Hvaler Frp finner i likhet med rådmannen at tiden er inne for å kvitte seg med Hvaler bredbånd som er innlemmet i Hvaler kommune. Bredbånd er ikke en lovpålagt oppgave for en kommune.

Opprinnelig var Hvaler bredbånd et aksjeselskap eid av Hvaler kommune. Da driften av aksjeselskapet viste seg å ikke være bærekraftig, valgte kommunen å inkorporere Hvaler bredbånd AS i kommunens drift, noe de kaller for et samfunnsutviklingsprosjekt. Dette er ikke heldig da Hvaler kommunes oppgave ikke er å drive business og neppe hadde de vel kompetanse til dette heller.

Hvaler bredbånd har medført at Hvaler kommune har måttet ta opp betydelige lån for investering og drift. Til dags dato har bredbånd ikke gitt overskudd, men vi ser at man i budsjettet for 2023 har økt forventningene til inntekter noe som kan være usikkert. Det må være langt bedre å selge bredbåndet til en profesjonell aktør som kan og arbeider innen fagfeltet.

I rådmannens budsjett for 2023 er det foretatt betydelig oppjusteringer av inntektsforventningene som forsterker usikkerheten i budsjettets inntektsside. At Hvaler kommune har budsjettert med et overskudd på 11,4 millioner kroner i budsjett perioden 2023–2026, er vel beheftet med stor usikkerhet.

Vi ser i investeringsbudsjettet til Hvaler kommune at det er bevilget investering på til sammen 16 millioner kroner. Tiden må vel være moden for at Hvaler kommune og bredbånd nå skiller lag. Salgssummen kan benyttes til nedbetaling av gjeld, og økonomien i Hvaler kommune bedres slik at man har mer å bruke på eldreomsorg og skole.

Hvaler Bredbånd

Hvaler Bredbånd har tre heltidsansatte og en deltidsmedarbeider.

Virksomheten oppgir at ca 1.900 kunder er koblet på per i dag. Kundene fordeler seg på bolighus, hytter og firmaer.