Sanitetskvinnene etterlyser hva partiene vil gjøre mht. satsing på kvinnehelse i FB 25.8.

Kvinnehelse har vært prioritert, men ytterligere satsing er nødvendig! Det er nok å nevne de senere årenes pålegg om jordmortjeneste i kommunene, samt satsing på tilbud innen psykiatri hvor vi vet at særlig unge kvinner utgjør en betydelig andel!

Bare i 2018/2019 ble det bevilget ytterligere 20 millioner til økt jordmortjeneste som kommunene kunne søke på.

Som kvinner og folkevalgte vil vi være med på en fortsatt satsing på kvinnehelse. I tillegg er det verdt å nevne at det nylig ble tildelt 100 millioner til helsestasjoner og skolehelsetjeneste.

For eksempel fikk Indre Østfold kommune ekstra midler fra Helsedirektoratet for å tilby gratis kraftprøve til alle kvinner i kommunen. Det var overveldende respons.

God helse er viktig for et fullverdig og godt liv, der man deltar i både samfunns- og arbeidslivet. Noen sykdommer rammer flere kvinner enn menn. Andre sykdommer rammer kun kvinner, og noen sykdommer rammer kvinner og menn forskjellig. For oss er det et ufravikelig krav at vi har like gode helsetjenester uavhengig av kjønn. I dag får ikke sykdommer som i størst grad rammer kvinner den samme oppmerksomheten som sykdommer som i størst grad rammer menn får. Derfor går vi til valg på et likestilt helsevesen.

Når du først blir rammet av en sykdom er det viktigste at du får hjelp raskt. Vi har fjernet de lange ventetidene, sikret raskere utredninger og oppstart av behandling. Høyre har også innført pakkeforløp for livmorhals og brystkreft. Muskel- og skjelettlidelser, rammer sammen med utmattelseslidelser kvinner i større grad enn menn, vi arbeider med et pakkeforløp for disse lidelsene. På den måten sikrer vi raskere, bedre og mer treffsikker hjelp der årsaken til sykdom ikke alltid er kjent.

Høyre har i regjering hatt oppmerksomhet på forskning på kvinnehelse i flere år. På kvinnedagen i 2019 la vi frem seks løfter for bedre kvinnehelse. Vi fulgte opp dette løftet med 15 millioner til forskning på kvinner og kjønnsperspektiver i 2020.

Den neste fireårsperioden vil vi fortsette å styrke kunnskapen om kvinnehelse. Det er viktig for samfunnet og ha kunnskap om hva som fører til at kvinner har over 70 prosent høyere sykefravær enn menn, og hvordan vi kan jevne ut forskjellene. Det skal vi bidra til de neste fire årene.