Som rådmann og ordfører i Hvaler kommune synes vi det var trist å lese Nils-Jacob Lugg sitt leserbrev i forrige uke. Vi har behov for å svare på det vi oppfatter som både feilaktige og kraftige påstander om kommunens behandling av en byggesak.

Kommuneplaner og reguleringsplaner er vedtatt av våre folkevalgte på vegne av innbyggerne. Her skal man veie vekst mot vern, private interesser opp mot fellesskapet og vurdere hva som er til det beste for samfunnsutvikling, folkehelse og miljø. Hvaler opplever stort press. Eiendom har blitt «big business», og det er stor kreativitet «der ute» i forsøk på å omgå planer og lover. I dette bildet kan det også være fristende å skape tvil og forsøke å undergrave kommunens myndighet ved å gå til angrep på dem som bare gjør den jobben de er satt til å gjøre.

Innbyggere og hytteeiere i Hvaler kommune kan være glade for at kommunen har ansvarsbevisste og kompetente ansatte som gir alle en god og rettferdig behandling.

På grunn av vår beliggenhet og alle hyttene har Hvaler kommune en av Østfolds største og mest kompetente byggesaksmiljøer. Byggesaksavdelingen består per i dag av 8 medarbeidere med bred kompetanse og erfaring: jurister, arkitekt, sivilingeniør og naturforvalter. De har også solid kompetanse innen eiendomsutvikling og kulturminneforvaltning, samt lokal tilknytning til Hvaler med god kunnskap om lokale forhold.

Byggesaksavdelingen fatter i snitt rundt 800 vedtak i løpet av et år. I 2019 ble mellom 30 og 40 av disse vedtakene påklagd, enten av tiltakshaver eller av andre parter. Dette vitner om at det store flertallet er tilfredse med kommunens behandling av byggesaker. Med tanke på kvaliteten i arbeidet er det viktig å påpeke at under 1 % av sakene fikk et annet resultat i klagebehandlingen.

Byggesaksbehandling, både på Hvaler og ellers i landet, er komplisert og sammensatt.

Les også

Tankeløs småbåtkjøring skaper problemer for større fartøy

Utgangspunktet i alle byggesaker er at ethvert tiltak som skal gjennomføres må være i samsvar med gjeldende plangrunnlag (reguleringsplaner og/eller kommuneplanens arealdel) og plan- og bygningslovens bestemmelser. Dersom et tiltak er i strid med regelverket, åpner plan- og bygningsloven for at dette kan fravikes gjennom dispensasjon.

Loven stiller strenge vilkår for at kommunen skal kunne innvilge dispensasjon. Kort oppsummert kan kommunen bare innvilge dispensasjon dersom tiltaket vil medføre en klar fordel i forhold til det regelverket det dispenseres fra (altså ikke større fordeler for tiltakshaver, men større fordeler for f.eks. allmennheten) sammenlignet med eksisterende situasjon. Det betyr at det egentlig skal være en sikkerhetsventil til bruk kun i særlige tilfeller.

I leserbrevet til Nils-Jacob Lugg fremstår det som om administrasjonen selv finner opp argumenter og at det drives forskjellsbehandling.

Vi ønsker å være tydelige på at spørsmål om innvilgelse av dispensasjon ikke er opp til kommunens frie skjønn. I tillegg til dispensasjonsvilkårene i loven, er kommunen bundet av en rekke rammer og retningslinjer for sin skjønnsutøvelse. Kommuneplanens arealdel inneholder egne bestemmelser og retningslinjer som har betydning for kommunens dispensasjonspraksis. Videre er det vedtatt rikspolitiske retningslinjer for forvaltning av strandsonen hvor Hvaler er ett av de områdene i landet der man skal ha en «særlig restriktiv holdning» til utbygging i strandsonen. Kommunen er også bundet av lokal praksis. Rådmannen har sett at den lokale praktiseringen har blitt mer restriktiv de siste årene, blant annet som følge av rullering av kommuneplanens arealdel og politiske føringer fra sentralt og lokalt hold.

Det å behandle dispensasjoner er ikke et «sololøp» hvor kommunen alene legger rammene for de beslutningene som tas. Alle saker som berører nasjonale eller regionale interesser sendes på høring til berørte høringsinstanser, blant annet Fylkesmannens klima- og miljøvernavdeling. Høringsinstansenes uttalelser vil være retningsgivende for kommunens vurdering. Plan- og bygningsloven sier uttrykkelig at kommunen ikke bør innvilge dispensasjon dersom høringsinstansene har uttalt seg negativt til et tiltak. At en høringsuttalelse er nøytral innebærer ikke at høringsinstansen er positiv til tiltaket, men at de overlater avgjørelsen til kommunen.

Vi vil gjerne understreke at vi er opptatt av likebehandling i byggesaker og at vi har gode rutiner for å sikre dette. Avgjørelser i dispensasjonssaker tas ikke av den enkelte saksbehandler, men gjøres i et faglig fellesskap der man sikrer alle vurderinger. Vi sørger også for at alle vedtak kvalitetssikres av fagleder før de sendes ut.

Vi ønsker å være tydelige på at det kun er «usaklig forskjellsbehandling» som ikke er tillatt. For at det skal være snakk om usaklig forskjellsbehandling, må både det faktiske og det rettslige grunnlaget i sakene som sammenlignes vært likt. I praksis er dette så å si umulig. I de aller fleste saker vil det være ulikheter i plangrunnlaget eller de faktiske forholdene. Det betyr at saker som kan virke like med stor sannsynlighet ikke er det.

Les også

Monstermastene er monumenter over en kommunes dårlige økonomi.

Politikernes rolle. Det er riktig som det sies i leserinnlegget at kommunen må bære kostnadene når klagen vinner frem. Heldigvis viser statistikken at det kun skjer i mindre enn 1 % av sakene som behandles årlig i kommunen. Men enkelte ganger velger kommunens politikere å tilsidesette de vurderingene som er gjort og fatte et nytt vedtak basert på sin vurdering av «skjønnsandelen» i vedtaket. Det er viktig for ordfører å få understreke at dette ikke er fordi administrasjonen ikke har gjort en god nok jobb, men at folkevalgte har vurdert saken annerledes innenfor rammen av lovens tekst og det plangrunnlaget som er lagt til grunn. Fordelene ved å si ja til å avvike fra de planene som de folkevalgte selv har laget, ville i dette ene tilfellet veie tyngre enn ulempene ved å avvike.

Til slutt vil både rådmann og ordfører berømme våre ansatte for den jobben de legger ned i å forvalte den myndigheten kommunen er pålagt å ha. Selv om noen alltid vil være misfornøyde med de vedtakene som gjøres er vi sikre på at de har fått en god og rettferdig behandling, som er til det beste for fremtidens Hvalersamfunn.

Les også

Rådmannen i Hvaler tillater administrasjonen å herje fritt med dem som skal bygge