Kommunebudsjettet for 2015 fra A til Å

SMÅTT OG STORT: SFO-prisene blir litt høyere, det skal strøs mer i Gamlebyen, det blir trolig ubetjent bibliotek på Østsiden, Foten-kafeen skal bygges opp på nytt, byfergene skal muligens utvide rutenettet til Ørebekk og totalt vil byens innbyggere betale 205 millioner kroner i eiendomsskatt. Dessuten har politikerne vedtatt at Fredrikstad er kommunen hvor det årnær sæ for alle. Det er noe av hva du kan lese ut av neste års kommunebudsjett.

SMÅTT OG STORT: SFO-prisene blir litt høyere, det skal strøs mer i Gamlebyen, det blir trolig ubetjent bibliotek på Østsiden, Foten-kafeen skal bygges opp på nytt, byfergene skal muligens utvide rutenettet til Ørebekk og totalt vil byens innbyggere betale 205 millioner kroner i eiendomsskatt. Dessuten har politikerne vedtatt at Fredrikstad er kommunen hvor det årnær sæ for alle. Det er noe av hva du kan lese ut av neste års kommunebudsjett.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Strøsand, sosialhjelpsmottagere og skolesatsing. Et kommunebudsjett består av hundrevis av små og store poster. Her er noen av dem.

DEL

Arbeidene med å rehabilitere Domkirken har pågått lenge, men går nå inn i den avsluttende fasen. Neste år er det satt av 6,5 millioner kroner i budsjettet, som også er siste del av finansieringen.
 

Byarena er noe flere av partiene i bystyret ivrer for. I neste års budsjett er det satt av to millioner kroner til en såkalt mulighetsstudie. Studien skal gi svar på hvordan en idretts- og kulturarena kan kombineres. Det kan bli byggestart i 2018.
 

Cicignon-området har stort press på skoleplasser. Samtidig er som kjent sykehuset i ferd med å flytte ut. Rådmannen anbefaler at kommunen sikrer seg arealer på sykehusområdet hvor det kan bygges en fremtidig skole. Dog er det ikke satt av én krone i budsjettet så langt.
 

Dårlig lukt er det mange som plages med langs riksvei 116 mellom Skjæløy og Skåra. Det skyldes overløpsvann som ledes inn i systemet fra private stikkledninger. Nå blir arbeidet med å skille overløpsvann fra kloakk fremskyndet.
 

Eiendomsskatt er det ingen partier i Fredrikstad-politikken som greier seg uten for å få budsjettene til å gå i hop. Neste år budsjetterer kommunen med 205 millioner kroner i inntekt fra den omstridte skatten.
 

Forbrenningsanlegget Frevar har i flere år vært en melkeku, hvor politikere med behov for å få kommunebudsjettet i balanse har hentet ut kjærkomne millioner. Det er varslet skrinnere tider for Frevar, men likevel legger flertallet i bystyret opp til en overføring på 7,5 millioner kroner neste år.
 

Glattisen er noe både politikere og folk flest kan havne på – og det når en minst aner det. I Gamlebyen er det tidvis så vanskelig fremkommelig for gående og syklende i vintermånedene, at rådmannen i neste års budsjett er bedt om å sørge for mer strøsand.
 

Holmengata skal som kjent graves opp – i det som blir et byutviklingsprosjekt som påvirker veldig mange. Den i dag tett trafikkerte veien skal erstattes med en byelv som renner gjennom Holmen-området og munner ut ved Evjekaia. Gravearbeidene starter neste år.
 

Isflaten på Værste er det mange som venter på, og nå skal den omsider bli realisert. Neste vinter er det mulig å stå på kunstis ved det nyetablerte Værste-torvet, rett ved gangbrua. Prosjektet er lagt inn i 2015-budsjettet med en kostnadsramme på 10 millioner kroner.
 

Jubileumsfeiring er på trappene i Fredrikstad. Om drøyt to år, i 2017, runder Fredrikstad 450 år. Det skal selvsagt markeres, og forberedelsene er allerede godt i gang. Neste år skal kommunen bruke 1,5 millioner kroner på planleggingen.
 

Klippe-klippe. Også neste år blir det nok noen runder med snorklippingssaksa for Jon-Ivar Nygård. Det største og gjeveste prosjektet for ordføreren blir ganske sikkert åpningen av Østsiden sykehjem med 64 plasser. Prislapp: 232 millioner kroner.
 

Leieinntektene fra Kongsten-bassenget er ventet å gå markant ned neste år for kommunen. Det henger sammen med at renonveringsarbeidene starter opp. Totalt budsjetterer kommunen med en nedgang i leieinntektene fra badeanlegget på én million kroner neste år.
 

Maksprisen for en barnehagepris justeres opp til 2.580 kroner måneden fra 1. mai neste år. I år er prisen 2.405 kroner i måneden.
 

