Ut ifra det som kommer frem om økonomien i Fredrikstad, så skriver innholdsredaktør Jon Jacobsen i Fredriksstad Blad 26/5 at nå er det kolera som er det beste alternativet. Jeg forstår at det letes med lys og lykte etter frie midler og det kan være at det ligger penger på et sted man kanskje ikke leter. Et sted som sier de trenger mer midler.

Siste forvaltningsrevisjon for barnevernet starter med: «Revisjonen skal i henhold til kommuneloven utføre forvaltningsrevisjon. Etter loven innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger.»

Om vi ser til Bufdirs risikovurderinger av barnevernstjenester, så kommer Fredrikstad ut med rødt nivå. Man forstår at det er ting å jobbe med.

Revisjonen tar opp en rekke utfordringer ifht. driften som går ut over familiene og de barna som er under barnevernet. Noen av disse er av en karakter som bryter med menneskerettighetene til disse familiene, men som også griper inn i kommuneøkonomien ved at det budsjettet barnevernet opererer med, kunne vært lavere. Måten dette skjer på, kan føre til at flere familier kan kreve oppreisning av kommunen. Dette er noe som i praksis allerede er i gang ved at flere advokater har sendt oppreisningskrav til kommuner, eksempelvis advokat Sylte, som skriver:

«Vi har allerede begynt å sende ut krav om erstatning for klienter vi har hatt (oppreisningserstatning).

Begrunnelsen for erstatningskravet, er at barnevernet har tatt omsorgen uten samtidig å arbeide for gjenforening. I svært mange tilfeller har barnevernet urettmessig bestemt seg for oppvekstplassering med en gang, og derved ikke foretatt seg noe som helst for å utvikle tilknytningen mellom foreldre og barn. Det er ikke satt inn veiledning for å oppnå tilbakeføring og det er ikke gitt samvær ut fra en målsetting om gjenforening, slik at båndene mellom foreldre og barn utvikles videre i positiv retning. I stedet har barnevernet utviklet bånd til fosterhjem og andre, og redusert tilknytningen til biologisk familie. Dette innebærer en systematisk motarbeiding av gjeldende internasjonal menneskerett.»

Det som advokat Sylte tar opp her, er ting som Fredrikstad kommune kritiseres for i forvaltningsrevisjonen. Det betyr at kommunen kan komme i erstatningsansvar, om familiene reiser krav.

Revisjonen viser til at sett i lyset av EMD-dommene, må kommunen evaluere sin praksis på dette området. Vi ser at i 2019, var det 125 barn under omsorg. Oppfølging av disse sakene gir, slik forvaltningsrevisjonen indirekte sier, negativt utslag på budsjettene. Det er rimelig å tenke at det ligger store summer å hente her om man ser på drift og utgifter opp mot det regelverket som barnevernet egentlig skulle forholde seg til.

Det er noen kommuner som har tenkt på annen måte. I Kongsberg kommune har man gått andre veier og de klarte å senke antallet akuttplasseringer med 90 prosent, den såkalte Kongsberg-modellen som også andre kommuner har tatt i bruk. Da Kongsberg hadde denne modellen oppe å gå, sank utgiftene, man fikk mer tid til de barna som trengte det, og både de ansatte og familiene ble mer fornøyd. De valgte fest.