Frevar driver samfunnskritiske anlegg som innbyggerne er avhengige av at fungerer. FREVAR produserer drikkevann og tar seg av avløp og renovasjon. Innbyggerne betaler selvkost for disse tjenestene.

I løpet av de nærmeste årene står vi foran nødvendige investeringer på disse områdene i en størrelsesorden som trolig mangler sidestykke i kommunens historie.

Nytt behandlingstrinn på vannverket og kanskje også et nytt høydebasseng, fornemmer jeg mellom linjene. Så er det et nytt renseanlegg i tråd med tidens krav til rensing av avløp - og sist, men ikke minst, ettersorteringsanlegg for avfall. I tillegg skal kommunen oppgradere avløpsnett og vannledninger.

Høyre er bekymret for hva regningen vil beløpe seg til for hver enkelt husstand. De valgene bystyret gjør, og de beslutningene bystyret tar, får stor betydning for familienes økonomi.

Vi vet at nordmenn generelt har høy gjeld – høyere enn i mange sammenlignbare land – og mange av oss har ingen økonomisk buffer til å møte uforutsatte utgifter med.

Levekårsundersøkelsen viser at mange i Fredrikstad er blant de som er økonomisk svakest stilt i Norge. Det gjør oss i Høyre veldig urolige, og vi føler at ansvaret tynger når vi ser hvilke utgifter bystyret kan komme til å sende til egne innbyggere.

Les også

Dyre dråper. Regner med at vannavgiften blir tredoblet

Som innbygger tenker jeg at det minste jeg kan kreve av meg selv som politiker er å søke samarbeid over kommunegrenser for å lete etter løsninger. Historien har lært oss nordmenn å løfte i flokk er halvparten så tungt.

Tenk om kommunen kunne hjelpe og støtte innbyggerne sine gjennom den økonomisk vanskelige perioden som ligger foran oss? Slik at vi kan leve opp til valgspråket vårt om at Fredrikstad skal være den lille verdensbyen hvor det er godt å leve for alle.

Når det gjelder vann, avløp og renovasjon, er det forurenser som skal betale, så den regningen må innbyggerne ta. Eiendomsskatt er en annen sak, her bestemmer kommunen selv. For å beskytte innbyggerne, har Stortinget satt en grense for hvor mange promille av eiendommens verdi som kan kreves i eiendomsskatt. I Fredrikstad fører en svært krevende økonomisk situasjon til at bystyret velger å omgå Stortingets vedtak ved å retaksere folks hjem for på den måten å øke kommunens inntekter i form av økt eiendomsskatt.

Hvordan vi har kommet i en slik situasjon er for meg uforståelig. Høyres ønske for bystyret i den lille verdensbyen er: La oss løfte i flokk, brenn kjepphestene og sett tæring etter næring.