Ifølge WWF havner det åtte millioner tonn plast i havet hvert år. Det er som om en full søppelbil tømmer 15 tonn plast ut i havet hvert minutt, hvert døgn, året igjennom. Regjeringen har gjort mye for å bedre situasjonen. Blant annet er det etablert en tilskuddsordning for strandrydding, etablert «Fishing for litter» (en ordning der fiskebåtene gratis kan levere inn avfall de plukker opp) m.m.

Senest fredag 10. mai klarte miljø- og utenriksministeren å få igjennom et historisk vedtak med de FN-landene som allerede har undertegnet Basel konvensjonen (handel med farlig avfall). Innholdet går på å sikre nasjonale myndigheter større kontroll med handel av plast. Dette gjennom en lisens og godkjenningsordning hos både avsender og mottager. Dette vil i større grad bidra til å hindre dumping av avfall som ikke har noen særlig gjenvinningsverdi.

Dette blir i prinsippet det samme som å panteflasker.

Alle partier er enige i at det er viktig og riktig å redusere plast på avveie. Eksempelvis vedtok Fredrikstad kommune en handlingsplan med 40 punkter i fjor for å bekjempe problemet. Fredrikstad Høyre er opptatt av å følge opp og videreutvikle denne planen. Dette er også i tråd med vårt lokale partiprogram der vi vil ha enda sterkere og bredere incitamenter for reduksjon av plastavfall på avveie. Selv om alle ideelt sett er enige om at det er viktig å levere plast til resirkulering, så er nok dessverre ikke alle av oss like flinke i praksis. Det inkluderer dessverre også undertegnede. Ifølge Østfoldforskning blir cirka 1 000 tonn plast produsert årlig av husholdningene i Fredrikstad, og bare 1/3 av plasten blir resirkulert. Det vil si at 2/3 er på avveie.

Åtte kommuner i Østfold har vedtatt å gå sammen om et felles ettersorteringsanlegg på Øra der plasten automatisk vil bli sortert fra husholdningsavfallet. Dette er glimrende, men dessverre er anlegget forventet å stå ferdig tidligst i 2022. Det vil si at med dagens utvikling og tallmateriale så vil cirka 1 600–1 800 tonn med plast komme på avveie frem til oppstart. Dette bare i Fredrikstad. Dette forutsatt at det ikke blir noen forsinkelser eller ytterligere usikkerheter knyttet til oppstarten av anlegget.

Derfor vil Fredrikstad Høyre foreslå å gjennomføre en enkel forsøksordning med belønning for dem som leverer plast. I første omgang til husholdningene. For eksempel kan alle husstandene få tilsendt et sett med klistremerker med individuelle strekkoder. Disse kan så frivillig settes på den allerede tilsendte plastsøppelsekken, hvorpå så klistrelappen skannes av renoveringsmedarbeiderne da de hentes inn. Deretter registreres dette, og det synliggjøres at plastsekken er innlevert på fakturaen for kommunale avgifter. Den som da har levert inn sin plastsekk får eksempelvis 200,- kroner i fradrag i renovasjonsavgiften den måneden. En kan også tenke seg at denne ordningen utvides for glass og metall osv. Dette blir i prinsippet det samme som å panteflasker.

Det er selvsagt noen problemstillinger knyttet til dette i praksis, deriblant hva en gjør i blokker m.v. Det er vel heller ikke slik at alle kommer til å endre atferden over natta, men det er de små skritt som teller. Høyre tror på belønningsordninger og dersom kommunen hadde klart å få hevet antallet fra en tredjedel til halvparten av husstandene til å levere inn plast, så ville dette medført flere hundre tonn i reduksjon frem til gjenvinningsanlegget står klart. Det tilsvarer mange strandryddinger!

Høyre mener derfor at Fredrikstad kommune bør stå i spissen for en offensiv miljøpolitikk, og vil derfor fremme et forslag i bystyret der en ber kommunen om å gjennomføre en slik belønningsordning.

De skremmende plast-tallene

 • På verdensbasis havner det hvert eneste år åtte millioner tonn plast i verdenshavene. Det er fire ganger den årlige fangsten av fisk og sjømat fra norske båter.
 • Rundt 70 prosent av dette synker til bunns, 15 prosent flyter på havet og 15 prosent ender i strandsonen.
 • Innen 2050 er det estimert at 99 prosent av alle sjøfugler har inntatt plast.
   
 • Forskerne mener at det tatt i betrakning all plast som er produsert, strengt tatt burde finnes mye mer plast i miljøet. Mye av plasten kan vi rett og slett ikke gjøre rede for.
 • Det ble ryddet om lag 59 tonn marint strandsøppel (ikke bare plast) i fylkene rundt Oslofjorden i fjor. Plast utgjør rundt 75 prosent av alt marint avfall.
   
 • På en strand på Akerøya på Hvaler fant de svimlende 3.364 biter av plast eller polystyren som var på mellom 2,5-50 cm på et strekning på 100 meter i fjor. De fant også 261 q-tips og 347 ballonger samme sted.
 • Årlig forbrukes det nesten 98.000 tonn plastemballasje i norske husholdninger. Det betyr at hver nordmann må kvitte seg med over 18 kilo i løpet av et år. I Fredrikstad kommune resikuleres rundt 300 tonn plast fra husholdningene i året, noe som tilsier at hver av oss "bare" resirkulerer 4-5 kilo hver.

Kilder: FNs Clean Seas-program, Hold Norge Rent, Oslofjordens Friluftsråd, Fredrikstad kommune og Grønt Punkt