Gå til sidens hovedinnhold

Hvem er «EN LAT IDIOT»?

En stor haug avfall og et skilt møtte denne uken turgåere langs lysløypa på Østsiden. Mia Sofie Bergstrøm (8) som bor i området, tok bilder.

For abonnenter

Synet som møtte Mia og andre turgåere i lysløypa ved Katrineborg tidligere denne uken var ganske forstemmende. Avfall, for det meste tre- og metallbiter, lå strødd utover et område ned mot et vannløp ikke langt unna golfbanen.

Ved avfallet sto også en av de røde boksene ment for spesialavfall i Fredrikstad kommune. Opp etter boksen var en hvit plate oppstilt hvor noen har skrevet «EN LAT IDIOT»

Fenomenet er dessverre ikke noen sjeldenhet.

Like etter årsskiftet skrev Fredriksstad Blad om sofaseksjoner som noen hadde funnet det for godt å kvitte seg med ved p-plassen ved Kråkerøy gravlund.

Les også

Kas­tet so­fa­en på grav­lun­den og stakk – nå jakter kommunen på synderen

Mil­jø­råd­gi­ver Chris­ti­ne Ro­sen­vin­ge kunne da fortelle at hun har en lang ar­beids­lis­te med til­sva­ren­de sa­ker.

– Vi sjek­ker om vi på en el­ler an­nen måte kan finne eier av av­fal­let. Det hen­der det fak­tisk at vi gjør. Man­ge tar kon­takt med oss om tips, for­tel­ler hun.

Får kom­mu­nen tak i den/de som eier av­fal­let el­ler som har dum­pet av­fal­let, vil ved­kom­men­de få be­skjed om å ryd­de opp sna­rest.

Grunn­ei­ers an­svar

Om ikke det går, er det grunn­ei­ers pro­blem.

– Ju­sen er klar. Grunn­ei­er har i ut­gangs­punk­tet et an­svar for av­fall. Men det er klart vi tar men­nes­ke­li­ge hen­syn om du en mor­gen fra kjøk­ken­vin­du­et får øye på et lass av­fall som noen har dum­pet i ha­gen din, sier Ro­sen­vin­ge.

På Østsiden er det kom­mu­nen selv som er grunn­ei­er og Fredrikstad Golfklubb som leier.

– I så fall gir vi be­skjed til park­av­de­lin­gen som sty­rer med slike ei­en­dom­mer. Så tar de det der­fra. Men slikt blir jo da po­li­ti­an­meldt, frem­hol­der Ro­sen­vin­ge, som får man­ge slike sa­ker på sitt bord gjen­nom et år.

Gra­tis å le­ve­re av­fall med bil

Hun me­ner pro­ble­met nok ikke har blitt noe mind­re de siste åre­ne, men er usik­ker på om inn­tryk­ket skyl­des at en stør­re an­del nå blir tip­set til kom­mu­nen enn før:

– Ters­ke­len for å mel­de ifra om slike funn er nok la­ve­re. Alle går jo med en mo­bil i lom­ma som kan ta bil­der og sen­de bil­de­ne til oss i kom­mu­nen el­ler til en avis. Og så har det kan­skje blitt mind­re to­le­ran­se for slik for­søp­ling. Ikke minst for­di det kan havne på rul­le­bla­det. Og for­di al­ter­na­ti­vet er å le­ve­re gra­tis på Fre­var på Øra. Alt du kla­rer å stap­pe inn i bi­len er fak­tisk gra­tis å le­ve­re, ­understreker hun.

SISTE: Alt er borte

Onsdag ettermiddag får Fredriksstad Blad på ny rapport fra Østsiden. Nå er ethvert spor av avfallet som tidligere lå slengt, borte.

Vår tipser, Mia Sofie Bergstrøm (8), besøkte området på nytt onsdag ettermiddag, og kunne konstatere at ethvert spor av avfallet, nå var borte.

– Trolig er det golfklubben som leier her, som har vært og ryddet, mener Mia Sofies mor, Toril Bergstrøm, som tok bildet over.

At av­fall blir dum­pet i na­tu­ren er fort­satt et om­fat­ten­de pro­blem i Fredrikstad, noe dis­se sa­ke­ne fra det siste drøye halv­å­ret vit­ner om:

I bak­grun­nen skim­tes Fre­var – li­ke­vel ble dek­ke­ne dum­pet midt i po­pu­lært tur­om­rå­de

Fikk svi­ne­sti dum­pet for­an por­ten: – Uhyg­ge­lig å se hva folk kan få seg til å gjø­re

Her dum­pes pri­vat av­fall med las­te­bil på an­leggs­plas­sen til Fredrikstad-sel­skap

Kommentarer til denne saken