Jeg har fulgt med på Fredriksstad Blads debattsider og lett etter gode argumenter for hvorfor en del personer ønsker å oppløse Viken og gå tilbake til en modell som har vært uendret siden 1919 uten å ta inn over seg at vi lever i et samfunn i endring.

Siri Martinsen som leder av Østfold Arbeiderparti sier at "Med Østfold vil vi få kortere avstand mellom innbyggere og folkevalgte, det styrker demokratiet. Et fylke fra Halden til Hallingskarvet er for stort, sier hun.".

Det er mulig at avstanden er stor hvis jeg som innbygger må gå til møter med de folkevalgte i fylket, men i dag vil de fleste bruke digitale verktøy så avstand er et dårlig argument. Det samme er argumentet om at Viken er for stort da Viken kun er det 6. største fylket i landet. Det hadde også hjulpet med argumenter som viser hvordan Viken har svekket demokratiet.

I Fredriksstad Blad har også fylkestingsrepresentantene Annette Raakil og Magnus Weggesrud fra SP et debattinnlegg med "Si ja til Livet, si ja til Østfold". Jeg lurer på hvordan de kan argumentere for at Viken betyr et nei til livet? De påstår at demokratiet vil bli bedre ivaretatt med tre fylker. Jeg lurer på hvilke eksempler de har på at demokratiet i Viken i dag er dårlig ivaretatt, og da spesielt med tanke på at de sitter i fylkestinget og er våre demokratisk valgte representanter.

Når det gjelder økonomi sier de følgende: "... Alt bygger på usikre anslag", og "... selvsagt vil Stortinget sørge for at alle fylker og kommuner skal ha en bærekraftig økonomi for å yte de tjenestene de er pålagt å yte." Det er da betryggende for kvaliteten på fremtidige tjenester at Finansministeren fra samme parti sier at "Vi må gjøre dette på billigst mulig måte."

Slik jeg leser dette vil vi ved å gå tilbake til en organisering fra 1919 muligens få dårligere økonomi og dårligere tjenester, siden alt bygger på "usikre anslag" og det skal gjøres på "billigst mulig måte". Avslutningsvis argumenters det med at "... de folkevalgte har ikke nok lokalkunnskap og lokalt engasjement."

Min forståelse for lokaldemokratiet er et det er kommunepolitikere som skal ha lokalkunnskapen og lokalt engasjementet, jeg vil tro at for fylker vil det være andre egenskaper som er viktigere enn lokalkunnskap uansett om fylket er Viken eller Østfold.

Forrige dagen kom Vidar Schei med argumenter om at han er motstander av Viken som konstruksjon fordi den var grunnet i "... borgerlig ideologi og ønske om en endring av fylkesstrukturen i Norge, kun for endringens skyld." Møter han seg selv i døren når han og vil gå tilbake til 1919-modellen av ideologiske grunner kun for å unngå endring?

Han presenterer også løsningen på hva Stortinget bør gjøre for at Viken skal lykkes. Når Viken ble etablert var målet at fylket skulle bli tilført flere statlige oppgaver, noe som ikke skjedde. Hadde det ikke vært bedre å arbeide for at statlige oppgaver ble overført til Viken? Slik at Viken får de oppgavene som er nødvendig for at "Viken som konstruksjon" skal lykkes?

Vidar Schei har noen spennende tanker som bør forfølges videre hvis Viken blir oppløst når han skriver "... la oss gå tilbake til start. Så bygger vi opp noe nytt, som har livets rett." Vi bør kanskje bygge noe som er tilpasset vår tid og ikke gå tilbake slik det var i 1919. Vi bør diskutere hvilke funksjoner og oppgaver som hører hjemme i en region? La oss frigjøre oss fra både Viken og Østfold og bygge "... noe nytt, som har livets rett."

Det kommer også argumenter om at Viken er for kostbart, men når jeg prøver å sammenligne kostnadene brukt på for eksempel administrasjonen fra Buskerud, Akershus og Østfold med kostnaden til administrasjon for Viken ser jeg at Viken bruker mindre penger på administrasjon enn det de gamle fylkene gjorde - noe som kan bety mer penger til skole og vei? Hvis jeg da ikke leser tallene fra SSB feil?