Frem til april 2020 har Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) tatt inn 36 saker mot norsk barnevern. Ni dommer er avsagt, og det er konstatert brudd på menneskerettighetene i sju av disse. Dette samt den sterke kritikken mot norsk barnevern er et viktig signal til Norge om at endringer er nødvendig. Kritikken mot Norge har vært omfattende også fra norsk fagfolk – både helsepersonell, samfunnsvitere og jurister.

Barnevernet er primært et hjelpeorgan. Barn og familier skal få hjelp og støtte dersom livssituasjonen er vanskelig. Kun unntaksvis skal omsorgen for barnet overtas. Ifølge den europeiske menneskerettighetskonvensjonen skal dette være siste utvei. Domstolen i Strasbourg fastholder at Norge har en positiv plikt til å tilrettelegge for tilbakeføring av biologisk familie etter en omsorgsovertagelse.

Statistikken viser noe annet. Av barnevernssakene som ble avsluttet i 2018, ble 412 fremmet som omsorgsovertakelsessaker for fylkesnemndene. Her gjaldt 15 saker (4 prosent) vold, overgrep og vanskjøtsel. 39 prosent gjaldt manglende foreldreferdigheter. Det er grunn til å gjennomgå dagens praksis å vurdere om de grunner barnevernstjenesten bygger sine vedtak på er i tråd med mandatet, og om grunnlaget for beslutningen er godt nok dokumentert.

Per dags dato er det heller ingen formelle krav til utdanning av barnevernsansatte. Mange av dem som er ansatt i dag har enten bachelor i barnevernspedagogikk eller sosialt arbeid. Kun 7 prosent har utdanning på masternivå. Hver femte ansatt har ingen form for høyere utdanning. Mange har utdanning innen fagfelt som ikke gir kompetanse i barn og unges utvikling og behov. Det er reist grunnleggende spørsmål ved dagens utdanning og den kompetanse den gir. I tillegg er det viktig med innsyn for å kunne forsikre seg om at forvaltningen gjør jobben sin på en god og forsvarlig måte. Det er viktig at samfunnet har tillit til barnevernet, og åpenhet og innsyn er da viktig.

KrF vil:

■ at det skal opprettes en barnevernskommisjon for å få undersøkt om den alvorlige kritikken mot barnevernet har et grunnlag.

■ at kompetansebehovet i barnevernet utredes og deretter fastslås formelle krav til utdanning for tjeneste i barnevernet.

■ at barnevernet skal ha mer tverrfaglig samarbeid innad.

■ klargjøre terskelen for inngrep i familielivet tydeligere.

■ at det skal kreves dokumentasjon av påstander barnevernet bygger sine saker på.

■ at rettsprosesser i barnevernssaker skal være åpne for å trygge rettssikkerheten til menneskene involvert.

■ at kompetansen i domstolene heves, slik at disse skal bli faglig uavhengig av forvaltningen.

Les også

Har Fredrikstad et foreldrevern eller et barnevern?