Kommer du hjem til middag? - Et tilsynelatende uskyldig spørsmål for mange av oss. For sykepleierne er dette et spørsmål som for stadig flere må stå ubesvart. Ubesvart fordi man vet når man starter på jobb, men ikke når det er mulig å dra hjem.

Konsekvensene av et overbelastet helsevesen rammer nå alle. Ikke bare brukerne av kommunale tjenester, som fortviler fordi de ikke får den hjelpen de har behov for. Ikke bare de som venter på en operasjon som blir utsatt, fordi det mangler nok sykepleiere til å bemanne operasjonsstuen eller ta deg imot når du er ferdig operert. Norge mangler ifølge NAV 6950 sykepleiere og 1800 helsefagarbeidere. Store deler av smitteverntiltakene vi nå lever med, handler om å dempe presset på en allerede overbelastet helsetjeneste. Derfor blir vi alle berørt.

For at helsetjenestene skal fungere brytes norsk lov på regelmessig basis. Ved Sykehuset Østfold har man fra januar til midten av desember i år 27.977 brudd på arbeidsmiljøloven, 12.914 av disse gjelder sykepleiere. Da har NSF allerede innvilget 27.115 dispensasjoner for å unngå lovbrudd (Tall fra GAT 15.12.21). Tusentalls av lovbrudd for å klare å gi de helsetjenestene politikerne og sykehusstyret har planlagt. For å opprettholde en fungerende helsetjeneste fratar vi i praksis helsepersonell sin lovfestede rett til vern mot et helseskadelig arbeidsmiljø.

Kommunehelsetjenesten er ikke bedre stilt. Der har vi ledere som selv må ut og dekke opp for ubesatte vakter. Mange sykepleiere er så utmattede at de ikke klarer mer. Bare i Fredrikstad var det ifølge en undersøkelse fra NSF 19 prosent færre sykepleiere på vakt enn planlagt i uke 10 og 11 i år. Det betyr 281 vakter hvor det manglet en sykepleier. Det var også færre helsefagarbeidere på jobb enn planlagt. Samtidig vet vi at for ansatte i sykehjem er legemeldt sykefravær over 16 dager nesten dobbelt så høyt som gjennomsnittet for alle yrkesaktive samlet. Fraværet tilsvarer 2.100.000 tapte dagsverk.

Når sykepleierne går på jobb for å ta vare på deg, meg og våre nære, gjør de selv et offer, mange blir syke av det. Sykepleiere er den gruppen som sammen med helsefagarbeidere og assistenter har høyest sykefravær i helsesektoren. Fraværet har økt i flere år. I sykehjem oppgir hele 40 prosent av de sykmeldte at fraværet har sammenheng med jobben.

Statens Arbeidsmiljøinstitutt skriver på arbeidsmiljøportalen.no at «arbeidsmiljø handler om hvordan vi planlegger, organiserer og gjennomfører selve jobben.» Vi har ikke planlagt godt nok for helsevesenet, det ser vi resultatet av nå. For at sykepleiere og annet helsepersonell ikke skal bli syke av arbeidsmiljøet sitt, trenger vi en ledelse som tar inn over seg at måten man planlegger og organiserer driften på rammer både pasienter og ansatte – dette henger sammen.

Én av fem sykepleiere slutter i yrket innen ti år etter utdanning. 72 prosent av sykepleierne i kommunene vurderer å slutte eller bytte arbeidsplass. Vi vet også at gjennomsnittlig pensjonsalder for sykepleiere er i underkant av 58 år. Sykepleiernes lovfestede pensjonsalder er 65 år, men realiteten er at mange ikke klarer å stå i jobben yrkeslivet ut. Dette rammer helsevesenet.

En del arbeidsgivere bedyrer at de alltid må sette pasienten først, og derfor ikke uten forbehold kan ta hensyn til sine ansatte. Men resultatet av ikke å ta vare på sine ansatte, er at det går ut over helsetjenesten. Bryr man seg om sine pasienter og brukere bør man starte med å bry seg mer om sine ansatte.

Regjeringen vedtok nylig å opprette 500 nye utdanningsplasser for sykepleiere. Samtidig er 50 prosent av sykepleierstudiet praksisrettet. Disse studentene skal veiledes og følges opp av sykepleiere som allerede er så overarbeidet at de har mer enn nok med å ta vare på seg selv og pasientene sine. Derfor trenger vi flere tiltak. Langsiktige tiltak, men også tiltak som virker fort.

Vi trenger tiltak som motiverer de som står i yrket til å orke å fortsette. Det må gi avkastning å strekke seg så langt som mange sykepleiere gjør, hvis ikke blir det for lett å slutte. Da må lønna opp. Samtidig må belastningen ned så ikke enda flere blir syke. Da må vi få flere stillinger og økt bruk av støttepersonell som kan bidra i laget.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har blitt beskyldt for å krisemaksimere og utnytte den situasjonen samfunnet står i under pandemien. Men som helsepersonell har vi en plikt til å si ifra når vi ser utfordringer i helsetjenesten som går ut over tilbudet til befolkningen. Helsevesenet er overbelastet og har vært det lenge – også før pandemien, da var det bare ikke så mange som hørte på oss.