Null kroner i overskudd, det er hva byens folkevalgte legger opp til i et budsjett som balanserer på svært stram line. Fylkesmannen anbefaler at kommunene bør ha et netto driftsresultat på minimum tre prosent for å kunne bygge opp buffere som skal takle svingninger i inntekter. For Fredrikstad ville det betydd 140 millioner kroner i plussresultat neste år, men politikerne budsjetterer altså langt svakere.
 

Omsorgssektoren er kommunens gigant med sine 3.600 ansatte og 1,5 milliarder kroner i omsetning. Snakk om store tall!
 

Piper må rengjøres med jevne mellomrom, og den jobben er det som kjent kommunens feiere som foretar. Mange vil nok glede seg over at feiegebyret som du hvert år må betale Fredrikstad kommune, neste år faktisk reduseres fra 313 til 299 kroner.
 

Quick fix for Fredrikstad-samfunnets store utfordringer – dårlig levekår, høy arbeidsledighet og svak kommuneøkonomi – er det nok mange politikere som hadde ønsket seg. Men så enkelt er det ikke. Ingenting tyder på at disse store utfordringene blir løst gjennom neste års budsjett.
 

Rolvsøy sykehjem skal få en egen sansehage i 2015. Slike hager finnes etter hvert ved flere sykehjem, og er ment å ha positiv innvirkning på funksjonsnivå, atferd og trivsel hos personer med demens. Investeringen beløper seg til 1,5 millioner kroner.
 

SFO-prisen blir 2.314 kroner i måneden neste år. Det er en justering i tråd med lønns- og prisvekst. Prisen blir likevel lavere enn hva rådmannen foreslo i sitt budsjettforslag (2.500 kroner i måneden).
 

Tilskuddet til frivillige blir likevel ikke kuttet. Rådmannen foreslo opprinnelig å redusere denne potten i budsjettet med én million kroner, men forslaget ble reversert av politikerne. Pengene går til tiltak og organisasjoner som Varmestua, Homestart og Frivillighetssentralen.
 

Utdanning er et uttalt satsingsområde for alle partier i bystyret. Flertallspartiene har nedfelt i sitt budsjett at utdanningsnivået i kommunen må opp for å bedre de store levekårsutfordringene. Neste år skal det brukes temmelig nøyaktig 1,4 milliarder kroner innenfor oppvekstseksjonen i kommunen.
 

Veistandarden i Fredrikstad er det mange som river seg i håret av. Bystyret har selv nedfelt at bedre veier er blant de viktigste virkemidlene for å oppfylle ambisjonene om et vakrere Fredrikstad. Likevel er det ikke satt av mer enn ti millioner kroner til asfaltering av veier i 2015.
 

Wc-alternativer i det offentlige rom er det ikke for mange av i Fredrikstad sentrum. Men nå blir tilbudet for de trengende i hvert fall noe bedre. Flertallspartiene har bedt rådmannen finne en løsning for toalett og stellerom ved den populære lekeplassen i kirkeparken.
 

X-faktoren i neste års budsjett er en mulig utvidelse av gratisferge-tilbudet til Ørebekk/Seut. Flertallspartiene har bedt rådmannen utrede hva dette vil koste. Det er ventet ytterligere trafikkaos når arbeidene med strekningen Simo-Ørebekk starter, og flertallspartiene mener at en mellom sentrum og Ørebekk vil avlaste veinettet.
 

Yngre sosialhjelpsmottagere har vært urovekkende høyt i Fredrikstad over lang tid. Tall fra august i år viser at 145 personer i aldersgruppen 18–24 år mottar sosialhjelp. Det positive er at tallet har gått noe ned det siste året.
 

Zoomer man inn på de mindre ting i budsjettet, finner man ofte det som engasjerer mest. Som for eksempel byggingen av et nytt kafébygg i Foten. Utformingen av det nye bygget har vært mye debattert allerede. Det er satt av 6,1 millioner kroner i budsjett og handlingsplan for 2015 0g 2016.
 

Ærverdige Fredrikstad hovedbibliotek restaureres i disse dager. Slik FB tidligere har fortalt, viser det seg nå at arbeidet blir langt dyrere og mer omfattende enn tidligere antatt. Bystyret har allerede satt av 15 millioner kroner til prosjektet, men nå har sluttregningen økt til hele 27 millioner kroner.
 

Østsiden-folket kan glede seg over at de etter mye frem og tilbake ser ut til å få sitt «eget» bibliotek. Det er fattet vedtak om et selvbetjent bibliotek i eller ved Bøckmann-senteret på Selbak. Flertallspartiene har satt av 1,6 millioner kroner i budsjettet for neste år.
 

Årnær sæ, gjør det som kjent ofte i Fredrikstad. Og er du tvilende til mange av de prioriteringene som er gjort i dette budsjettet, er det kanskje trøst å finne i slagordet politikerne har vedtatt for byen vår: Fredrikstad – hvor det årnær sæ for alle! Intet snaut løfte, det.

Artikkeltags