Hvaler ungdomsskole har, som første ungdomsskole i Fredrikstad og Hvaler, fått godkjenning som en helsefremmende skole. Av andre skoler i fylket er Rygge og Eidsberg ungdomsskoler og Kalnes og Greåker videregående skoler helsefremmende. Barneskolene Hannestad og Alvimhaugen har også fått denne tittelen. Målet med en helsefremmende skole er å bedre den psykiske og fysiske helsen til elevene. For at en skole skal bli helsefremmende, må den oppfylle åtte av ti krav. De ti kravene er:

1. Skolen legger til rette for at alle elever kan være fysisk aktive minimum 60 minutter hver dag.

2. Nasjonale retningslinjer for mat og måltider i skolen oppfylles.

3. Skolen jobber aktivt og systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø som legger til rette for medvirkning og utvikling av sosial kompetanse, der den enkelte elev kan oppleve trygghet, tilhørighet og mestring.

4. Skolen har rutiner for å forebygge tidlig debut og bruk av tobakk, rus- og dopingmidler.

5. Skolen arbeider systematisk for å forebygge skader og ulykker.

6. Skolen har rutiner for samarbeid med, og medvirkning fra, elever og foresatte.

7. Skolen har gode systemer for tverrfaglig og helhetlig samarbeid med andre fagfelt og tjenester for barn og unge.

8. Skolen har helsesøster tilgjengelig i skoletiden.

9. Helsefremmende arbeid er forankret i skolens styringsdokumenter, kvalitetsstyring-systemer og arbeidsmåter.

10. Folkehelsearbeidet på skolen er organisert i en arbeidsgruppe med representanter for ledelse, elevråd, skolefritidsordning, samarbeidsutvalg og andre samarbeidspartnere.

Viktig med elever som trives

Det viktigste for helsefremmende skoler er at elevene trives på skolen. Det understreket også ordfører Eivind Borge i sin appell under den offisielle markeringen 9. april. Hvaler ungdomsskole har noen ganger i året egne dager der psykisk helse og trivsel er tema. Da er elevene samlet på tvers av trinnene, og målet er å skape et større samhold. Skolen tilbyr grøt før skolen starter, den er et fint alternativ til frokost. Skolen har også fokus på mer aktive læremåter, der elevene gjør noe annet enn å sitte bak en pult.

Under markeringen holdt Cathrine Rød Gundersen fra Østfoldhelsa i fylkeskommunen holdt en appell der hun forklarte hva en helsefremmende skole er. Etter det delte hun ut beviset for at skolen har blitt helsefremmende. Hvaler ungdomsskole sin helsefremmende komité, bestående av elevene Jesper, Tomine, Hedda, Sebastian, Nora og Simone, tok imot beviset. Ordfører Eivind Borge og rektor Tone Gunnersen holdt også hver sin appell.