Fredriksstad Blad har torsdag 9. januar en artikkel om at Jernbaneverket nå går inn for en utvidelse til dobbeltspor fra Haug til Seut langs den nåværende trase gjennom Nedre Glomma. Om dette har Jernbaneverket laget en utredning som med vedlegg er på nesten 140 sider.

Når man skal lese en offentlig utredning så er det tre prinsipper man må følge:

1. Lese det som er skrevet.

2. Lese mellom linjene.

3. Lese det som ikke er skrevet.

Det som er skrevet

Jernbaneverket tar sikte på å legge et dobbeltspor langs den nåværende trase fra Haug i Råde til Seut, samt foreta en mindre ombygging av nåværende Fredrikstad stasjon. Man har videre som langsiktig mål en videre utbygging av dobbeltsporet til Sarpsborg. Enkelt og greit framstilt, men hva er det som ikke framkommer og hvor man må lete både mellom linjene og i det uskrevne for å finne ut av ?

Det som står mellom linjene

Det er ikke satt opp noen framdriftsplan for strekningen Haug-Seut og heller ikke angitt noe om når bevilgningene vil komme. Mellom linjene kan man da lese at det vil kunne ta ganske lag tid før strekningen er klar til bruk, om den noen gang blir det. Heller ikke noen tidsplan for ombyggingen av Fredrikstad jernbanestasjon foreligger.

Det som er uskrevet

En eventuell videreføring til Halden er omtalt i svært vage vendinger og da som en del av en mulig videreføring fra Sarpsborg til Hafslund. Realistisk sett er det da grunn til å anta at det trolig ikke vil bli noe dobbeltspor til Halden.

Av dette kan man trekke følgende konklusjoner:

1. Vyene om en moderne toglinje til Gøteborg er skrinlagt. En av konsekvensene er at ambisjonene om å føre vesentlig mer gods over fra bil til bane ikke blir realisert.

2. Utbygging av dobbeltsporet fra Haug til Seut er ikke tidfestet. Det er således grunn til å frykte at det kan gå mellom 10 og 15 år, og kanskje enda lenger før strekningen er ferdigstillet og den nåværende Fredrikstad stasjon oppgradert.

3. Kommunens storstilte planer om en ny jernbanestasjon på Grønli kan legges i skuffen. Jeg er fristet til å sitere gammelordfører Wilhelm Thøgersen som var en meget slagferdig mann; «Det er ikke det å legge planer som er problemet, men å huske hvor man har lagt dem».

Sånn kan det gå når Tuppen og Lillemor ikke vil leke sammen.