Utbyggingen av Rolvsøyveien fra Råbekken til Sarpsborg er ikke samfunnsøkonomisk lønnsom. Dette viser tydelig at Høyres forslag om kostnadsreduksjoner i veiprosjektene i Nedre Glomma er et viktig og nødvendig initiativ. Høyre ønsker bedre veier i Fredrikstad, men vi må bygge med en nøktern standard.

Høyre har lenge etterlyst nye løsninger fra Statens vegvesen, slik at bompengebelastningen på innbyggerne i Nedre Glomma kan reduseres. Styringsgruppen for Bypakke Nedre Glomma gjorde i fjor høst et vedtak som stilte krav til Statens vegvesen om en kostnadsreduksjon på ti prosent i det planlagte prosjektet for ny Rolvsøyvei.

Fra Høyres side er det påpekt at ti prosent innsparing neppe er tilstrekkelig, og at vi kanskje må se på endringer i selve konseptet for utbygging slik at vi kan få en betydelig større kostnadsreduksjon. På siste møte i styringsgruppen for Bypakke Nedre Glomma i forrige måned påpekte våre representanter behovet for en mer offensiv gjennomgang av kostnadsnivået; muligens så mye som 25 prosent.

Vi forstår selvfølgelig at en så omfattende kostnadsreduksjon ikke kan skje uten en krevende gjennomgang av selve veikonseptet. Den samfunnsøkonomiske analysen som nå foreligger understreker behovet for en slik gjennomgang. Det må naturligvis bli fagfolkene i Statens vegvesen som utarbeider alternative konsepter for veiprosjektene. Fra vår side skal vi nøye oss med å peke på noen få, mulige grep som kan tas for redusere kostnadene.

Høyre vil gjøre Fredrikstad til innbyggernes kommune og ønsker en reduksjon i befolkningens kostnader til bil- og bussbruk.

Utgangspunktet er at vi trenger en heving av standarden på veinettet. Dette gjelder spesielt for kollektivtrafikken og nyttetrafikken. Men vi er skeptiske til behovet for sykkelekspressveier som har standard og bredde som en vanlig riksvei.

Følgende er planlagt bygd:

 4-felts vei med sambruksfelt inkludert rundkjøringer

 sykkelekspressvei med gangfelt på den ene siden

 gang/sykkelvei

 gangbruer

 filterfelt for buss i rundkjøringer (ikke alle)

 underganger

 støytiltak

Dette er et omfattende prosjekt, og det er mange forhold vi må ta hensyn til. Likevel mener vi at det er flere elementer i prosjektet som kan utgå, endres eller gjøres enklere. Det er også viktig å tenke drifts- og vedlikeholdskostnader, i tillegg til selve byggekostnaden. Eksempelvis mener vi at følgende kan endres på delstrekningen Råbekken-Rolvsøysund:

 rundkjøringen ved Gullskåret utgår

 rundkjøring for FV112 Solliveien ved Rolvsøysund utgår og kobles i stedet inn på en 5-armet rundkjøring ved Hatteveien

 filterfelt for buss utgår

 sykkelekspressveien gjøres om til vanlig gang- og sykkelvei med bredde 2,5 meter

 det bygges en kollektivkulvert ved Råbekken så kollektivtrafikken og nødetatene kan kjøre inn i Råkollveien fra Råbekken

 Dikeveien nord kobles inn på tilførselsvei til bru ved Omberg-Torp

Med disse endringene sparer man kostnadene for to store rundkjøringer som ikke har annen funksjon enn lokaltrafikk. Ved å bygge en stor 5-armet rundkjøring ved Hatteveien kan brua som er vedtatt fra Omberg til Torp kobles inn på denne. Det gir en smidigere trafikkflyt for trafikken både til godsterminalen på Valle og over Torp videre til Øra og nytt industriområde på Tofteberg. Dette er meget viktig for nyttetrafikken.

Strekningen fra Østfoldhallen til Rolvsøysund er kun 2,5 kilometer. Færre rundkjøringer øker snitthastigheten på strekningen. De gjenstående rundkjøringene er store nok til å få en god flyt inn og ut uten at det blir kødannelser. Alle filterfelt i rundkjøringer for buss fjernes. En egen kollektivkulvert for buss ved Råbekken vil gi mulighet for at linje 4 mellom Fredrikstad og Kalnes igjen kan kjøres via Råkollveien, og få tilbake passasjertallet på over 20 prosent som linjen tapte etter omleggingen til å kjøre FV109.

Det neste som bør utgå fra prosjektet er sykkelekspressveien med gangfelt til en kostnad på 50.000 kroner per meter. Denne erstattes av en ordinær gang- og sykkelvei med bredde 2,5 meter. Med dette menes at det er godt nok å bygge gang- og sykkelvei tilsvarende den som i dag er mellom Råbekken og Glemmen. Det bør også vurderes om deler av dagens veibane kan brukes videre i det nye veiprosjektet.

Høyre i Fredrikstad sto bak forslaget om en utvidet timeregel for bompassering på kveldstid. Dette forslaget er nå støttet av alle andre parter i Bypakka, og betyr at bilistene betaler bare én gang mellom klokken 18.00 og 21.30. Hensikten er å gi lettelser for barnefamilier og andre med stort transportbehov på kveldstid. Dette er et viktig gjennomslag. Nå fokuserer vi på reduserte kostnader i veiprosjektene, og økt statlig medfinansiering.

Høyre vil gjøre Fredrikstad til innbyggernes kommune og ønsker en reduksjon i befolkningens kostnader til bil- og bussbruk.