Hvordan Fredrikstad kommune skal drive boligpolitikk er et tema som, med rette, ofte debatteres i det offentlige rom. I likhet med fagbevegelsen er vi også bekymret for de økte forskjellene mellom de som eier og de som ikke eier bolig.

Fredrikstad har høy boligproduksjon og det er et mål for oss å legge til rette for det. Knapphet på bolig vil gjøre det enda vanskeligere å få innpass. Derfor har bystyret nylig også vedtatt en offensiv arealplan. Og det er ikke slik at, selv om det gjentas ofte, bare «strømmer på med pensjonister fra Oslo».

Nylige innlegg:

En svært viktig plan er ventet til politisk behandling inneværende år. Det er Boligsosial plan 2021–2028 og vi skal jobbe godt og bredt med denne. Alle seksjoner er involvert i arbeidet og den må ses i sammenheng med gjeldende boligpolitisk plan. De vedtatte målene vi jobber etter er:

■ sikre en boligutvikling som bidrar til sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft

■ sikre en boligutvikling som bidrar til at Fredrikstad blir et attraktivt sted å bo

■ bidra til at alle skal bo trygt og godt

At Fredrikstad er et attraktivt sted å bo, vet vi. At flere skal eie egen bolig, færre skal være bostedsløse, eldre skal kunne bo lengre i egen bolig, offensiv satsing på studentboliger, et godt samarbeid med utbyggere m.m. er viktige momenter.

De fleste peker på at det må bygges nok boliger, men selv det framstilles negativt av enkelte.

I samarbeidspartienes plattform, som ble vedtatt som strategier for kommunen i handlingsplan 2020-2023, har vi blant annet lagt inn følgende:

■ sørge for at kommunale boliger ikke skal bli stående tomme

■ tilrettelegge for tilstrekkelig med kommunale boliger av god kvalitet

■ jobbe for helsefremmende boområder med god bokvalitet

■ arbeide for å få på plass en boligpolitikk med sosial profil gjennom variert boligmasse

■ legge til rette for etablering av flere studentboliger

■ utrede mulighetene for ulike tiltak som gjør det lettere for flere å komme inn på boligmarkedet, som for eksempel gjennom «leie til eie»

Det siste punktet er et ikke et nytt verktøy og kommunen har allerede et prosjekt med mål at de som leier kommunal bolig skal bistås med å få kjøpt enten den boligen de bor i eller en annen bolig. Arbeidet må intensiveres og vi ser frem til arbeidet med denne planen!

Etter hvert som kommunens eget eiendomsselskap (Isegran Eiendom) har kommet i sving, ser det ut til at flere nå er inne på sporet at det skal være en sterk motsetning mellom det å ha en sosial boligpolitikk og det å forvalte fellesskapets verdier best mulig. Fredrikstad Arbeiderparti ser det ikke slik.

Formålet til Isegran Eiendom er å bidra med inntekter til Fredrikstad kommune – til deg og meg. Eiendommer skal utvikles, alene eller i samarbeid med andre, for å tilføre Fredrikstad kommune penger i form av utbytte. Disse pengene brukes så til velferdsoppgaver til beste for oss alle.

Det er lenge siden kommunen gikk bort fra faste priser på tomter. Det virker lett å hevde at dette gjør det lettere for dem som har minst penger, men gjør det virkelig det? Er ikke realiteten at det da blir et fåtall heldige som får kjøpt en tomt til langt under markedspris. Kanskje selges den videre til dobbelt pris en tid etter? Jeg har vanskelig for å se hvorfor det skulle være rettferdig overfor fellesskapet.

Les også

Vi bygger ikke for mange boliger. Problemet er at færre kan eie

Så må det selvsagt nevnes at nasjonal politikk og høye krav til egenkapital ikke gjør at dette saksfeltet har noen «quick fix» slik jeg ser det. De fleste peker på at det må bygges nok boliger, men selv det fremstilles negativt av enkelte.

For Arbeiderpartiet sin del er Husbanken fortsatt det viktigste verktøyet og lånerammen ble her økt med Ap i regjering. Høyreregjeringen har dessverre kuttet i denne flere ganger. Vi ønsker også å styrke startlånordningen slik at flere unge kan få lån til etablering i egen bolig.

Så tenker jeg at vi også må søke nye verktøy. Ikke for at alle 23-åringer skal kunne ha råd til å kjøpe sitt drømmehus, eller at kommunen skal bygge boliger til alle som i det gamle Sovjet. Det skal dog finnes muligheter så lenge vi fortsatt kan betrakte oss som et relativt egalitært samfunn, men etter åtte år med Erna Solberg i stolen er dette i ferd med å forvitre.

Jeg er også helt sikker på at et samarbeid med LO, som nylig har satt ned et eget boligpolitisk utvalg, vil bli fruktbart. Ett av målene her er å komme med konkrete forslag til hvordan offentlig sektor kan bidra til en inkluderende og sosial boligpolitikk i hele landet.

Les også

Enorm boligbygging i Fredrikstad – men er det behov for alt det nye?