Fredriksstad Blad har presentert Rita Holberg som vår nye vaktbikkje. Det var mye om Holberg og mindre om vaktbikkja. Kontrollutvalget er et så viktig utvalg i forhold til innbyggernes rettssikkerhet og de ansattes arbeidssituasjon at lederen – og selvfølgelig hele utvalget – må ha en grunnleggende forståelse for utvalgets rolle.

Vaktbikkja kan ikke bare logre, men må også bjeffe og bite når det er nødvendig! Det er en overdrivelse å si at Rita Holberg gjorde det som leder av ad hoch-utvalget, som ble nedsatt for å arbeide med varslingssaken. Men i vanskelige og opphetede politiske situasjoner skal du ha godt på beina for ikke å bli slukt av «systemet», eller stå imot de sterke kreftene i politikken og administrasjonen.

Som leder av kontrollutvalget, må hun være offensiv, ikke være redd for å ta tak i saker som politikere og administrasjon misliker at blir løftet opp på kontrollutvalgets bord. Kontrollutvalget må ikke bli et politisk hvilehjem for politikere som har vært med lenge, tvert imot må erfaringen brukes for å kontrollere det som skjer i kommunen.

At det er en utsatt stilling, fikk Lars Petter Kuran merke. Under hans ledelse ble tidligere rådmann Lasse Hansen innkalt for å orientere om økonomien i Helse- og velferdsseksjonen som i 2013 var ute av kontroll, han tok initiativet til revisjonsrapporten «Antikorrupsjon og prosjektstyring», som ble en slags forløper til varslersaken, debatten om anleggsbidragsmodellen, momssaken og kommunalsjef Roy Jakobsens avgang. Da Kuran tok opp Husebukt-saken, og lot «protestanten» Harald Zwart høre gjennom en telefonsamtale han hadde hatt med utbyggeren, fikk han helt urettmessig sparken.

For den politiker som er trygg på seg selv og utvalgets funksjon, må kontrollutvalget det være en flott politisk plattform. Velkommen til kontrollutvalget Henning Aall!

At Kommunaldepartementet har utarbeidet en egen bok på 98 sider om kontrollutvalgets arbeid, viser den sentrale og viktige rollen kontrollutvalget har. I innledningen heter det at «Omfanget av og bredden i den kommunale tjenesteproduksjonen medfører et behov for utstrakt styring og kontroll». På side 9 understrekes det at «Uavhengighet og objektivitet er viktige forutsetninger for at kontrollutvalget skal fylle sin rolle på en tillitvekkende måte».

I forrige periode ble det reist habilitetsinnsigelser mot Terje Moland Pedersens stilling som styreleder i FEAS, nestleder i Værste-styret og medlem av kontrollutvalget. Derfor bør Rita Holberg kvitte seg med styrevervene i FASVO og FASVO Næring og vervet som vararepresentant til FEAS (Kilde: Proff). Har hun allerede gjort det, vil hun oppleve at uavhengighet gir et fantastisk handlingsrom.

Kontrollutvalget er et utvalg der politikere virkelig kan ivareta sin rolle som ombud for borgerne, velgerne og skattebetalerne. Lov og forskrift setter vide rammere for kontrollutvalgets virksomhet, og det understrekes i Kontrollutvalgsboka at utvalget selv i stor grad kan skape innholdet i arbeidet. Utvalget kan i prinsippet behandle ethvert forhold ved kommunens virksomhet, så lenge det kan defineres som kontroll eller tilsyn. Kontrollperspektivet skal legge føringer for debatten i kontrollutvalget, og skal gi utvalget gjennomslagskraft på tvers av partipolitiske skillelinjer.

Kontrollutvalget skal ikke drive med partipolitikk, «ikke overprøve politiske prioriteringer eller den politiske hensiktsmessigheten av et vedtak», som det heter på side 12 i Kontrollutvalgsboka. Men ofte ser vi at de politiske skillelinjene trer tydelig frem i kontrollutvalget. Det skyldes at utvalgets medlemmer mangler en grunnleggende forståelse for utvalgets funksjon og lar seg styre av partipolitiske interesser. Men for den politiker som er trygg på seg selv og utvalgets funksjon, må kontrollutvalget det være en flott politisk plattform. Velkommen til kontrollutvalget Henning Aall!

Kontrollfunksjonen gir kontrollutvalget utstrakt innsynsrett i den kommunale forvaltningen, og utvalget kan gjennomføre de undersøkelser som utvalget mener er nødvendig. Dessuten understrekes det på side 9 i Kontrollutvalgsboka at «Kontrollutvalget må se og bli sett», og kontrollutvalget samtidig bør sørge «for åpenhet og innsyn i arbeidet utvalget selv utfører». For noen muligheter det gir til å åpne en lukket kommune for innsyn!

Bordet er dekket, Rita Holberg.