Pandemien har synliggjort viktigheten av en rekke yrkesgrupper og samfunnsfunksjoner. I dag, på den internasjonale sykepleierdagen, vil jeg hylle sykepleierne.

Gjennom årene har jeg publisert en rekke innspill og kronikker for å synliggjøre sykepleieres kompetanse. I ett av innleggene påpeker jeg at «Sykepleiere er hos pasienten 24/7. De har kompetanse til å observere, identifisere, iverksette sykepleietiltak og forordnet medisinsk behandling, evaluere effekt, koordinere og dokumentere. Sykepleiere representerer en etterspurt kompetanse i helsetjenesten, og det er stor sykepleier- og spesialsykepleiermangel. Forskning viser også til sammenheng mellom sykepleierkompetanse og pasientsikkerhet, effektivitet og kvalitet på helsetjenestene»

Sykepleiens fokus er å ivareta menneskets grunnleggende behov, fremme helse, forebygge og behandle sykdom, lindre lidelse og sikre en verdig død. Etter endt utdanning skal sykepleiere blant annet:

  • kunne utøve sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte sykdomsbilder
  • kunne ta ansvar for, og gjøre selvstendige, systematiske kliniske vurderinger, prioriteringer og beslutninger
  • kritisk vurdere effekten av sykepleie og behandling
  • ha gode ferdigheter i kommunikasjon, veiledning og samhandling
  • ha kompetanse i kvalitets- og forbedringsarbeid for å bidra til å redusere uønskede hendelser og variasjon, samt sikre pasient- og brukermedvirkning
  • kunne utøve sykepleie til mennesker i alle aldre i et individ-, gruppe- og samfunnsperspektiv

Sykepleieryrket krever kunnskap innen områder som anatomi, fysiologi, farmakologi, psykologi, organisering og ledelse, for å nevne noe. Det krever praktiske ferdigheter som å sette sprøyter, legge inn venekanyler for intravenøs tilførsel av væske og medikamenter, legge kateter, sonde, sårstell. Sykepleie er ikke et ‘kvinneyrke’, men et høyst interessant og aktuelt yrke for alle. Det krever teknologisk innsikt, idet store deler av en sykepleiers hverdag i kliniske avdelinger, både på sykehus og i kommunehelsetjenesten, består i å kunne ta i bruk en stadig økende mengde medisinsk-teknisk utstyr. Og: Det krever at man liker å jobbe med mennesker!

Yrket gir mulighet for å jobbe som sykepleier på mange arenaer, både de rent helsefaglige, men sykepleiere er også ettertraktet som for eksempel konsulenter og rådgivere. Det er gode, og mangfoldige videreutdanningsmuligheter, man kan bygge på med en master, for deretter å videreføre forskerutdanningen i en doktorgradsstudie.

Jeg har mer enn 25 års erfaring som sykepleier og spesialsykepleier, både i kommune- og spesialisthelsetjenesten, på sengepost og i spesialavdelinger, som forsker og ansvarlig for undervisning av sykepleiere på bachelor- og masternivå. Mine møter med studenter, sykepleiere, samarbeidende faggrupper, pasienter og pårørende og også som privatperson, bekrefter at sykepleiere utgjør en forskjell i helsetjenesten, i samfunnet og i det individuelle møtet.

Takk for den viktige jobben dere gjør, sykepleiere, og gratulerer med dagen!