Gå til sidens hovedinnhold

Hvaler Høyre om sitt nei til å gjøre hytte til bolig: Mulig vi stemte feil

Derfor stemte Hvaler Høyre i tråd med rådmannens innstilling, men i denne saken burde vi kanskje ha stemt imot – for å vise at vi er uenig med det politiske flertallet og statsforvalteren.

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvaler Høyres syn på søknad om bruksendring fra fritidsbolig til bolig i Urdalsaken. En hytteeier på Urdal søkte om dispensasjon for bruksendring av fritidsbolig til bolig. Eiendommen ligger i et uregulert område som er avsatt til landbruks, natur- og friluftsformål med spred bebyggelse i kommuneplanens arealdel. Kommunen avslo søknaden om å endre status fra fritidsbolig om til bolig. Avslaget fra Hvaler kommune er begrunnet i nasjonale føringer og statlige planretningslinjer for å samordne bolig, areal og transportplanlegging.

Hvaler Høyre har forståelse for at ved etablering av nye boliger og boenheter så skal de statlige planretningslinjer legges til grunn. Imidlertid har Hvaler Høyre programfestet at vi er positive til at fritidsboliger omgjøres til helårsboliger når forholdene ligger til rette for det. Vi ønsker å gi mulighet for spredt boligbygging langs vann- og avløpsnettet.

I denne saken ligger det imidlertid sterke føringer fra statsforvalteren om at nye boliger kun skal etableres i forbindelse med sentrene. Statsforvalteren er sterkt imot å gjøre en hytte om til bolig på et sted som Urdal. I vår egen kommuneplan står det: «Maks ti prosent skal foregå som spredt utbygging, og da kun i tilknytning til grendesentrene.». Urdal er ikke grendesenter.

For Hvaler Høyre fremstår saken som et paradoks. Til sammenligning har vi mange eksempler på avslag på søknader hvor det søkes om dispensasjon fra boplikt eller søknader om bruksendring fra bolig til fritidsbolig, selv om boligen ligger i spredt bebyggelse eller langt fra et grendesenter. Hvaler Høyre finner det høyst beklagelig at kommunen ikke tillates å utøve skjønn, men at statsforvalterens lange arm (penn) griper inn i det lokale selvstyret.

Fra vår side kan det argumenters for at dispensasjonen ikke vil føre til ytterligere privatisering, boligen ligger mellom to boliger hvor det trolig ved salg vil bli krevd boplikt. Bruken vil ikke endres særskilt da fritidsboligen allerede brukes aktivt hele året. Boligene i området medfører at beredskapshensyn er ivaretatt. I praksis er det ikke snakk om en ny boenhet, men endring av status på en bygning som allerede ligger der. En innvilgelse av dispensasjonen vil føre til økte skatteinntekter til kommunen.

Imidlertid deler ikke statsforvalteren vårt syn. Statsforvalteren mener at dispensasjonen er i strid med nasjonale føringer og ba sågar om å få tilsendt vedtaket i saken. Derfor stemte Hvaler Høyre i tråd med rådmannens innstilling, men i denne saken burde vi kanskje ha stemt imot – for å vise at vi er uenig med det politiske flertallet og statsforvalteren. Resultatet ville imidlertid blitt det samme – avslag.

Kommentarer til denne saken