Jeg leser i FB om Hvaler kommune sin oppfølging av mulig ulovlige byggesaker på Hvaler. Byggesakssjef Charles Hansen uttaler at oppfølgingen er tidkrevende og at dette skyldes særlig plan- og bygningslovens strenge krav til saksbehandling, mange klagemuligheter og ressurssterke klagere som ofte benytter advokat.

Som ventet blir det referert til en sak jeg selv er involvert i, et påbegynt vedlikehold av en eksisterende traktorvei på ferieøya Søndre Sandøy.

Vi kjøpte hyttetomt i 2016 og fikk en tinglyst bruksrett på en eksisterende traktorvei, men bruksretten var forutsatt at vi som hytteeiere skulle vedlikeholde traktorveien. I 2017 ble vi hytteeiere enige om at traktorveien var i så dårlig forfatning at vi måtte gjøre noe, dette ble også stadig påpekt av grunneier. Etter en gjennomgang av plan- og bygningsloven, der det står, svart på hvitt, at vedlikehold av eksisterende vei ikke er søknadspliktig, bestemte vi oss for å sette i gang med vedlikehold.

Byggesaksavdelingen, der det sitter mange jurister, sender ut et brev som skal gjengi et politisk vedtak, men verken dokumentnavn eller teksten samstemmer med det politiske vedtaket som er fattet.

Her startet marerittet som enda ikke er over, jeg kunne skrevet bok om prosessen som startet i 2017. Saken har blitt fulgt opp av FB med fortløpende oppdateringer om status i saken.

Det som opprører meg mest er at byggesakssjefen går ut i avisa og uttaler seg om enkeltsaker, der det nærmest fremstilles som at Hvaler kommune må ansette jurister i byggesaksavdelingen på grunn av at ressurssterke klagere/hytteeiere engasjerer advokater i sakene sine.

For min del så føles det helt motsatt, jeg forsøkte lenge å håndtere saken min selv, men grunnet spissfindigheter og en urokkelig formell holdning hos kommunens byggesaksbehandlere, så følte jeg til slutt at jeg ikke hadde sjans til å håndtere dette uten ekstern hjelp. Jeg engasjerte advokat, ikke for at jeg er så rik, men fordi jeg måtte ha hjelp. Hjelp til å sikre at saken min skulle bli behandlet på en ordentlig måte.

Etter å ha fått avslag på byggesøknaden min, så ble klagen min behandlet av politikerne i utvalg for samfunnsutvikling. Vi deltok på befaring og satt som spente tilhørere i utvalgsmøtet. Det var en solid utfordring å sitte og høre på mye av det som ble sagt, uten å kunne uttale seg. Representanter for byggesaksavdelingen svarte på spørsmål fra politikerne, sikkert etter beste evne, men det var ikke alle svarene som stemte, i hvert fall ikke om man skal legge plan- og bygningsloven til grunn.

Etter en solid gjennomgang og diskusjoner, var det tid for avstemming der rådmannens forslag ble stilt opp mot utvalgsleder sitt forslag. Voteringen ble 3 – 4 og vi fikk godkjent byggesøknaden vår, med noen vilkår og en tidsfrist for utførelse.

Jeg tillot meg å kjenne på gleden av å være ferdig med en sak som har tappet mye energi i mer enn to år. Følelsen av at saken vår endelig ble behandlet basert på fakta, men samtidig med en porsjon skjønn var ubeskrivelig god. De folkevalgte hadde bestemt at veien var godkjent og at det heller ikke var nødvendig å gi dispensasjon, siden tiltaket klart var i tråd med formålet.

Gleden fikk en brå slutt da jeg fikk brev av byggesaksavdelingen en liten uke etter utvalgsmøtet. I brevet står det at politikerne har innvilget både dispensasjon og byggesøknad. Jeg henvendte meg til saksbehandler for å høre om det var slik at administrasjonen var av den formening at det var gitt dispensasjon og ba samtidig om at brevet, som også var sendt til flere instanser, skulle revideres slik at det stemte med vedtaket som politikerne hadde fattet. Jeg fikk følgende svar; «Utvalgets vedtak og begrunnelse ble i sin helhet oversendt alle sakens parter 02.09.2019. Dersom du har spørsmål om hvordan vedtaket skal forstås, må du henvende deg direkte til utvalget, som har truffet vedtaket.»

Jeg ble målløs av svaret jeg fikk av saksbehandleren, og jeg stiller spørsmål til om dette er lovlig saksbehandling. Derav mitt innledende spørsmål, hvem følger opp Hvaler kommune? Byggesaksavdelingen, der det sitter mange jurister, sender ut et brev som skal gjengi et politisk vedtak, men verken dokumentnavn eller teksten samstemmer med det politiske vedtaket som er fattet. Det er fort å tenke at dette er gjort med overlegg, spesielt når jeg ser hvilket svar jeg fikk på henvendelsen min.

Ble vedtaket uriktig fremstilt slik at det var større sannsynlighet for at det skulle komme en klage? For klagen kom den, og skal nå behandles i et nytt utvalgsmøte.

Jeg kan ikke annet enn å håpe at det nye utvalget opprettholder vedtaket fra sine politiske kolleger og at vi kanskje kan bli ferdige med denne saken, slik at både byggesaksavdelingen og jeg kan bruke tiden på noe annet.

Traktorveien er ferdigstilt i tråd med det politiske vedtaket, så må det vurderes hva som er best for både brukere, natur og omgivelser. At det skal tilbakeføres slik det var før eller om det skal få være som det er nå.