Hjelpemiddelsentralen er avgjørende for å sikre likestilling. For å kunne delta i samfunnet, må man ha det riktige hjelpemiddelet å gjøre det med. Derfor må hjelpemiddelsentralen være i nærmiljøet slik at utprøving, levering og reparasjon av hjelpemidlene kan utføres raskt.

NAV vurderer i disse dager en ny organisering av hjelpemiddelsentralene i Oslo og Viken. Det er tre alternativer som vurderes:

1. Én sentral – Oslo-sentralen består. Viken-enhetene avvikles med lokale utprøvingssentre.

2. To sentraler – Vest-Viken og Oslo består. Øst-Viken avvikles. Løsning med lokalt utprøvingssenter.

3. Tre sentraler – Alle de tre enhetene består, Øst-Vikens lokasjon vurderes.

Konsekvensen av en eventuell nedleggelse av HMS Øst-Viken vil være at befolkningen i Øst-Viken får et dårligere tilbud enn Oslo-borgere. Det betyr ulike muligheter til å leve selvstendig og delta. Dette mener vi vil være i strid med samfunnets mål om likestilling, deltakelse og et likeverdig tilbud.

De av oss som er avhengig av hjelpemidlene, frykter at nedleggelsen av hjelpemiddelsentralen vil ramme mange av våre medlemmer hardt, og at det vil svekke de sterke sidene i dagens modell.

Hjelpemiddelsentralene skal gi et likeverdig og helhetlig tilbud. De sterke sidene ved dagens nasjonale modell er blant annet tydelige politiske mål om et likeverdig tilbud og et formidlingssystem på brukernes premisser. I følge Verdens Helseorganisasjon er den norske hjelpemiddelmodellen et eksempel til etterfølgelse for andre land. Dette har med at enhver får dekket sine behov, uavhengig av hvor i landet vi bor.

Hjelpemiddelsentralen i Øst-Viken må bestå

NAV forventer at antallet innbyggere og eldre i Viken med behov for hjelpemiddelsentralenes tjenester vil øke i årene framover. Dette tilsier en styrking og utvidelse av tjenestetilbudet fra hjelpemiddelsentralen. Dagens hjelpemiddelsentral kjenner sitt geografiske område godt, noe som er nyttig og effektivt både for borgerne og for kommunale fagfolk. Det forenkler samarbeidet mellom sentralen, kommunen, skoleverk, arbeidsgiver og andre som innbyggere med hjelpemidler samarbeider med. Dagens NAV HMS Øst-Viken ivaretar dette.

Digitalisering kan forenkle og effektivisere mye av forvaltningen, men den kan aldri erstatte det praktiske fagfeltet som hjelpemiddelformidlingen er. Hjelpemiddelsentralen leverer sammen med kommunene, brukernære spesialisttjenester. For borgerne i Østfold betyr det at avstanden til hjelpemiddelsentralen har stor betydning. Tid er en kritisk faktor når det gjelder hyppig behov for tjenester, utprøving, tilpassing, utlevering og akutte reparasjoner. Dette er spesielt viktig for barn, unge under utdanning og de som er i jobb, men også for alle som skal leve et liv.

Formålet med hjelpemiddelsentralens virksomhet og dens eksistensberettigelse er at funksjonshemmede borgere får en likeverdig tilgang til riktig hjelpemiddel, slik at man kan leve et selvstendig liv og delta i samfunnet på lik linje med andre.

Hør på oss

I juni 2015 la våre folkevalgte på Stortinget inn en føring om at hensynet til brukerne, det vil si oss, skal stå i fokus for den løsningen som blir valgt. Husk det, nå som spørsmålet skal besvares nok en gang. Det er vi som vet hva som fungerer i praksis. Lytt til oss.