Tiden er ikke inne for posisjonens gavedryss slik den økonomiske situasjonen er på Hvaler, selv om hensiktene er aldri så gode og i beste mening. Risikoen er altfor høy.

Det kan fortone seg som om valgkampen allerede er i gang fra de rødgrønnes side. Kommunens økonomi balanserer på en knivsegg. Prioriteringer må tas deretter. Om netto driftsresultat igjen på fjerde året skulle gå i minus når årsoppgjøret avsluttes, er dette å anse som en kommune i økonomisk ubalanse over tid.

Dette ville i så fall kvalifisere til Robek, jf. Kommuneloven.

Med den økende gjelden, ny renteoppgang og nye avdrag som snart slår inn, kan disposisjonsfondet smuldre opp raskere enn man forventer. Forslagene fra konstituert rådmann og borgerlig side om å bygge opp dette, falt under kommunestyrets behandling torsdag 16.12.

De rødgrønne valgte å ikke ruste opp disposisjonsfondet som er i underkant av 30 millioner kroner, men heller gi ut ikke-lovpålagte oppgaver ut ifra forventninger om fremtidige høye skatteinntekter.

Konstituert rådmann Geir Kvisten antydet under årets budsjettseminar at kommunen ikke med sikkerhet kan forvente samme høye andel skatteinntekter som i 2020 de neste årene.

Det registreres at forsiktighetsprinsippet her ikke benyttes. Disposisjonsfondet vurderes til ikke å være tilstrekkelig stort gitt usikkerheten i fremtiden, da spesielt med tanke på gjeldsbyrden.

Lånegjeld må betjenes av kommunens inntekter og utviklingen i denne lånegjelden påvirker kommunens fremtidige handlingsrom. Avdragene øker med takten av nye låneopptak, samtidig som vi nå ser en økt rentebane. Om skatteinntektene ikke øker som forventet, hvor henter da posisjonen midlene fra?

Økte kommunale avgifter vil da raskt bli resultatet.

For øvrig ros til konstituert rådmann Geir Kvistens jobb og for hans forsøk på å rette opp skuta. Det var tiltak i riktig retning, men falt posisjonen og ordfører tungt for brystet.

Statsforvalteren overvåker visse kommuner med henhold til Robek. Mon tro om Hvaler blir en av disse?