Gå til sidens hovedinnhold

Hvaler Høyre er et talerør for alle, for «teltere» på Storesand og hytteeiere på Søndre Sandøy

Anne May S. Olsen, Høyre, svarer Merete Pedersen og Rolf Strand, Ap: – Omtalen av hytteeiere på Hvaler kunne Hvaler Arbeiderparti ha spart seg for.

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mitt innlegg om forskjellsbehandling av veisaker på Søndre Sandøy har provosert Arbeiderpartiet og i sitt tilsvar til meg langes det ut verbale spark både over og under beltestedet. Det må jeg som politiker tåle, men omtalen av hytteeiere på Hvaler, kunne Hvaler Arbeiderparti ha spart seg for.

Referansen til Kong Salomo i innlegget mitt var myntet på Fylkesmannen. Fylkesmannen har anlagt en vei i et naturreservat i 100-metersbeltet. Høyres poeng er at metoden som ble brukt for å anlegge veien i naturreservatet er den samme metoden som har blitt benyttet til vedlikehold av den gamle skogsveien. Metoden er akseptabel når Fylkesmannen anlegger en ny vei i naturreservatet i 100-metersbeltet, men fylkesmannen og Hvaler kommune har innsigelser når samme metode benyttes til vedlikeholdsarbeider av en gammel skogsvei.

At veien på Salta ble anlagt av statsforvalteren for å beskytte et sårbart område mot unødig tråkk, er forståelig. Like forståelig er det at det utføres vedlikehold på en skogsvei som benyttes som tursti for allmennheten, adkomst til fritidsbebyggelse og landbruksvei for uttak av tømmer og skjøtsel av skogen. Når Hvaler Arbeiderparti beskriver veien over Salta mot Sauholmen som en «sandsti», så er dette i beste fall en grov underdrivelse ettersom skogsveien og veien over Salta har samme bredde. Hvorfor Arbeiderparti omtaler den ene som sandsti og den andre som en vei overlater jeg til andre å bedømme.

Hvaler Høyre er selvfølgelig ikke villig til å se gjennom fingrene med ulovlige aktiviteter i LNF-områdene på Hvaler. Vår vurdering har hele tiden vært når det gjelder saken om skogsveien at dette omhandler vedlikehold av en eksisterende skogsvei og derfor ikke søknadspliktig. Det er dokumentert at det har vært en vei her i over 100 år. Den gang skogen ble drevet ble veien benyttet som landbruksvei til uttak av tømmer, og til skjøtsel av skogen.

Etter pålegg fra grunneier har det blitt utført vedlikeholdsarbeid på skogsveien i den tro at dette ikke var søknadspliktig, med referanse til PBL der det står at vedlikehold av eksisterende vei ikke er søknadspliktig. Veien ble ikke utvidet, ei heller forlenget og det ble ikke gjort øvrige naturinngrep. Det «gamle» politiske flertallet vurderte saken som lovlig utført vedlikeholdsarbeid, det nye politiske flertallet vurderte saken annerledes, og gjorde etter Høyres oppfatning et merkelig vedtak.

«Dersom det kan dokumenteres et behov for å vedlikeholde veien av hensyn til fremtidig skogsdrift i området, anser Utvalget det formålstjenlig at det fremmes en henvendelse til kommunen om at det nødvendige og påregnelige rettings- /vedlikeholdsarbeidet som følger av dette konkretiseres og avgrenses»

For det første så er ikke hytteeierne grunneiere så det er ikke de som kan begrunne behov for vedlikeholdsarbeid av hensyn til fremtidig skogsdrift. For de andre så er grunneiers behov godt dokumentert i saksdokumentene. For det tredje så sier ikke vedtaket noe om hvordan hytteeierne skal forholde seg til vedtaket. Hytteeierne har fått pålegg av kommunen om at utført vedlikehold må tilbakestilles og fjernes.

Så hvordan dette vedtaket kan være nøkkelen for hytteeierne å komme ut av limbus? Jeg kan dessverre bidra lite med å utforme henvendelsen til kommunen, men det burde kanskje representantene Strand og Pedersen eller saksbehandlerne i Hvaler kommune være behjelpelig med?

Når det gjelder saken som blant annet omhandler veien mot Svarteberget, så mener Høyre at denne saken er av prinsipiell karakter. Saken gjelder en dispensasjon og rammetillatelse for riving og oppføring av fritidsbolig og fremføring av vann og avløp og strøm innenfor 100-metersbeltet langs sjøen. Saken kunne med fordel vært lagt frem for politisk behandling. Det er vanskelig å se for seg at en slik byggesak kan gjennomføres uten betydelige inngrep i naturen.

Les også

Dårlig gjort å henge ut driften av Storesand teltplass

Les også

Nye regler og bedre tilrettelegging på Storesand

Kommentarer til denne saken