De største forskjellene i Norge og Østfold går mellom de som jobber og de som ikke jobber. Jobb er mye mer enn en inntekt. Jobb betyr å ha kontroll over livet sitt. Det handler om selvfølelse, selvrespekt og det å ha et sosialt nettverk.

Utfordringene i Norge gjelder mange, Østfold er intet unntak. Og vi har flere å hjelpe enn mange andre steder.

I vinter rapporterte NRK at halvparten av de som mottar sosialhjelp i Norge er født i utlandet. De fleste med bakgrunn fra Afrika og Asia. Det viser at vi har et stort arbeide å gjøre med bedre å hjelpe mange innvandrere med å komme inn i jobb. Sjansene for å komme i arbeid øker med språkferdigheter. I mange av kommunene i Østfold er situasjonen denne.

Høyre vil innføre aktivitetsplikt 37 timer i uken for alle sosialhjelpsmottagere under 40 år. På sikt bør det kunne utvides til å gjelde alle sosialhjelpsmottagere.

Det er stor forskjell mellom Arbeiderpartiet hjemme i Norge og det Arbeiderpartiet vi ser i Danmark og Sverige.

De gir tydelig beskjed om at ytelser må henge sammen med aktivitet, dersom vi skal lykkes med å få flere inn i jobb. Det er tverrpolitisk enighet om at å stille krav er å bry seg. Vi har en stor oppgave foran oss med å få flere av de 600.000 i arbeidsfør alder som står utenfor arbeidslivet inn i arbeidslivet. Og mange bedrifter har behov for arbeidskraft.

Langt fra alle som står utenfor kan jobbe, men for veldig mange av de 100.000 som mottar sosialhjelp bør målet være å komme i arbeid. Særlig viktig er å få de som er unge i jobb. De har hele livet foran seg.

Lediggang er ikke godt for noen.

En av erfaringene etter at vi innførte aktivitetsplikt for alle under 30 år, er at det tvinger landets kommuner til å lage en aktivitetsplan og legge forholdene til rette for at sosialhjelpsmottagere skal kunne komme seg tilbake til arbeide.

Skal vi øke sjansen for at flere av de som går på sosialhjelp klarer å komme seg i jobb, må vi stille krav om aktivitet og sørge for at aktiviteten som tilbys av kommunene er arbeidsrelevant og øker sjansen for at den enkelte greier å få en fot innenfor i arbeidslivet. For de som ikke kan norsk, er språkopplæring åpenbart den viktigste aktiviteten å tilby.

For meg og Høyre er aktivitetsplikt 37 timer i uken for alle sosialhjelpsmottagere under 40 år å vise respekt.

Og vi vil innføre flere snu-i-døra-programmer for unge som møter opp hos Nav – gjennom tettere samarbeid mellom fylkene, skolesystemet, oppfølgingstjenesten og i Nav skal unge holdes borte fra ytelser og komme tilbake på skolebenken eller i jobb.

Vi må sikre at Nav har en forsterket oppfølging av unge, og korte ned minstekravet til tilbud om oppfølging fra 8 til 5 uker. Enda tettere oppfølging av unge AAP-mottagere. Og vi skal ha en sterk satsing på utdanning for unge både gjennom utdanning som tiltak, økt bruk av ordinær fagopplæring og en kraftig økning av lærekandidatstillinger og praksisbrev som alternativ til fagbrev for elever med svakt grunnskolegrunnlag.

Og det fordrer flere utdanningsstillinger rettet mot ungdom uten fullført videregående opplæring, hvor de opparbeider kompetanse i bedriften mot at de får lønn på nivå med lærlinger i en begrenset periode. Og til slutt, innføre en oppfølgingsmodell for unge uføre før fylte 30 år som blant annet inneholder en tettere oppfølging og en ny vurdering av uføregrad, men sikre unntak for de med alvorlige lidelser.