Jeg har full forståelse for at folk og næringsliv i Østfold ønsker seg bedre togtilbud. Ferdigstillingen av Follobanen på strekningen Oslo-Ski og prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad vil gjøre togtilbudet mer attraktivt, ikke minst for de reisende mellom hovedstadsområdet og byene i Østfold.

Da jeg for ti år siden satt som leder av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, snakket vi om å planlegge nye prosjekter, mens det var vanlig med ett stort utbyggingsprosjekt om gangen. Nå er aktivitetsnivået mye høyere. Det pågår flere store utbyggingsprosjekter på en gang, samtidig som flere nye prosjekter planlegges.

Utbygginger og planleggingsprosesser de siste årene har gitt oss erfaringer. Det er positivt at stadig flere reisende valgte å ta toget frem til koronapandemien rammet oss i mars i år. Ny, moderne infrastruktur er en av årsakene til dette. En erfaring som ikke er like positiv, er at flere utbyggingsprosjekter har fått store kostnadsøkninger.

Politikere forvalter fellesskapets midler, og en kostnadssprekk på 28 milliarder kroner før første spadetak er veldig mye penger!

Da regjeringen Stoltenberg II i 2009 la frem Nasjonal transportplan 2010-2019, ble det lagt til grunn at Follobanen skulle koste i underkant av 12 milliarder kroner. Prosjektet har i ettertid blitt noe større i omfang, men vi har nettopp foreslått å øke kostnadsrammen fra om lag 31 til 36 milliarder kroner. Og det er ikke første gang regjeringen har foreslått ny kostnadsramme. Det pågående utbyggingsprosjektet i Moss, har også blitt betydelig dyrere de siste årene.

Da regjeringen Solberg våren 2017 la frem Nasjonal transportplan 2018-2029, var utbygging av dobbeltspor fra Haug i Råde via Seut i Fredrikstad til Klavestad utenfor Sarpsborg kostnadsberegnet til 12 milliarder kroner. Etter nærmere detaljplanlegging og grunnundersøkelser økte kostnaden til om lag 40 milliarder kroner i 2019.

Til forskjell fra Follobanen og prosjektet i Moss er kostnadsøkningen på strekningen Haug-Klavestad heldigvis identifisert før spaden har blitt satt i jorda. Det gir oss muligheter til å ta en pust i bakken og vurdere flere løsninger for utvikling av togtilbudet. Det er derfor underlig at SVs stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV) skriver at regjeringen er i ferd med å begå tidenes jernbanesvik mot Østfold (Fredriksstad Blad, 12. oktober).

Jeg vil heller snu på det. Er det grunn til å ha tillit til en samferdselsminister som bare vifter bort en kostnadsøkning på over 200 prosent som om ingenting har skjedd? Politikere forvalter fellesskapets midler, og en kostnadssprekk på 28 milliarder kroner før første spadetak er veldig mye penger!

Vi kan selvfølgelig ikke vaksinere oss mot kostnadsøkninger i store jernbaneprosjekter ved bare å planlegge bedre. Men gapet mellom hva en utbygging er beregnet til å koste når Stortinget fatter en investeringsbeslutning og hva endelig sluttsum blir ved ferdigstilling noen år senere, må gjøres mindre.

Jeg kan forsikre både Øvstegård og reisende i Østfold om at regjeringen er opptatt av å utvikle togtilbudet på Østfoldbanen. Bane NOR og Jernbanedirektoratet har nylig overlevert sine faglige vurderinger angående videre prosess for Østfoldbanen, der Bane NOR blant annet har foreslått å bygge ut en nedskalert løsning til om lag 17 milliarder kroner. Denne løsningen innebærer å bygge ut infrastrukturen fra Haug til Seut, gjennomføre enklere tiltak på Fredrikstad stasjon, samt å bygge noe økt kryssingskapasitet mellom Fredrikstad og Halden.

Den skisserte løsningen vil gi mulighet for to tog i timen til og fra Fredrikstad, dagens grunnrutetilbud fra Sarpsborg og Halden, og inntil tre ekstra tog i rushtid til og fra Halden. Løsningen gir mindre redusert reisetid og plass til færre tog enn ved full dobbeltsporutbygging, men gir en vesentlig forbedring for Nedre Glomma-regionen, og da særlig for Fredrikstad sammenlignet med dagens togtilbud.

Likevel må vi i tiden fremover vurdere den foreslåtte løsningen nøye for å identifisere hva slags konsekvenser den nedskalerte løsningen medfører. Vi tar med oss disse innspillene i det videre arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033, som legges frem neste vår. Der vil regjeringens forslag til videre utvikling av togtilbudet på Østfoldbanen bli presentert.

Les også

Grunne bortforklaringer om Intercity. Se til Vestlandet og Nord-Norge om hvordan transportproblemer kan løses