Regjeringen la nylig frem en helt fersk klimamelding. Her slås det fast at kommunenes rolle i klimaarbeidet er viktig. I Fredrikstad har vi en klimaplan som sier at vi skal kutte utslippene med 60 prosent innen 2030. Vi skal også bidra til det globale lavutslippssamfunnet gjennom å bruke ressursene mer effektivt. Hvordan skal vi greie denne store omstillingen?

Det viktigste som må skje for at vi skal lykkes, er at vi tar fatt på oppgaven sammen. Mange gode krefter er allerede i sving.

Næringslivet går foran

Deler av Fredrikstads næringsliv leder an i det grønne skiftet. Øra ble et av landets fremste industriområder innen sirkulærøkonomi lenge før begrepet ble kjent, og Norsk senter for sirkulær økonomi har base her. Siste skudd på stammen for å få ressurser tilbake til kretsløpet, er et pilotanlegg for resirkulering av materialer fra brukte elbilbatterier. Avfallsforbrenning og industrien på Øra sørger sammen for at vi har et av landets mest effektive energigjenvinningsanlegg. Avfallsforbrenningsanleggene leverer også fjernvarme til husholdninger og næringsbygg, og fjernvarmen bidrar til avlastning av el-nettet.

Fredrikstad er vertskommune for bedrifter innen materialgjenvinning, biodrivstoff og byggevarer som bidrar til energieffektivisering. Flere selskaper er langt fremme med å tilby smarte og småskala fornybare energiløsninger. Også byggebransjen bidrar til å fremme de klimavennlige løsningene.

I Verksbyen samarbeider utbygger, strømselskap, netteier og fjernvarmeselskapet om nye energiløsninger. De har lykkes i å teste ut en løsning som kan bidra til at borettslag og sameier kan produsere ny fornybar energi fra solceller. Dessuten kan energi fra bygningene utveksles med fjernvarmenettet for en best mulig energiutnyttelse. Gjennom å være foroverlente, baner de sammen vei for et grønt skifte for byggebransjen i Norge.

I klimaarbeidet er kunnskap om hva som er de beste løsningene viktig, og vi er heldige som har et av Norges ledende kunnskapsmiljø innen analyse av miljø- og ressurseffektivitet i kommunen vår. I tillegg er flere gode rådgivingsselskaper lokalisert i Fredrikstad.

Fredrikstad har dessuten en næringsforeningen med mange fremoverlente medlemmer som jobber med implementering av FNs bærekraftsmål. Og takket være et godt samarbeid mellom proaktive gårdeiere, næringsforeningen og kommunen, har vi et bysentrum som innbyr til kortreiste opplevelser.

Befolkningen bidrar

Husholdningene bidrar også. Før pandemien traff oss, var det en økning i kollektivreiser med buss og ferge. Stadig flere kjører utslippsfrie biler. Elbilandelen var allerede ved forrige nyttårsskifte på ni prosent, og de fleste som kjøper ny personbil, velger elektrisk. Mang en styreleder i boligselskap i Fredrikstad fortjener en takk for jobben de har gjort for å tilrettelegge slik at også de som ikke har enebolig og egen garasje får tilgang til å lade elbilene sine.

Viktig at kommunen tilrettelegger

Fredrikstad kommune har flere roller i klimaarbeidet. Den viktigste er å legge til rette for at alle i Fredrikstad kan ta gode klimavalg. For å gjøre det enklere å kunne dekke behovet for hverdagsreiser uten bil, legger kommunens arealplan opp til at stadig flere av oss på sikt skal bo i områder med et godt kollektivtilbud og mulighet for å rekke daglige gjøremål i gang- eller sykkelavstand. Dessuten skal bedrifter med mange arbeidsplasser og handel lokaliseres i by-/tettstedssentra med godt kollektivtransporttilbud.

Klimavennlig transport er også viktig. Fergene, som ble gratis i 2013 og som siden har fått et forbedret rutetilbud, gjør at mange kan sette fra seg bilen og heller ta ferga. Fredrikstads sykkelprogram startet opp i 2020 og skal gjøre det enklere å sykle.

I Fredrikstad produserer vi biogass fra avløpsslam. Slik kommer ressurser fra deg og meg til nytte i de lokale bussene. Et av byens hoteller har spøkefullt merket toalettene sine med «Biogasproduction-facility».

I tillegg er det viktig at kommunen tar klimariktige valg i driften av organisasjonen og når vi bestiller varer og tjenester fra andre. Så godt som alle lette kjøretøy kommunen kjøper inn er elektriske, og andelen nullutslippsbiler i den kommunale bilparken skal være 100 prosent i 2030. Alle de nye renovasjonsbilene som er i ferd med å kjøpes inn skal gå på biogass. Den første elektriske fergen, Elen, er allerede i drift, og innen 2024 skal alle fergene i ordinær drift være elektriske.

På tampen av 2020 vedtok bystyret at alle nye bygg- og anleggsprosjekter som utføres på oppdrag for Fredrikstad kommune skal være fossilfrie. Det betyr at kjøretøy og maskiner som brukes, skal benytte fossilfritt drivstoff, fortrinnsvis el, hydrogen og biogass. Fra 2025 skal bygg- og anleggsprosjektene være utslippsfrie.

Hva nå?

Til tross for at det skjer mye bra, har mange av aktivitetene i Fredrikstad-samfunnet for store utslipp av klimagasser sett i forhold til målene vi skal nå det nærmeste tiåret. Eksempelvis står avfallsforbrenning, der Fredrikstad tar ansvar for å håndtere både eget og andre kommuners avfall, for nesten en fjerdedel av utslippene lokalt.

Det er ikke et alternativ å slutte å forbrenne avfall innen 2030. Men vi må redusere den fossile andelen av utslippene. Både plast og en del tekstiler bidrar til fossile utslipp når de brennes. Her kan hver og en av oss bidra gjennom å kildesortere slik at ressursene materialgjenvinnes.

Dette vil imidlertid ikke være nok. Vi må også fange karbon. Borg CO2 samler 18 partnere som jobber for å få dette til. Regjeringen foreslår å støtte to anlegg for karbonfangst, Norcems sementfabrikk i Brevik og avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud. Fredrikstad trenger å være med i neste runde når nasjonale midler til karbonfangst skal bevilges.

Dersom vi lykkes med karbonfangst, og i tillegg greier å gjøre størstedelen av transportsektoren utslippsfri, innføre utslippsfrie bygg- og anleggsplasser for hele Fredrikstad-samfunnet, samt avkarbonisere energibruk i industrien, greier vi å nå klimamålene våre.

Veien til 60 prosent kutt

Sammen skal vi greie å nå klimamålet om 60 prosent reduksjon i utslippene av klimagasser innen 2030 gjennom å:

■ Gjøre størstedelen av transportsektoren utslippsfri ved å sykle, gå og benytte utslippsfrie kjøretøy
■ Lykkes med karbonfangst
■ Avkarbonisere energibruk i industrien
■ Innføre utslippsfrie bygg- og anleggsplasser i hele Fredrikstad-samfunnet