Politikerne må, som Jon Jacobsen skriver den 17. januar, bestemme seg for hva de vil. Slik kan spørsmål om byggehøyder i sentrum avklares i kommuneplanens arealdel. Det samme gjelder for andre viktige spørsmål for både innbyggere og næringsliv. Hvis man vil lage en klar plan, så hjelper det så absolutt å vite hva man vil. Det er derfor riktig at spørsmål som byggehøyder i sentrum debatteres nå. En klar tanke eller vilje er imidlertid ikke nok. Man må også sette viljen og tankene ut i livet. Til denne gjennomføringen av kommuneplanen trengs en arealdel med et godt kart samt klare og juridisk holdbare bestemmelser. Uten dette kan visjonene, tankene og viljen i samfunnsdelen og i debatten ende opp som festtaler med begrenset praktisk betydning.

Fredrikstad vokser, og vi skal bli Den lille verdensbyen. Dette følger av kommuneplanens samfunnsdel, som ble vedtatt i 2018. Samfunnsdelen inneholder også en strategi for bruken av arealene i Fredrikstad, men få detaljer. Den som lurer på hva som skal bygges hvor i årene som kommer, vil derfor ikke bli så ille mye klokere av å lese samfunnsdelen.

Uten klare tanker og en gjennomarbeidet plan, kan Fredrikstad forvente nye år med uforutsigbare, tidkrevende og fordyrende dispensasjonssaker.

Desto klokere kan man bli av å lese kommuneplanens arealdel. Dette dokumentet, som kommunen nå er i ferd med å lage en revidert utgave av, styrer i stor grad hva som skal bygges hvor i Fredrikstad. Det gjelder byggehøyder i sentrum, men også andre spørsmål av stor betydning. Blir for eksempel skogen bak huset ditt til et byggefelt? Kan du regne med å få tillatelse til å bygge ny bolig på den ubebygde tomta du eier? Også for næringslivet er det viktig med forutsigbarhet, slik at risikoen ved å satse i Fredrikstad ikke blir for stor.

Fredrikstad har mange kriker og kroker, og alle detaljspørsmål om bruken av enhver kvadratmeter verken kan eller vil bli entydig besvart i arealdelen. Men, mange verdifulle svar kan likevel arealdelen gi. Svarene kommer imidlertid ikke av seg selv. Kommunens politikere må bestemme seg for hva de vil. I tillegg må det lages kart og bestemmelser som faktisk setter denne viljen ut i livet. Både i Fredrikstad og i andre kommuner finnes mange eksempler på kommune- og reguleringsplaner der tanken bak var klar nok, men hvor tanken ikke kom til uttrykk i verken kart eller klare og juridisk holdbare bestemmelser.

For at vi skal få en arealdel som skaper flere avklaringer enn uklarheter, så er det svært viktig at både politikere og administrasjon bruker nødvendige ressurser på å lage gode kart og bestemmelser. Hvis ikke kan debatten om byggehøyder og mange andre viktige temaer ende opp som festtaler med begrenset praktisk betydning. Uten klare tanker og en gjennomarbeidet plan, kan Fredrikstad forvente nye år med uforutsigbare, tidkrevende og fordyrende dispensasjonssaker. Manglende tillit og tro på systemet får vi dessverre fort med på kjøpet, sammen med en redusert sjanse for at Fredrikstad får posisjonen den fortjener blant byene rundt Oslo.

By under bygging

Kommuneplanen er Fredrikstad kommunes overordnede plan. I 2019 skal den såkalte arealdelen av kommuneplanen fornyes (rulleres) for perioden frem til 2031. Her skal byens folkevalgte ta stilling til noen svært viktige spørsmål. Blant annet hvor høyt det skal tillates bygges og hvor mye som skal bygges i sentrum. Dette skjer samtidig med at Fredrikstad står foran historisk stor byggeaktivitet. Disse tingene vil FB belyse nærmere i en serie artikler.

Publiserte saker: