Nærturområdet rundt Bingedammen og skogen i Mørkedalen er truet igjen. Denne gangen av jernbaneutbyggingen som planlegges gjennom Fredrikstad.

Utbygging og forbedring av jernbaneforbindelsen fra Oslo til byene i Østfold er et ønsket tiltak som i det lange løp vil være med på å redusere utslipp av klimagasser fra person- og godstransport. Østfold er i stor grad et gjennomfartsfylke, og køene av trailere over Svinesundsbrua blir bare lenger for hvert år. Å få mer transport av gods fra vei til sjø og bane er derfor sterkt ønskelig. Samtidig øker tilflyttingen til Østfold-byene, og raskere pendling til og fra Oslo vil være med på å styrke denne trenden.

Utbygging av jernbane med dobbeltspor er nødvendigvis arealkrevende, og vil skape mange konflikter. BaneNOR har i sine rapporter gitt sitt bilde av virkninger og konsekvenser av tiltaket, og spesielt visualiseringene av de forskjellige alternativene har vært nyttige for å kunne sette seg inn i hvilke konsekvenser de forskjellige traseene vil få. Bypakke Nedre Glomma, som skal flytte biltrafikk ut av sentrumsområdene, er også en del av planleggingen.

Det kan virke som at BaneNOR ikke har forstått viktigheten av området Mørkedalen og Bingedammen.

Mørkedalen var, i forslag til ny kommuneplan for Fredrikstad, lagt ut som mulig område for boliger, noe som førte til massiv mobilisering for å redde området fra utbygging. Kommunen endret innstilling og de vil nå legge området inn som LNF i arealplanen. Fredrikstad kommune har ambisiøse mål om å bevare bynære områder for rekreasjon og friluftsliv, noe som er viktig for å fremme trivsel og god folkehelse i en by som stadig fortettes.

Hvis dette høringsutkastet til kommunedelplan blir vedtatt får det store konsekvenser for naturmangfoldet og det nære friluftslivet i Mørkedalen.

Gropa etter masseuttaket i Kiæråsen er planlagt brukt som deponiområde. Enorme mengder med masser fra tunneldrivingen skal ifølge planen fraktes dit via en anleggsvei gjennom nordre del av skogen i Mørkedalen. Denne veien skal deretter bli permanent adkomstvei til rømningstunnelen. Veien vil fremstå som en barrière og fragmentere naturområdet. I anleggsperioden vil både støy og støv føre til at området mister sine kvaliteter, samt at området blir farlig å bruke for myke trafikanter.

Les også

Mørkedalen er truet igjen!

I konsekvensutredningen gjør man vurderingen at alle alternativene vil få negative konsekvenser for naturmangfoldet i området Bingedammen/Mørkedalen: «Ved Bingedammen/Mørkedalen vil midlertidig anleggsvei og senere permanent atkomstvei til rømningstunnel gi arealbeslag og dele opp et sammenhengende skogsområde. Planlagt oppfylling av det tidligere stenbruddet i Kiæråsen med overskuddsmasser, kan gi uønsket partikkelavrenning og spredning av uønskede arter, samt at støv og partikler kan forårsake ødeleggelser i naturtypene i nærliggende område (Bingedammen/Mørkedalen). Området ligger utenfor avgrensingen til naturtypene og anses derfor ikke til å berøre naturtypen i vesentlig grad, men tiltak for å redusere eventuelle negative virkninger må vurderes.

I sin vurdering av konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv, rangeres alle alternativer til konsekvens liten positiv eller uten betydning. Det kan virke som at BaneNOR ikke har forstått viktigheten av området Mørkedalen og Bingedammen.

Dette området er ikke bare viktig for naturmangfold, men er også et område som er svært viktig for bynært friluftsliv. Det er kartlagt som et viktig friluftslivsområde, og er et populært rekreasjonsområde for flere boligfelt, og har i så måte stor lokal verdi. Fra områdebeskrivelsen i Miljødirektoratets naturbase.no: Flott friluftsområde med muligheter for fisking og bading i Bingedammen. Tauklatring på Lislebyfjellet. Utsikt over byen. Grønn lunge i et tettbebygd område.

Vi vil i innspill til Fredrikstad kommunes arealplan be om at den viktige nærturskogen i Mørkedalen bevares og gjøres til LNF-område. Kommunen må sikre at BaneNORs prosjekt ikke spiser av arealet, og at skogen holdes intakt slik den fremstår i dag. Vi vil også derfor be BaneNOR om å se på andre alternativer for uttransport av masser og permanent rømningsvei. Alternative løsninger for rømningsvei til tunnel og uttransport av masser fra tunneldriving må utredes og få en reell vurdering.

Forum for natur og friluftsliv

Forum for natur og friluftsliv Østfold er et samarbeidsnettverk av 10 frivillige organisasjoner.

Vårt mål er å fremme natur- og friluftsinteressene i fylket, med spesielt fokus på arealendringer.