Denne uken legger vi frem utkast til ny arealplan for Fredrikstad. Denne planen beskriver hvor vi skal bygge, hva og hvor høyt vi skal bygge frem mot 2031. Planen tar også for seg hvor vi skal kunne ta oss en joggetur, eller bare ligge i gresset og lese en bok. Planen skal sørge for at vi både har rom for å vokse, rom for å skape og ikke minst at Fredrikstad er et godt sted å leve.

Planen bygger på kommuneplanens samfunnsdel som kom i fjor. I samfunnsdelen ligger langsiktige mål og strategier for Fredrikstad, mens arealdelen er et virkemiddel for å sikre arealbruken i disse strategiene. Det er i arealdelen vi kan se på kartet hva det betyr å være en by i vekst som vokser på en bærekraftig måte.

Kort vei mellom hjem og jobb

I årene som kommer skal vi fortette byen. Vi vil gjøre det enklere å sykle og gå til det vi trenger i det daglige. Vi skal derfor bygge flere boliger i byen. Planen legger opp til at 60 prosent av alle boliger vi bygger skal være i byområdet, 30 prosent i tettsteder og 10 prosent i lokalsentrene.

Det legges ut lite nye arealer til boligbygging i arealplanperioden. Ny boligbygging skal primært skje gjennom transformasjon. Det betyr at vi videreutvikler og fortetter områder hvor det allerede er bygget. Dermed unngår vi å bygge ned nye skogs- og jordbruksarealer.

Alle nye boliger skal ha tilgang til en nærmiljøpark innenfor 400 meters avstand.

Fortettingen innebærer at vi noen steder skal bygge høyere enn vi har gjort tidligere. I planen har mange flere byggeområder fått en maksimal høyde. Noen områder har vi økt maksimal høyde sammenlignet med hva som var tillat i tidligere plan. I byområdet er det mange steder satt maksimale høyder kvartal for kvartal, område for område. Det er gjort etter vurderinger av hva hvert enkelt sted tåler i forhold til bylandskap, verneverdig bebyggelse, monumentalbygg og kollene med småhus som er så typiske for Fredrikstad. Det skal være fint å leve i gatene i Fredrikstad også når vi fortetter. Vi skal kjenne solen på kroppen når den titter frem mellom bygningene.

Med en større andel av innbyggerne innenfor byområdet vil flere kunne gå til jobben, butikken, kollektivknutepunkt og kulturtilbudene våre.

Gode møteplasser ute

Med flere som får byen som sitt nærområde, desto viktigere er det at byen er et hyggelig sted å ferdes og oppholde seg.

Når vi bygger tettere, er det derfor viktig at vi tar vare på de grønne lungene og gode stedene å møtes. Et nytt grep i denne planen er at det settes krav om etablering av nærmiljøparker som sikrer at alle har tilgang til et en større grønt aktivitetsområde.

Alle nye boliger skal ha tilgang til en nærmiljøpark innenfor 400 meters avstand. Her skal vi samlokalisere arealer og anlegg for lek, rekreasjon og utendørs idrett.

Marka og elva er en viktig del av Fredrikstad. Det skal lages tydelige turveier slik at man kan bevege seg direkte mellom elva og marka. Skal en bygge ved elva, må det ligge en elvepromenade mellom utbygging og vannet. Den nye planen foreslår også å utvide marka på Kråkerøy.

Med nærmiljøparker og grønne korridorer fra elva til marka vil barn, unge og voksne få et naturlig sted å være aktive i nærheten av der de bor.

Det er også viktig at vi gjør plass til å både oppleve og utøve kunst og kultur i våre fellesrom i byen. Gjennom et mangfoldig kunst- og kulturtilbud får vi gode opplevelser sammen. Vi vil derfor legge til rette for kunst og kultur også i arealbruken ved å sikre at det også blir plasser og torg ved utbygging av nye områder.

Med nærmiljøparker og grønne korridorer fra elva til marka vil barn, unge og voksne få et naturlig sted å være aktive i nærheten av der de bor. Dette sammen med plasser og torg gir oss møteplasser og mulighet til gode opplevelser.

Et sted å jobbe og leve

En grunntanke i kommunens planer er at vi må bygge en bærekraftig by. I bærekraftbegrepet ligger både det miljømessige, det sosiale og det økonomiske.

En befolkning med god livskvalitet, som trives i lokalsamfunnet og deltar i fellesskapet, utgjør bærebjelken i en trygg og attraktiv kommune. Dette gir oss sosial bærekraft.

Vi legger til rette for levende lokalsamfunn ved å styre boligbyggingen og gi rom for utvikling av nærtilbud. Lokalt viktige kulturmiljøer representerer viktige verdier for byen.

Vi må ha en by som økonomisk går rundt. Da er det viktig å legge til rette for næringsutvikling.

Fredrikstad, slik det ser ut i dag, trenger flere og andre typer næringsareal. Det regionale næringsområdet Tofteberg er tatt inn i planen. Det er også gjort vurderinger langs elva om hvilke områder som har størst verdi for næringslivet. Disse områdene er nå vist med næringsformål og skal ikke transformeres.

Det skal skje mange store ting i Fredrikstad de neste årene som vil gjøre byen vår til et enda mer spennende sted å bo. Vi får nytt dobbeltspor som vil bringe oss enda nærmere de store byene rundt oss, nye områder som FMV og Cicignon skal transformeres, og private utviklere har signalisert store prosjekter.

Med gode næringsareal og store aktører på laget, blir Fredrikstad en by med varierte og spennende arbeidsplasser.

Nytt i det gamle

Norges første planlagte by er fortsatt en viktig del av Fredrikstad. Gamlebyen er en av Europas best bevarte festningsbyer. Vi har lang erfaring med at bevaring er god byutvikling i Fredrikstad. I perioden for arealdelen skal også Plankebyen på vestsida gjennom en enorm transformasjon. Vi skal få nye innfartsveier, ny jernbane, fortetting og transformasjon av industriområder. Med store nybygde områder, blir det enda viktigere å ivareta de historiske miljøene som er bygget i menneskevennlig skala.

Kulturminner og kulturmiljøer er viktig for at folk som bor her får gode opplevelser og at det er attraktivt for folk som kommer på besøk. Vi skal derfor ta vare på dette både som en del av vår kulturarv og for vår identitet.

Innbyggerne i Fredrikstad nyter i 2031 fortsatt byen som ble planlagt for mer enn 250 år siden. Samtidig er de bevisste på hvilke avtrykk de etterlater for generasjonen som kommer om 250 år. De gleder seg over en by med kortere avstander, flere muligheter og den samme deilige naturen rett utenfor døra.

By under bygging

Kommuneplanen er Fredrikstad kommunes overordnede plan. I 2019 skal den såkalte arealdelen av kommuneplanen fornyes (rulleres) for perioden frem til 2031. Her skal byens folkevalgte ta stilling til noen svært viktige spørsmål. Blant annet hvor høyt det skal tillates bygges og hvor mye som skal bygges i sentrum. Dette skjer samtidig med at Fredrikstad står foran historisk stor byggeaktivitet. Disse tingene vil FB belyse nærmere i en serie artikler.

Publiserte saker: