Ordfører Jon-Ivar Nygård har i en rekke innlegg i Fredriksstad Blad, senest i tilsvar til Truls Velgaard 17. juni, prøvd å tåkelegge det faktum at han i en mail til utvalgte medlemmer av bystyret (tvilerne), har sendt selektiv informasjon om Gressvik-saken, åpenbart i den hensikt å bringe tvilerne inn i flertallsfolden. Det er forstemmende å registrere at han også i denne forbindelse opprettholder sin vane med å sjikanere enkeltpersoner, i dette tilfelle Truls Velgaard.

Når ordføreren i skriftlig språk benytter ord som uredelig, frekk, ikke sannferdig, forfalsker og fusker med fakta, må det være seg selv han ser i speilet.

Vi sitter på alle dokumenter som Truls Velgaard har omtalt i sitt velskrevne innlegg gi FB 17. august – og har lest dem nøye. Artikkelen er en presis og fyldig gjennomgang av ordfører Nygårds ureglementerte og spekulative opptreden for å sikre flertall for plass til Solid Eiendom sine annonserte boligblokker og fjerne næringsvirksomhet på Gressvik fra arealplanen. Som dokumentert, går han direkte til ansatte i administrasjonen som han dikterer oppgaven til, og en lydig administrasjon leverer raskt.

Etter å ha fulgt debatten rundt næringstomtene på Gressvik i lengre tid, utarbeidet advokat Helge Skaaraas, kjent for grundig erfaring innen forvaltning, et juridisk notat i saken. Skaaraas konkluderte med at næringstomtene på Gressvik kunne skilles ut fra resten av arealplanvedtaket ved å «merkes hvitt» i det juridisk bindende kartet. Dermed kunne arealplanen vedtas, og en ny og omfattende høringsrunde unngås. Dette kolliderte med Nygårds egne planer. Han ville komme til å miste sitt flertall. Hva gjør man da?

Påstanden om at hele arealplanen måtte opp til ny behandling var bærebjelken, og ordføreren måtte finne nytt fundament. Han henvendte seg til planavdelingen og fikk i løpet av få timer et dokument skrevet av en ansatt, utdannet arkitekt, men ikke-jurist. Dokumentet bruker han så i møte med tvilerne og kaller det et juridisk dokument. Dette var også beskjeden til formannskapet 4. juni, Jf Fredriksstad Blad 13. juni. Dette «juridiske» dokumentet var også avgjørende for Erik Skauen (MDG) ifølge svar til oss. Fiskeriet stopper ikke der.

Kommunedirektøren v/Espen Eggen sier til FB: «Vi har fått en juridisk vurdering som konkluderer med at vi ikke kan sette av tomten som hvitt felt på kartet». Som svar på et skriftlig spørsmål fra Morten Henriksen om notatet til formannskapet var et juridisk dokument, svarer kommunedirektøren v/Eggen: «Notatet er vurdert av jurister hos oss».

Kommunedirektøren fikk fortløpende kopi av all indre korrespondanse og hadde en selvfølgelig plikt til å stoppe falskneriet, men gjorde det ikke. Dette er et alvorlig brudd p å reglene for kommunal forvaltning. Når vi videre ser at ordføreren selv journalfører dokumenter og sender innsynskrav om dokumenter han selv har hatt ansvaret for, blir bildet av vår lokale Donald Trump rimelig klart. Hvorfor er det så brennende viktig for Jon-Ivar Nygård å bli kvitt Fredrikstad Marineservice og de andre næringstomtene på Gressvik fra arealplanen til fordel for boligblokker? Bildet av «Varslersaken» er godt synlig. At kommunedirektøren spiller på lag, gjør saken dobbelt alvorlig.

Det er ille nok at man som ordfører i en juridisk sak legger avgjørende vekt på en vurdering foretatt av en medarbeider (arkitekt) i administrasjonen og ikke vurderingen til en advokat som er spesialist på dette området. Det mest graverende er imidlertid at ordføreren sender et dokument som må vurderes som et saksdokument, kun til et begrenset utvalg av bystyrets medlemmer. Det er et grunnleggende prinsipp i kommunal forvaltning at saksdokumenter skal sendes til samtlige medlemmer, og det på samme tid. Man skal være usedvanlig naiv for ikke å se realiteten i saken, at ordføreren bedriver en selektiv saksbehandling hvor formålet er å bringe «tvilerne» inn i flertallets fold. Det har han lykkes med – foreløpig.

17. juni, dagen før bystyremøtet, der representantene hadde fått seg tildelt et sakskart på hele 1.688 sider inkl. vedlegg, må kommunedirektøren ha forstått at når innsendte klager gikk til fylkesmann og Kommunaldepartementet med et uriktig begrunnet dokument, ville slaget være tapt, og advokat Helge Skaaraas sitt juridiske dokument ville få medhold. Kommunedirektøren sender så på nytt ut et dokument dagen før bystyremøtet, men kun til gruppelederne, med følgende innhold: «Kommunedirektøren er enig i de vurderingene som fremkommer i Advokat Skaaraas sitt brev av 09.06.20.» Og: «Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at området i arealplanen hvitt uten ny høring.»

Begrunnelsen for både MDG og Rødt sin stemmegivning er nå lagt død. Vi ser frem til en snarlig erklæring fra Erik Skauen, Hanna Berg og de øvrige posisjonspolitikerne om at partiene tar konsekvensen av å ha blitt lurt. Vi vil håpe og tro at samarbeidet med Nygård som har gitt god lønn og fine posisjoner, ikke går foran plikten til ryddighet og ærlighet.

Ordfører Jon-Ivar Nygårds forvaltningsmessige opptreden, personkarakteristikker og handlemåte reduserer tilliten til Fredrikstad kommune. Når vi i tillegg opplever at kommunedirektøren spiller på lag, blir alvoret mer enn synlig. Å sette Fredrikstad Marineservice i «karantene» frem til 2023, slik flertallet i bystyret har bestemt, er uetisk. Vi har under siste års arbeid med Gressvik-saken registrert at Gressvik Brygge har hatt null fokus fra ordfører og deler av administrasjonen. En fullgod løsning for Gressvik Brygge krever mer areal. Dette arealet solgte kommunen til Solid eiendom for kort tid siden, vel vitende om konsekvensene for bryggeprosjektet.

Vi har hver for oss mer enn 50 års erfaring fra offentlig forvaltning. Dette har vi aldri sett maken til. Det kan ikke være lett å være kommunaldirektør/rådmann i Fredrikstad kommune.