En ismaskinsak på sensommeren har dratt i gang i gang debatter om flere temaer om ledelse, tillitsreformer og styringsform i Fredrikstad kommune. Det er alltid interessant og ønskes velkommen!

Vi har vært helt klare på at kommunen bruker for mye penger på administrasjon og organisasjon sammenlignet med andre og la senest i behandlingen av #bærekraft 25 inn ytterligere kostnadskutt utover de 60 millionene som allerede lå inne. Vi er inne i turbulente tider og for å stå godt rustet til å møte utfordringene forventer vi at effektene innfris og at økonomistyringen i kommunen er god.

Det er kommunedirektøren som er ansvarlig for gjennomføringen. Her er det viktig at vi viser tillit denne veien, akkurat som kommunedirektøren skal vise tillit nedover i linja.

Parallelt med omstillingsarbeidet har vi gitt kommunedirektøren et oppdrag om en totalgjennomgang av organisasjons- og ledelsesstrukturen i kommunen, med hensikt å redusere kostnadene. Den saken forventes nå i høst, og vi fikk en gjennomgang av arbeidsprosessen i administrasjonsutvalget i april.

Her har som alle sikkert skjønner, vi politikere en del tanker allerede, men det er viktig med et godt beslutningsgrunnlag. Her vet vi at kommunedirektøren som alltid jobber hardt for å levere, det ses selvsagt også til andre kommuner for å vurdere om ting kan gjøres annerledes.

Som ung student i forgangne tider har jeg også pløyd mye litteratur om ledelse. Det er nærliggende å hente fram Janne Carlzons «Riv pyramidene» om delegering av ansvar: De som gjør jobben ute i linja må være trygge på at de kan ta beslutninger og oppleve at de blir satt pris på.

Som Ap-politikere lytter vi til alle, og «folk på gølvet» daglig. Vi skal dog være forsiktige med å dra konklusjoner fra mikro- til makronivå. Trepartssamarbeidet er bærebjelken i arbeidslivet og en viktig forutsetning for utvikling av gode tjenester og arbeidsplasser.

Dette krever bred medvirkning, involvering og tillit til de ansatte og viktigheten av dette er nedfelt hos samarbeidspartiene. Det er viktig at innbyggerne har tillit til kommunen og det jobber vi med hele tiden i et samspill med administrasjonen.

La det være klart: Vi ser forbedringspotensial på mange områder, men vil ikke dra noen endelige konklusjoner før den bestilte saken ligger på bordet.

Med 84.000 innbyggere, 5.000 årsverk og over 7.000 ansatte er det selvsagt at ikke alt går knirkefritt til enhver tid. Det kreves tydelig og lyttende ledelse, både administrativt og politisk.

Vi skal fortsette å bidra til at ansatte skal trives i jobben, at vi har en organisasjon som er rustet til å levere de oppgavene vi politikere pålegger og levere gode tjenester til innbyggerne.