Bane NOR og Jernbanedirektoratet har i hvert fall kommet med innspill til NTP 2022-2033, hvor de anbefaler dobbeltsporutbygging videre fra Haug i Råde til Seut. Ja da kan det se ut til at vi får dobbeltspor nesten helt frem til Fredrikstad. Dette som et resultat av at Bane NOR og Jernbanedirektoratet måtte komme med innsparingsforslag i Intercity-utbyggingen på Østlandet.

Moss har i mange år hatt en løsning med at dobbeltsporet stoppet ved Sandbukta, rett nord for stasjonen.

Men vi får ingen ny stasjon på Grønli og en videreføring av dobbeltspor til Rolvsøy, Sarpsborg og Halden, innen den nærmeste fremtid. Dette henger sammen med samfunnsnytten og kostnader.

I stedet foreslås det en oppgradering av dagens jernbanestasjon i Fredrikstad, og det planlegges for to tog i timen i grunnrute og inntil fire tog i timen i rush hver vei. Reisetiden vil bli 51 minutter som er nesten 15 minutter mindre enn i dag. Dette skyldes i hovedsak åpningen av Follobanen og kontinuerlig dobbeltspor til Haug i første fase og Seut deretter. Så for Fredrikstad vil man nesten få den gevinsten som var tenkt med ny stasjon på Grønli og dobbeltspor hele veien.

Hvorfor vil man satse på videre utbygging mot Fredrikstad? Jeg tror dette har sammenheng med at Fredrikstad har et betydelig større trafikkpotensial enn Sarpsborg og Halden til sammen. Og i Fredrikstad er det store planer for utbygging av boliger/leiligheter i sentrum som bør komme jernbanen til gode. Dessuten er en reisetid ned mot 50 minutter Fredrikstad-Oslo positivt.

Statistikk på arbeidsutpendlingen i 2019 fra de forskjellige byene/kommune inn til Oslo med omegnskommune Bærum, Skedsmo og Lørenskog ser slik ut:

Moss
2842
Rygge
1014
Råde
341
Fredrikstad + Hvaler 2689+188 2877
Sarpsborg
1332
Halden
591

Kan så politikerne i Fredrikstad være fornøyd med denne løsningen? Jeg påstår at her får vi en løsning som kanskje er 95 prosent innenfor hva løsningen med stasjon på Grønli og dobbeltspor videre til Sarpsborg og Halden ville vært!

Tallenes tale gjør det enkelt for Bane NOR å foreslå at dobbeltsporet bygges til Seut. Tallene sier ingenting om dette er tog-, buss- eller bilreiser.

Hvis Bane NOR og Jernbanedirektoratet sin løsning blir lagt inn i NTP, mener jeg politikerne i Fredrikstad må gripe muligheten og være sterke pådrivere for at dobbeltsporet føres helt frem til dagens stasjon. Tenker vi videre inn i fremtiden, kan vi se for oss en løsning hvor ny stasjon bygges på Dammyr og dobbeltsporet legges ca. 50 meter mot nord for dagens trase ved Fredrikstad stasjon, for å rette ut svingen før en kryssing av Glomma ved Fredrikstadbrua. Nytt dobbeltspor føres da direkte til Halden i trasé sør for Begby og videre gjennom skogen i Borge og Torsnes. Videre til Skjeberg rett nord for Torsnes kirke. Korteste vei til Halden og Kornsjø kan skje ved å krysse Skjebergkilen i Ullerøy på det smaleste.

En annen spennende løsning med dette forslaget er at Øra kan få sin jernbaneløsning, som har vært diskutert mange ganger tidligere men aldri blitt gjennomført. Dette ville vært en stor miljømessig fordel med tanke på at mer gods ønskes over på jernbanen.

Hvilke bruløsninger er aktuelle for å krysse Glomma? Det beste alternativet er en bru som løftes vertikalt mellom to tårn som den man har i Trollhättan og som nå også bygges i Göteborg.

Fra en sikker kilde har jeg fått opplyst at antall skipsanløp hver uke er sju i snitt nord for Fredrikstadbrua. Altså ett anløp i snitt hver dag. Ved å ikke ha bruheving i rushtiden er ikke skipsanløpene i Glomma noe problem.

Dessverre vil noen boliger/leiligheter måtte rives, men det skjer samme hvilket alternativ som velges.

Med noen enkle grep i busstrafikken vil det være fullt mulig å få et meget bra overgangstilbud mellom buss og tog ved dagens stasjon. Dette handler kun om vilje til omlegging.