Cathrine Linnes i Frp stemte imot den eneste måten å stoppe dumping av mudder i sjøbunnsdeponi ved Møkkalasset og Svaleskjær.

Voteringen i kommunestyret handlet om tre forslag, der det ble stemt over hvert forslag i rekkefølge.

1 Rådmannens forslag.

2. Frp sitt forslag.

3. Rødgrønt forslag.

For oss er det underlig at Cathrine Linnes og Frp stemte imot det rødgrønne forslaget som innebar den eneste mulighetene for å endre den godkjente reguleringsplanen fra 2014. Forslaget om midlertidig forbud, der Hvaler kommune på nytt vil regulere Møkkalasset og Svaleskjær som deponiområde, fikk ikke Hvaler Frp sine stemmer.

Dette er den eneste måten vi som kommune kan hindre at sjøbunnsdeponiene tas i bruk. Dette ble også opplyst i møtet, men Linnes og KO ville bare stemme for sitt eget forslag som lyder:

«Muddermasser tillates ikke dumpes i og rundt Hvalerskjærgården. Fredrikstad kommune må skaffe til veie landdeponier i egen kommune for all muddermasse. Hvaler er en nasjonalpark-kommune og skal beskyttes.»

Det er vel ingen som er uenig i det, men vi forsøkte å forklare at dette må gjøres formelt riktig og at vi må ta ansvar for omreguleringen.

Frp sitt forslag ville ikke betydd annet enn en protest som lett lot seg overkjøre av statlige myndigheter. Vårt forslag innebærer en stoppordre med henvisning til plan- og bygningsloven og at Hvaler kommune bruker sin myndighet til å stoppe dette.

Det er synd at Frp er mer opptatt av å stå alene med sine protester enn å sørge for et bredt flertall for et vedtak som stopper deponeringen av mudder i Hvaler kommune.

Satt på spissen har Frp og uavhengig (Hollen) i praksis stemt nei til å stoppe deponiområdene i Hvaler kommune.