Gå til sidens hovedinnhold

Kommunen vurderer 20 meter lang flytebrygge på Pynten

Kommunen vil søke om å utvide bryggeanlegget utenfor Pynten skole på Kråkerøy. Hyttenabo Svein Stueland mener planene kan true sårbar natur på stedet.

For abonnenter

Bygg og eiendomsavdelingen i kommunen har konkludert med at dagens brygge er i så dårlig stand at den må fjernes. Den skal erstattes med en ny brygge fra land og ut til et lite skjær.

På skjæret er det i dag flere bolter i fjellet hvor båter kan legge til, og man kan gå tørrskodd over brygga og inn til land.

Kommunen har imidlertid også mulige planer om å legge en flytebrygge videre ut i elva:

Flytebrygga er tenkt å gå fra skjæret og 20 meter utover. Den er planlagt å være 2,4 meter bred.

Bygg og eiendom er tiltakshaver, mens SF Pontona Norge er ansvarlig søker. De har på vegne av kommunen sendt ut nabovarsler, med utkast til søknad vedlagt, som Fredriksstad Blad har fått tilgang til. Selve søknaden er foreløpig ikke sendt bygnings- og reguleringsavdelingen.

Ifølge dokumentene vil de be om flere dispensasjoner:

  • Fra landbruks-, natur- og friluftsformålet på land
  • plankravet i sjø i kystsoneplanen
  • byggeforbudet i strandsonen

Holder muligheten åpen

Konstituert etatssjef Glenn Andreassen i bygg og eiendom skriver til Fredriksstad Blad at det ikke er tatt noen endelige beslutninger om hva de ønsker.

Han viser til at de har utlyst konkurranse for arbeidet med å bytte ut dagens brygge, og at de samtidig utlyste opsjon på en mulig flytebrygge. Dette med tanke på muligheten for universell utforming og for eksempel kanoutsett for bevegelseshemmede.

– Dette behovet er ikke per tid fullt utredet og kommunen har heller ikke tatt endelig stilling til opsjoner, skriver Andrassen.

De har imidlertid tatt poenget med i søknaden om rehabiliteringen av dagens brygge, for eventuelt å ha muligheten til dette senere.

– Stor viktighet

Kommunen viser i dokumentet til at de i 2020 startet et prosjekt hvor Oslofjordens Friluftsråd er utpekt som koordinator for et samarbeid med blant andre Fredrikstad & Omegn kajakklubb og Lions Kråkerøy. Målet er å gjøre stedet attraktivt for flere, og at det på sikt blir overnatting i den gamle skolebygningen.

Bildeserie

Pynten på Kråkerøy forfaller

Hensynene i formålsbestemmelsene blir etter søkernes syn ikke tilsidesatt, og kommunen som grunneier mener det er en klar overvekt av saklige og naturlige grunner for at allmennheten kan bruke stedet. Det bør veie vesentlig tyngre enn eventuelle ulemper.

Dessuten kan flytebryggen enkelt flyttes dersom andre behov blir større i fremtiden, skriver SF Pontona Norge på vegne av bygg og eiendomsavdelingen.

De fremholder også at brygga vil bli universelt utformet, slik at den vil komme rullestolbrukere til gode.

– Inngås det et samarbeid med noen av de foreningene som er nevnt overfor, så er det av stor viktighet å få på plass et fullverdig bryggekonsept igjen, står det i dokumentet.

Pynten skole

Pynten er en kommunal eiendom som ligger ytterst på Langøya på Kråkerøy.

På eiendommen ligger et større og flere mindre bygg, og stedet har i en årrekke vært i bruk som skolebygning. I dag er det avdeling Møllehjulet ved Kvernhuset ungdomsskole som bruker stedet.

Eiendommen er tilgjengelig til bruk for allmennheten, og mange i nærområdet bader derfra.

Bygningene har over år forfalt, det samme gjelder brygga, som i fjor sommer ble stengt. Bygg og Eiendom sa det enten var nødvendig å bruke større beløp på å rehabiltere eiendommen, eller å selge den.

