Fransson påstår at prøver (både horisontalt og vertikalt i massene) har blitt nøyaktig valgt ut for å gi et statistisk sikkert resultat. Det stemmer kanskje horisontalt men ikke vertikalt. Kystverket laget sin egen metodikk for dette midtveis i prosjektet der de velger ut prøver uten noen systematisk og objektiv metode.

Les også

Vi tar avstand fra slike påstander. De sprer unødvendig uro og mistillit i lokalmiljøet

Rambøll 2013: “På grunnlag av kjerneloggene ble det satt et sedimentdyp hvor det antas en overgang fra forurenset til rent sediment. Prøvene som ble sendt til analyse ble tatt fra et sedimentdyp like under antatt overgang til rene sedimenter.”. Utvelgelsen av prøvene er med andre ord subjektivt valgt ut av personene ombord utfra erfaring og antagelser, uten noe system for hvordan det skal gjøres. Problemet er at du får for mange rene prøver og dette vil gi et statistisk uriktig resultat hvis tallene brukes til noe annet enn det metoden er laget for; å påvise grenselag.

Når data som er valgt ut på denne måten blir brukt videre i beregninger vil de nesten helt sikkert gi feil svar. Man får ikke-representative data. Det blir selvsagt overvekt av renere prøver og prøvene som blir valgt ut er avhengige av hvem som velger prøver, denne sin dagsform, kunnskap, oppfatninger og en rekke andre tilfeldige faktorer. Kystverket innrømmer i korrespondanse [Almvik 2014] at disse prøvene ikke er statistisk representative, men mener mange prøver veier opp for det. Noe som rett og slett ikke er mulig. Selv et uendelig antall prøver kan ikke veie opp for prøver som er forsøkt tatt i rene masser, slik metoden beskrives i disse kartleggingene. Det er antagelig feil i grunnlaget, og det betyr at allt som er produsert med disse dataene er feil.

Et eksempel på resultater som ser helt feil ut er de 3 kiloene kvikksølv Fransson hevder er total-spredningen fra hele prosjektet. Naturlige masser inneholder ørsmå mengder kvikksølv naturlig som kalles bakgrunnsverdiene [NGU kartlegging av bakgrunnsverdier]. Hvis man gjør en kjapp sammenligning med bakgrunnsverdiene, ser man at sedimentene som blir virvlet opp vil inneholde naturlige mengder kvikksølv som er dobbelt så mye som disse 3 kiloene. Hvordan kan de oppvirvlede massene [vedlegg D], som blir virvlet opp i rennende vann spre mindre kvikksølv enn massenes naturlige innhold? Antar vi at massene er gjennomsnittlig god/moderat forurenset, er total-innholdet av kvikksølv i massene som blir virvlet opp et tresifret antall kilo, og ikke 3kg.

Kystverket er altfor glade i gode nyheter og lite kritiske til egne utredninger. I prøvemudringen var det stor glede over at spredningsmodellene stemte. Men modellene som stemmer viser altså at det blir spredning av mudder i veldig store områder [NIVA/Rambøll 2012]. Den samme rapporten slår også fast at forurensingen følger finstoffet, noe som gjør at det verst forurensede mudderet transporteres lengst. NGI sin rapport etter prøvemudringen sier tydelig at nedpumpingen representerte en stor spredning. Et av de tre hovedpunktene i sammendraget er at den høye vanninnblandingen ga høy spredning ved nedføring i rør og at andre metoder for deponering burde vurderes i hovedprosjektet [NGI 2023 Erfaringsrapport og dokumentasjon]. Metoden ser rett og slett lite egnet ut og vil ifølge erfaringene fra prøvemudringen spre oppløst mudder over store områder.

Å gjennomføre noe slikt i stor skala, med dette utstyret hører rett og slett ikke hjemme i moderne tid. Vi har sluttet å bruke havet som en søppelkasse. Dette bør også kystverket ta innover seg. Nå må vi ta vare på fjorden, og prøve å få den tilbake til tiden der den var full av liv og ikke forverre situasjonen ytterligere med dumping.