De neste årene vil det bli en massiv utbygging av leiligheter i sentrum. Det er planlagt over 4.000 leiligheter på Nordre Kråkerøy alene. I Fredriksstad Blads artikkel om arbeidet med veileder for utbyggingen står det at det skal planlegges for en ny bydel med 20.000 innbyggere. Noe som betyr at det vil bo 4–5 personer i hver leilighet som bygges.

Det vil være naturlig å anta at noen av disse personene vil gå på skole, og ha behov for plass i barnehage, barneskole og ungdomsskole. Med kommunens forhåndstall for beregning av skolekapasitet (0.12 for barneskole, 0.08 for ungdomsskole og cirka 0.10 for barnehage) så vil det med 4.000 leiligheter bety et behov for en barneskole med plass til 480 elever, en ungdomsskole med plass til 320 elever, og cirka 400 barnehageplasser.

I Helsedirektoratets rapport om «Skolens utearealer – Om behovet for arealnormer og virkemidler» står det «Skoler med mer enn 300 elever skal samlet sett ha et minsteareal på 15.000 m². Det beregnes 25 m² per elev i tillegg til dette tallet for hver elev over 300.»

Vil det bety at Fredrikstad kommune må bygge en barneskole for 480 elever med et uteareal på 22.500 m², og en ungdomsskole med et uteareal på 15.500 m²?

I Kunnskapsdepartementets «Veileder for utforming av barnehagens utearealer» står det at Barnehageloven fastsetter veiledende norm for inne og utearealer til: «Inne: 4 m² netto leke- og oppholdsareal for barn over 3 år og om lag 1/3 mer per barn under 3 år. Ute: Om lag 6 ganger leke – og oppholdsareal inne.»

Noe som betyr at en barnehage vil ha behov for minst 1.800 m² inneareal, pluss areal for ansatte og administrasjon. Det betyr også at en barnehage på Værste vil ha behov for cirka 11.000 m² uteareal. I tillegg setter veileder krav til utforming av uteareal, plassering, lysforhold med mer.

I «Forslag til veiledende arealprogram for Fredrikstad kommune 2021» som skal behandles i bystyret 9. desember, finner vi tall som viser at undervisningsrom og aktivitetssal/idrett brutto utgjør cirka 15 m² per elev. Noe som for en barne- og ungdomsskole med totalt 800 elever vil utgjøre en bygningsmasse på minst 12. 000 m².

Samlet vil dette bety at det på Værste skal bygges barneskole, ungdomsskole og barnehage som krever minst 43.000 m² uteareal i tillegg til arealer for parkering og lignende, og med en samlet bygningsmasse på cirka 14.000 m².

Hvis det bygges mer enn 4.000 boliger stiger behovet tilsvarende.

I «Økonomiplan 2021-2024», virker det ikke som om det er noen planer for en skole, eller økte skoleressurser som lærere og drift av nye skoler på Værste, eller i andre deler av byen.

I Økonomiplan står det også følgende: «Plan for skolebygg 2021–2031 er forankret i Fredrikstad kommunes planstrategi 2020–2023. I tråd med planstrategien skal planen omfatte utredning og planlegging av riktig dimensjonerte og fremtidsrettede skolebygg.»

Jeg lurer på om Fredrikstad tenker at alt av skole og barnehage skal bygges på FMV? Eller om de har andre tomter som også kan brukes? Og når i utbyggingen av Værste skolene kommer? Det er vanskelig å finne rekkefølgebestemmelser som angir når en skole er planlagt med resten av utbyggingen.

Med det som er nevnt over: Har Fredrikstad kommune økonomi til å bygge nye skoler og barnehager på Værste? Bør utbyggingen vente til kommunen har økonomi til å bygge skoler og uteareal?

Det som kan redde Fredrikstad sin økonomi er kanskje hvis alle som flytter inn i leilighetene som nå bygges vil bidra med skatteinntekter og ny næringsvirksomhet i mange år. Og da er ikke nyhetsoppslag om at par i 30-årene kjøpte seg ny sentrumsleilighet veldig optimistisk i forhold til fremtidig utvikling i skatteinntektene.