Etter en større offentlig debatt ble flere interessenter invitert til befaring og møter. Gjennomgangsmelodien var at stedet må forbli offentlig tilgjengelig. Kommunen utnevnte Oslofjordens Friluftsråd til koordinator for flere organisasjoner som er interesserte i å bidra.

Hvorvidt bygningen blir gjort til for eksemel kysledhytte, eller hytte tilknyttet for eksempel Den norske Turistforening, er foreløpig ikke bestemt.

Protesterer

Svein Stueland er hyttenabo og har mottatt nabovarsel. Han har sendt sin innsigelse både til SF Pontona Norge og Fredrikstad kommune.

Stueland betegner planene som et «massivt» flytebrygge-anlegg i forlengelsen av dagens tilpassede brygge og skriver at det vil være ødeleggende på flere plan og totalt endre hele området. Han stiller videre spørsmål ved hvilken presedens det kan skape, dersom kommunen gir seg selv dispensasjonen.

– Er det et argument at det blir forstyrrende dersom stedet brukes mer og av flere?

– Nei. For meg er det viktig at dette ikke er en sak med hytteeiere mot fritidsinteresser. Jeg er på lag med aktiv bruk av strandsonen for alle. Men vi er opptatt av at man ikke ødelegger naturressursene, som vi er glade i, understreker Stueland overfor Fredriksstad Blad.

– Jeg er mest opptatt av den sårbare naturen i området, med rik forekomst av fugler og fisk som finner mat og ly i den langgrunne viken, fremholder han.

– At Oslofjordens Friluftsråd kommer inn og ivaretar eiendommen, synes jeg er veldig flott. Nå er det bare forfall, det er ingen tjent med. Jeg synes det er koselig at folk kommer og bader på stranden ved Pynten, og at barnefamilier bruker stedet, sier Stueland.

I sine innsigelser fremholder han at bukta er langgrunn og lett tilgjengelig både for tur- og badegjester og for kajakkpadlere slik det er i dag.

Dette er artene

I sin uttalelse fremholder Stueland at følgende arter enten hekker eller har fast tilhold på eiendommen, med beskrivelsene bak:

  • Makrellterne Sterna hirundo (Linnaeus, 1758), er registrert som EN, sterkt truet.
  • Fiskemåke Larus canus (Linnaeus, 1758), er registrert som NT, nær truet.
  • Ærfugl Småtteria mollissima (Linnaeus, 1758), er registrert som NT, nær truet.
  • Hettemåke Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766), er registrert som VU, sårbar.
  • Toppdykker Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758), er registrert som NT, nær truet.
  • Fiskeørn Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758), NT, observeres hyppig i området. Hekkeplassen er på motsatt side av Vesterelva.

Fredriksstad Blad har spurt Andreassen om hvordan de ser på argumentene om artsmangfold:

– Vurderinger i forhold til dette gjøres gjennom kommunens byggesaksbehandling, svarer han.

Støtter erstatning av brygga

Stueland støtter planene om å rehabilitere brygga og å ta vare på eiendommen slik at allmennheten kan bruke den.

– Vi har likevel sterke innsigelser mot en utvidelse av det eksisterende bryggeareal i det sårbare naturområdet i strandsonen utenfor Pynten skole, står det i merknaden til nabovarselet.

Stueland mener den eneste som vil ha fordel av anlegget er ansvarlig søker, som også er totalleverandør av flytebrygger.

Daglig leder Tor-Øyvind Halvorsen i SF Pontona Norge viser til at dette er deres profesjon, og at de har fått et oppdrag fra kommunen som har vært utlyst. Han ønsker ellers ikke å kommentere saken, men henviser til kommunen som tiltakshaver.

Stueland reagerer også på argumentet om universell utforming – og mener utfordringene her ligger på mangel på parkeringsplasser. Dersom planene er ment å skulle trekke mer trafikk til Pynten må det utredes i et bredere perspektiv, mener han.

– Vi stiller oss også undrende til at det vises til ulike lag og foreninger som interessenter av stedet, uten at det foreligger noen formelle avtaler om samarbeid, ansvar for vedlikehold, sanitærforhold og sikkerhet, står det i brevet.

Søknaden sendes byggesaksavdelingen 8. oktober, opplyser Glenn Andreassen.

Kommentarer til denne saken