Søren. Togdørene klappet igjen rett foran meg. Perrongen på Oslo S fylles opp igjen, overraskende fort. Jeg ser at neste tog går om kun 10 minutter. Imponerende. Bare 10 minutter senere går jeg av på Lillestrøm stasjon for første gang.

Øvre og Nedre Romerike troner øverst på tabellen over høyest befolkningsvekst 2010-2019, foran Oslo. Når det kommer til vekst i antall arbeidsplasser, tar Nedre Romerike sølvplassen i samme periode, etter Hitra/Frøya.

Nå går det snart et tog til: InterCity. Ny Nasjonal transportplan legges frem våren 2021, altså regjeringens transportpolitikk. Både nytt dobbeltspor fra Haug i Råde til Seut i Fredrikstad samt nytt kollektivknutepunkt i Fredrikstad sentrum, er i spill. Har utfallet betydning for vår videre posisjon og konkurransekraft, nasjonalt og internasjonalt?

«Nasjonal transportplan (NTP) er en omfattende og helhetlig plan for utbygging av transportinfrastruktur i Norge – overordnet veinett, bane, kyst, flyplasser, kollektivtrafikk. Ny NTP kommer hvert fjerde år, og skal gi svar på viktige spørsmål: Hva skal vi bygge nytt, hvordan skal vi best vedlikeholde det vi har, og hvordan gjør vi transporten sikrere og mer miljøvennlig? Hvordan får vi lagt til rette for verdiskaping og bosetting over hele landet, og hvordan jobber vi mest mulig effektivt i sektoren og med størst mulig nytte for samfunnet?», heter det fra regjeringen.no.

Med nærmere 140.000 innbyggere utgjør Fredrikstad og Sarpsborg Østlandets nest mest folkerike region. Og flere skal vi bli.

Ameniteter (tilgang på kompetanse, service i kommunen med mer) areal og bygninger, identitet og stedlig kultur (samarbeid, klynger og liknende) og omdømme som sted å drive næring, er de fire faktorene som har betydning for attraktivitet ifølge Telemarksforsking.

Dette er faktorer vi kan påvirke selv, og som det settes av ressurser til i vår region.

All den tid vi bruker på å utvikle oss, er det likevel områder vi må ha staten med på lag for å lykkes. InterCity handler ikke kun om reisetid. Det dreier seg også om konkurransekraft og bærekraftig samfunnsutvikling, hvor storbyene spiller en sentral rolle:

  • I Fredrikstad er ny InterCity-forbindelse med tilhørende kollektivknutepunkt i sentrum det viktigste virkemidlet for å flytte folk fra bil til tog, buss, sykkel og gange, og dermed nå målet om nullvekst i personbiltrafikken.
  • Jernbanestasjonen i Fredrikstad ligger 1,3 km unna dagens sentrum. Med nytt kollektivknutepunkt i sentrum, vil kollektivtilbudet bli bedre for flere og gi et styrket samspill mellom transportformene.
  • Bedriftene må i stadig større grad dokumentere livsløpet til sine produkter og tjenester. Lav miljøpåvirkning fremmer grønn konkurransekraft, og er et viktig fortrinn for norske bedrifter og arbeidsplassutviklingen i Norge. Transport av medarbeidere og utstyr inngår i dette regnskapet.

Fredrikstad er blant byene som aktivt jobber for positiv samfunnsutvikling. Hvorfor ser ikke staten nytten av å utvikle vår region også - på lag med oss?