I flere medier kan vi nå lese at Oslofjorden er i ferd med å kollapse. Og i valgkampens hete diskuteres det hva vi kan gjøre for å redde fjorden vår. Men dét har vi allerede svaret på. Spørsmålet er heller om politikerne er villige til å redde Oslofjorden?

Under regjeringens arbeid med ny helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden, er oppfordringen til regjeringen fra Havforskningsinstituttet klar:

Fiske, avrenning fra landbruk og avløp, og økt temperatur i sjøen er hovedårsakene til at økosystemet i Oslofjorden er i ubalanse.

Ifølge Havforskningsinstituttet må vi sette av betydelige områder som får være i fred for fiskeaktiviteter, dersom vi ønsker å gjenoppbygge fiskebestandene, og dersom vi ønsker å restaurere økosystemet i Oslofjorden. I tillegg må vi sette inn strengere tiltak for å hindre avrenning fra avløp, vei og jordbruk.

Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden ble lansert 30. mars 2021. Planen inneholder 63 tiltak og 19 punkter for nødvendig kunnskapsinnhenting for å bedre miljøet i Oslofjorden.

Så hvorfor gjør vi ikke det da?

Avrenning fra landbruk og avløp

Ifølge Otto Galleberg, seksjonssjef på Landbruksavdelingen hos Statsforvalteren Oslo og Viken, har det allerede blitt satt inn flere tiltak gjennom flere år for å redusere avrenning av jord og næringsstoffer til vann, vassdrag og elver som til slutt renner ut i Oslofjorden.

– Dessverre så ser vi at dagens innsats ikke er god nok, og vi jobber nå i sluttfasen med ny forskrift for regionale miljøkrav som vil gjelde for store deler av Oslo og Viken. Vårt håp er at disse kravene vil redusere avrenningen sammenlignet med i dag, forklarer Galleberg.

I tillegg til avrenning fra landbruket over hele Viken, kommer utslipp fra vei og kloakk fra tett bebyggelse langs hele fjorden.

Ifølge Hilde Sundt Skålevåg, seksjonssjef i Klima- og Miljøvernavdelingen hos Statsforvalteren Oslo og Viken jobbes det i dag tett opp mot kommunene langs Oslofjorden for å øke kvaliteten på rensingen av avløpsvann. Ifølge Sundt Skålevåg er det flere tiltak som kan gjøres bedre for å hindre avløpsvann i fjorden. Ledningsnettet må fornyes slik at det blir tett, og renseanleggene må rense vannet bedre enn de gjør i dag. Kommunene langs fjorden må derfor kunne forvente at det vil bli strengere krav enn tidligere.

Fiske i Oslofjorden

Havforskningsinstituttet lanserte i januar 2021 rapporten «Krafttak for kysttorsken». Rapporten beskriver tilstanden i Oslofjorden, og slår fast at bunntråling gjennom de siste hundre årene er den viktigste årsaken til at økosystemet er i ubalanse og hvorfor fiskebestandene er borte.

I tiltaksplanen for Oslofjorden står det at yrkesfisket i Oslofjorden er begrenset, og at bunntråling kun foregår på faste områder. Tiltakene som foreslås er kun å se nærmere på den kunnskapen som fremkommer i rapporten fra Havforskningsinstituttet.

Fritidsfiske står også for en betydelig andel av fiske i Oslofjorden.

Ifølge fiskekonsulent Øyvind Fjeldseth i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), er det trist å se hvordan tilstanden til Oslofjorden er i dag. Fjeldseth er allikevel fornøyd med at det er satt inn flere tiltak for å begrense fiske og verne om fisken i fjorden:

Store deler av Oslofjorden er i dag fredet for all fiske i gyteperioden for torsk som er satt fra 1. januar til 30. april. I denne perioden er det i praksis kun lov å fiske sjøørret i disse områdene.

Torsken er fredet i Oslofjorden – hele året. Det er også forbudt å fiske med garn av hensyn til torsken.

Ifølge Fjeldseth bør en videreføre de forbudene som allerede eksisterer, men en må også få det omfattende trålfisket inn i bærekraftige former, og fjerne alle dispensasjoner for fiske etter torsk.

Fjeldseth poengterer at en uansett må prøve å unngå å forby det som er bærekraftig.

Makrellen er for eksempel en tallrik rovfisk. Denne kan du fiske med god samvittighet. Det er viktig å huske på at de ivrigste fiskerne, ofte er de som kjemper mest for å ta vare på livet i fjorden, sier han.

Forum for natur og friluftsliv

Forum for natur og friluftsliv (FNF) uttaler seg på vegne av flere natur- og friluftslivsorganisasjoner over hele landet. Flere av våre tilsluttede organisasjoner er aktive i og rundt Oslofjorden, både med miljøvern, natur, friluftsliv og fritidsfiske.

Alle våre tilsluttede organisasjoner ønsker en bærekraftig fjord og et rikt friluftsliv, i og langs Oslofjorden, også for fremtiden.

Fredag 3. september har vi invitert politikere, næringsliv og natur- og friluftslivsorganisasjoner til debatt om hva som må til for å redde Oslofjorden. Du kan følge seminaret direkte på nett.

Vårt forslag:

Hva om vi minimaliserer utslippene fra avløp, vei og jordbruk ved å sette inn strengere tiltak, og avslutter alt trålfiske i Oslofjorden for alltid? Ja, det vil koste oss dyrt. Men hva er egentlig alternativet?

Og hva om vi stanser fritidsfiske på sårbare bestander i store deler av Oslofjorden for en periode på ti år?

Først da vil Oslofjorden ha en mulighet til å gjenoppbygge fiskebestandene, og restaurere økosystemene. Og fritidsfiskerne kan oppleve ekte fiskeglede i Oslofjorden igjen i fremtiden.