Fredrikstad har ikke husrom til de som har rett til sykehjemsplass i dag. Det siste tallet jeg har hørt, er at det i øyeblikket ligger omkring 38 personer hjemme og venter på fast plass. Noen andre må dø før de kan få det. Kommunens administrasjon unnskylder seg med at «de fleste vil gjerne bo hjemme», men har lite planer om å utvide antall plasser i den takten som er nødvendig i de aller nærmeste årene.

For å gjøre det hele mer katastrofelignende, så vet vi i dag ikke hvor mange som har demens i vår kommune. Det kommer dels av at mange ennå ikke har fått konstatert sykdommen, dels at mange er skjermet av de pårørende, dels at statistikken for Norge ikke er utarbeidet, så det foreligger ingen beregninger eller statistikk på nasjonalt nivå vi kan forholde oss til.

Det er i tillegg et uavklart forhold til hvor mange som trenger avlastning (det er meget anstrengende å ha en dement eller pleietrengende samboer), eller et tilstrekkelig dagtilbud som gjør at samboer kan gå på jobb eller være noe annet enn ulønnet kommunal sykepleier for ektefellen.

Det er også en ansvarsfraskrivelse for de neste 11 årene og langt lenger – vi må bygge mer, og vi må bygge fort.

Vi vet med sikkerhet at andelen eldre kommer til å stige. Vi vet også at det skjer fort, og at kommunen bruker svært lang tid på planlegging av enhver bygning. Det haster å komme i gang!

Kommunen har et stort behov for nye faglærte sykepleiere og andre som skal ha sitt virke i omsorgssektoren fremover. På nasjonalt nivå er det nødvendig med en økning på 27.000 nye ansatte frem til 2030. KS har beregnet at det er behov for 30.000 helt nye heldøgnsplasser frem til så kort tid som 2030! Det er bare elleve år frem i tid! Innsatsen krever en investering nasjonalt på 100.000 millioner kroner. Kun noen få av disse sykesengene er tegnet, planlagt og avsatt penger til i dag! Og legg merke til at dette er fulltids sykehjemsplasser – ikke avlastning eller dagtilbud! Dét tallet er langt større!

Ingen av de helsearbeiderne vi trenger har begynt på fagutdannelsen sin. De går fremdeles i ungdomsskolen!

Vi kan ikke være fornøyd med tingenes tilstand! Når Arbeiderpartiet og den politiske posisjonen i Fredrikstad er såre fornøyd med situasjonen for de aller mest trengende i kommunen, og har planer om å legge ned et sykehjem fordi det ikke holder teknisk god nok standard, er det et overtramp. Det er også en ansvarsfraskrivelse for de neste 11 årene og langt lenger – vi må bygge mer, og vi må bygge fort.

Les også

Nygård svarer Laabak: Vi garanterer spadestikk i høst for nye Onsøyheimen

Arbeiderpartiet og andre fra den siden av den politiske verden er opptatt av at private som investerer midler i pleie og omsorg ikke skal tjene penger på sin virksomhet. Partiet har ingen forståelse for at det er langt på overtid å komme i gang med å planlegge og bygge for dem som faktisk har bygget opp oljefond og det norske samfunn slik vi kjenner det i dag. Ja, jeg vet at det er planer om et nytt sykehjem i Onsøy (hvorfor ble ikke bygningene som lå der godt nok vedlikeholdt?) Jeg vet også at det vil bli omkring 15 nye plasser i byen totalt når nye Onsøyheimen endelig står på plass – men hva monner vel det?

Inviter til dugnad!

Det er på tide å innse realitetene og invitere til en dugnad med private tjenesteytere slik vi så det for å oppfylle kravet om full barnehagedekning. Livskvalitet er like viktig på den andre enden av livslinjen!

Les også

Kommunen mangler sykepleiere – bruker ufaglærte