23. juni skrev Fredriksstad Blad om at barn bader i Sorgenfridammen. Noe som er forståelig. Sorgenfridammen regnes i dag ikke som noe naturlig badeplass, men hvis man faktisk ser nærmere på hvilke muligheter man faktisk har, kan Sorgenfridammen bli en av kommunens viktigste badeplasser.

Nærmeste badeplass for det tett befolkede Selbak-området, med nær 11.000 innbyggere, er Vispen i Hunnebunnen, og det er velkjent at denne badeplassen har problemer. Badeplassen ligger i et lukket sjøbasseng, bare noen hundre meter unna overløpet fra kommunens kloakknett og en bekk med utslipp fra jordbruk m.m. Mange husker sikkert oppstyret rundt søknaden fra Ole & Peder Ødegaard og Norsk Gjenvinning om å etablere deponi for radioaktivt avfall med avløp til denne bekken.

Hvordan få badevann i Sorgenfridammen?

Sorgenfridammen har, med sin plassering midt i den nye bydelen mellom Selbak og Nabbetorp og kort avstand til busslinje 2, 7 og 116 og Selbak/Lislebyferga, mulighet til å bli en viktig badeplass for store deler av Fredrikstad. Men først må vannkvaliteten avklares og trolig forbedres. Dersom det er nødvendig å forbedre vannkvaliteten, kan økt tilføring av vann være en effektiv løsning for å skylle en eventuell forurensing ut i Glomma. Dersom man skal halvere forurensingen i Sorgenfridammen må halvparten av vannet byttes ut, men foreløpig vet man ikke hvor mye som er nødvendig å skifte ut. Et raskt anslag viser at det er 100.000 kubikkmeter i dammen. Dersom man i løpet av et år skal bytte ut halvparten av vannet, må man tilføre 5.707 liter vann i timen. Dette kan høres mye ut, men en vanlig hageslange kan gi 1.000 liter vann i timen. Altså trengs det kun seks hageslanger for å bytte ut halvparten av Sorgenfridammen.

Men det er sløsing å bruke renset drikkevann til dette, og Glomma er heller ikke en fristende vannkilde. Løsningen kan man finne på Kjølstad, 2,5 koilometer fra Sorgenfridammen. Her finner man en 26 kilometer lang ingeniørbragd: vannledningen fra Tvetervann til Fredrikstad. Mellom 1907 og 1999 var denne ledningen en sentral del av byens vannforsyning, og den inngår fortsatt som en del av reservevannforsyningen. Ledningen har en kapasitet på over 260.000 liter vann i timen. Dette er nok til å bytte ut halvparten av vannet i Sorgenfridammen på kun åtte dager! Men det skal svært mye til for at dette skal være nødvendig.

Sorgenfridammen har på grunn av sin opprinnelse som leirtak for Norsk Leca liten naturlig og menneskeskapt vanntilførsel. Dette medfører liten utskifting av vannet, men samtidig blir det minimal forurensing fra kommunalt avløpsnett og jordbruk. Det er heller ikke noen eldre industritomter som drenerer til området, men dessverre går det rykter om dumping av forurensede masser i forbindelse med boligutbyggingen.

Per dags dato er det ikke blitt tatt prøver av vannet i Sorgenfridammen, noe som gjør det umulig å anslå hvilke tiltak som eventuelt må utføres før man kan åpne Sorgenfridammen som en offentlig badeplass. Det kan heller ikke utelukkes at badevannet er bra nok allerede! Man må også ta hensyn til fuglelivet rundt dammen når man vurderer eventuelle tiltak, men det er fullt mulig at tiltak som forbedrer badevannet også kan ha en positiv effekt på fuglene. Dette må selvfølgelig studeres nærmere før man kan ta en beslutning.

Sorgenfridammen har potensial til å bli en viktig badeplass for kommunen, og da spesielt med sin plassering i Selbak-området, som også skårer lavt på kommunens levekårsindeks med blant annet mye barnefattigdom. Spesielt dette er en grunn til at etablering av en ny og gratis badeplass er en god idé.