I en av fem sykepleiervakter mangler det sykepleiere. Samtidig brukes det dobbelt så mange ufaglærte som planlagt i en helsetjeneste som får stadig flere og mer alvorlig syke pasienter. Det viser årets kartlegging av planlagt og faktisk bemanning i Østfolds pleie- og omsorgstjeneste.

Ledere og tillitsvalgte har kartlagt forskjell mellom planlagt og faktisk bemanning i 12 av 18 østfoldkommuner. I tillegg er Helsehuset i Askim med. Kartleggingen er gjort i uke 10 og 11 i mars – rolige uker uten ferie, høytid og influensaepidemi.

Østfold likt med landsgjennomsnittet

Av 5.653 planlagte sykepleiervakter ble 1.036 bemannet med andre enn sykepleiere. I 18.3 prosent av vaktene manglet det sykepleiere. Det er samme tall som kartleggingen nasjonalt viser. I utgangspunktet er sykepleierbemanningen svært knapp i de fleste kommunene. Et så stort avvik er derfor svært bekymringsfullt.

Når det gjelder helsefagarbeidere, var det 105 vakter som ikke ble dekket med den planlagte kompetansen. Østfoldkommunene hadde planlagt å bruke ufaglærte i 1.246 vakter, men brukte dem i 2.280 vakter. Det er nesten dobbelt så mange vakter med ufaglærte som planlagt.

Hjemmesykepleien sliter med stor sykepleiermangel

Mens det i årevis har vært vanskelig å rekruttere og beholde sykepleiere på sykehjem, har hjemmesykepleien vært mer attraktiv. Også nyutdannede sykepleiere har vært mer positive til å jobbe i hjemmesykepleien enn på sykehjem. Årets undersøkelse viser imidlertid at en av fire planlagte sykepleiervakter i hjemmesykepleien ikke ble dekket med sykepleiere. Og mens antall helsefagarbeidere var som planlagt, var det nesten tre ganger flere ufaglærte i hjemmesykepleien enn planlagt.

Størst sykepleiermangel i Fredrikstad

Overraskende viser årets kartlegging at sykepleiermangelen er størst i vertskommunen for fylkets sykepleierutdanning. Fredrikstad har god tilgang på sykepleierstudenter både gjennom praksisutdanning, og fordi mange studenter har helgestillinger i kommunen. Det burde lette rekrutteringen. Likevel manglet det sykepleiere i 26.5 prosent av de planlagte sykepleiervaktene. Fredrikstad havner dermed på jumboplass sammen med Råde og Halden.

I Etat hjemmesykepleie og medisinske tjenester i Fredrikstad manglet det sykepleiere i to av fem planlagte vakter. Her var det noe flere helsefagarbeidere enn planlagt. Mens det ikke var planlagt noen vakter for ufaglærte her, brukte kommunen dem i 176 vakter. På de arbeidsplassene som er med i undersøkelsen, brukte Fredrikstad ufaglærte i 566 vakter. Det er 333 flere og mer enn dobbelt så mange som planlagt.

Sykepleiermangelen størst på onsdager

NSFs kartlegging viser at det er stor sykepleiermangel i Østfolds helsetjeneste. Det viser også Navs arbeidsmarkedsundersøkelse fra mai i år. Ifølge Nav mangler landets helsetjeneste 5.600 sykepleiere. Sykepleiere er den yrkesgruppen det er størst mangel på i Norge. Hovedregelen er at det er færre sykepleiere på vakt enn det som er planlagt. Flest ledige sykepleiervakter er det på hverdager, særlig på onsdager. Da løses ikke sykepleiermangelen ved å pålegge sykepleiere å jobbe oftere helg. Resultatet blir da enda flere ledige vakter på hverdagene – og man risikerer at enda flere sykepleiere slutter.

Bekymret for pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten

Kommunene har fått ansvar for flere og mer alvorlig syke pasienter. Det krever erfarne sykepleiere og spesialsykepleiere. Store og små kommuner skal tilby gode helsetjenester til innbyggerne. Det krever at man har fagfolk på jobb. Bruker man mye ufaglærte, vil de ha krav på fast ansettelse etter tre år. Slik ender mange kommuner opp med en bemanning de ikke har planlagt å ha.

NSF er alvorlig bekymret for konsekvensene sykepleiermangelen har for pasienter og ansatte i fylkets helsetjeneste. Selv om det er godt kjent at helsetjenesten har høyt sykefravær, planlegges det ikke for det. Nå nærmer vi oss årets sommerferieavvikling. Det betyr ytterligere press på fylkets helsetjeneste.

Mange arbeidsgivere sier de deler vår bekymring. Likevel skjer det lite for å løse sykepleiermangelen – den største utfordringen kommunene har. Skal sykepleiermangelen løses, må flere av Østfolds arbeidsgivere tilby konkurransedyktig lønn, et godt fagmiljø og hel stilling.

Les også

Hva koster likelønn? Et par fregatter. Og et nytt politisk briljant pennestrøk