I år fyller jernbanen i Østfold 140 år. Med den usikkerheten som er skapt rundt videre utbygging av Intercity gjennom Østfold er det avgjørende viktig å bruke jubileet til å se fremover.

La oss bruke jubileet som en god anledning til å kraftsamle innsatsen for å få bygd dobbeltspor gjennom hele Østfold. Næringslivet trenger det, pendlerne trenger det og det er avgjørende viktig for miljøet i framtiden. Utbyggingen av jernbanen var viktig for Østfoldsamfunnet for 140 år siden og det må den også bli for fremtiden.

I 1879 åpnet Vestre Linje på Smaalensbanen, senere kjent som Østfoldbanen. Jernbane-utbyggingen moderniserte landet. Fra alle deler av regionen vårt ble innbyggerne knyttet sammen ved hjelp av jernbanen. Fylket vårt ble «koblet ordentlig på» både hovedstaden og Europa, med alle de muligheter det ga.

Jernbaneutbyggingen kan være motoren for byutviklingen, og byene er motoren for jernbaneutbyggingen.

Nå er vi her igjen. Behovet for et oppgradert jernbanetilbud på det sentrale Østlandet har vært prekært lenge. Nå er Intercity-utbyggingen endelig i gang.

Vi i Østfold skal stå samlet, og gjøre vårt for å holde trykket og framdriften oppe. Vi feiret seieren etter vedtak i gjeldende Nasjonal transportplan som ga klarsignal for en storstilt utbygging gjennom Østfold. Vi stiller oss derfor undrende til at jernbanedirektør Kirsti Slottsvik tidligere i sommer uttalte at staten har mye å hente ved hovedsakelig å bygge dobbeltspor mellom byene fremfor å bruke penger på byutvikling og stasjonsutbygging.

Dette er nye og avvikende signaler fra noe det lenge har vært bred enighet – både lokalt, regionalt og nasjonalt, både administrativt og politisk: Nemlig at kollektivknutepunkt bør etableres og lokaliseres slik at det bidrar til økt kollektivtrafikk, sykkel og gange. Med andre ord i byene. Det er her folk bor, og det er her kundegrunnlaget er størst.

I et slikt perspektiv er det ikke slik at byutvikling og jernbaneutvikling utelukker hverandre. Tvert imot. Jernbaneutbyggingen kan være motoren for byutviklingen, og byene er motoren for jernbaneutbyggingen.

Vi har sagt at vi skal ta vår del av ansvaret ved å legge fremtidig byutvikling mest mulig rundt kollektivknutepunktene for å kunne dra størst mulig nytte av satsingen på jernbane.

Jernbaneforum Øst er selvsagt enig i at en bør snu hver sten for å se hvordan de offentlige midlene kan brukes mest mulig effektivt. For eksempel bør det være mulig å se for seg en mindre stiv linjeføring som er mer parallell med dagens spor slik at man bruker det sporet man har og legger et nytt spor i tilknytning til det. Det er også mulig å se for seg færre spor på Sarpsborg stasjon.

Byene er motoren i samfunnsutviklingen. Og da vil det være helt feil signal å ikke se tidenes største jernbaneutbygging i sammenheng med nettopp byutviklingen.

140-årsjubileet bør i første rekke skue framover og si klart fra om at vi har forventninger til at Nasjonal transportplan skal følges opp. Jernbane utvikler byer og byene vil samle seg rundt jernbanen slik at den vil bli brukt av flest mulig. Så er det å håpe at utbyggingen kommer på skinnene igjen, og at vi kan se tilbake på et mest mulig ferdigstilt dobbeltspor gjennom fylket når vi kommer til 150-årsjubileet.