Hvaler Ap
ved Alexander Hoff kritiserer høyresidens kompetanse om hva som gir kommunen inntekter og viser til at posisjonen ønsker ytterligere hyttebygging.

Et enstemmig samlet kommunestyre vedtok den nye arealdelplanen 20.6.19 og som Ap da naturlig nok stemte for:
«Ny hyttebygging skal skje i fortettingsområdene som allerede er avsatt i kommunedel 2011-23, .... fortetting fremfor å åpne for mer spredt hyttebygging (sitat fra arealdelplanen 2019-31».

Hvaler Høyre forholder seg til vedtatt arealdelplan om forhold knyttet til hyttebygging. Er ikke Hvaler Ap selv klar over at dere stemte for dette?

Hvaler Høyre vil, om vi får ordføreren, være en pådriver for en sunn og robust kommuneøkonomi som kan møte fremtidens behov og utfordringer. Da må vi øke inntektssiden og redusere kostnadssiden. Næringsutvikling er da et sentralt område. Vi ønsker å ivareta og lytte til de som driver næring i dag og være en ja-kommune, blant annet ved å ha en rask og forutsigbar saksbehandling. Samtidig jobbe utadrettet for å skape nye næringer og å skaffe til veie et større antall arbeidsplasser.

For å ivareta førstegangskjøpere, enslige, eldre og andre som ønsker en billigere bolig, må vi tilrettelegge for dette, både ved egnede arealer og krav til utbygger.

Kostnadssiden er et annet viktig aspekt. Kommunens drift skal være kostnadseffektiv slik at skattepengene gir best mulig tjenester. Det konkluderes i Varde Hartmark-rapporten at kommunen har en siloformet organisasjon. Dette signaliserer en for topptung ledelse og unødig hierarki. Det spises av skattebetalernes penger, men ikke minst går dette utover ressursene til brukere og tjenesteyting.

Sykefraværet må ned, dette tapper også kommunen for midler. Vi ønsker at de kommunalt ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø, hvor de trives og opplever å ha innflytelse på arbeidsplassen.

Høyresiden besitter så visst kompetanse på hva som gir kommunen inntekter, attraktivitet, tilflytning og næringsutvikling, samtidig som vi skal bevare natur og miljø. I vårt program løfter vi spesielt frem forholdene i Vauerkilen og vil jobbe for vedlikehold av denne.

Høyresiden har den beste politikken for å forbedre samfunnet i Hvaler og bygge en god trygg kommuneøkonomi som kommer alle innbyggere til gode.

Det er dette du som velger må tenke på ved valget i september.