Årsak: Spare strøm.

I Fredrikstad gjør kom­mu­nen hele tiden vur­de­rin­ger, og direk­tør for Tek­nisk drift, Atle Holten, bekref­ter til FB at de ikke har beslut­tet noen tiltak ennå.

– Vi følger med på hva andre kom­mu­ner gjør, og har blant annet sett til Bergen kom­mune i tillegg til egne løpende faglige vurderinger, sier Holten.

Flere kom­mu­ner gjør tiltak

Bergen kom­mune har nå satt i gang spa­re­til­tak. Et av til­ta­kene er å senke inne­tem­pe­ra­tu­ren i offent­lige bygg til 20 grader. Vanligvis ligger innetemperaturen på rundt 22 grader.

Det inne­bæ­rer å sette en maks­tem­pe­ra­tur innen­dørs i kom­mu­nens sko­le­bygg på 20 grader i alle opp­holds­rom. Der det er mulig skal inn­gangs­parti og grov­gar­de­ro­ber holde 18 grader, mens gar­de­ro­ber for gym og svøm­ming skal holde 21 grader.

San­de­fjord kom­mune senker til 19 grader i offent­lige bygg.

– Vi får heller ta på mer klær, sa ordfører i San­de­fjord, Bjørn Ole Gle­ditsch, til NRK.

Kom­mu­nen har, i mot­set­ning til mange andre kom­mu­ner, ingen fast­av­tale på strøm. Med dagens priser blir derfor strøm­reg­nin­gen høy.

Den høye strøm­pri­sen gjør at kom­mu­nen regner med 150 mil­li­o­ner kroner i økte utgif­ter i år.

Ord­fø­re­ren i Horten, Are Karlsen, bekref­ter over­for NRK at de vur­de­rer å følge San­de­fjord og Bergen.

Vur­de­rer situa­sjo­nen

– Vur­de­rer dere å senke inne­tem­pe­ra­tu­ren?

– Vi har ingen kon­krete for­slag som er vedtatt ennå, men vi jobber med ulike mulige tiltak og vur­de­rer der­et­ter, svarer Holten.

– Hva slags tiltak skal even­tu­elt til vur­de­ring?

– Det ser vi på akkurat nå, og det er litt tidlig for å si hva som blir besluttet. Men vi kommer til­bake til det i tertialrapporten som legges snart frem til politisk behandling.

Kom­mu­nen jobber fortløpende med tiltak for å bruke mindre energi, men skal noen eks­tra­or­di­nære tiltak til må de legges frem og besluttes av poli­ti­kerne i byen.

– Tror du det blir sann­syn­lig at Fredrikstad må sette i gang ekstra spa­re­til­tak?

– Ja, det er en viss fare for det, svarer Holten.