Sarpsborg formannskap har innstilt for sitt bystyre at Bane Nor sine planer frem til Borg Bryggerier ikke skal legges ut på høring. De ber om at også rett linje-alternativer utredes. Samtidig blir statlige myndigheter anmodet om å utarbeide en samlet plan for godstrafikk, utenlandstrafikk, regiontrafikk og lokaltrafikk slik at det er mulig å vurdere de samlede konsekvensene for Sarpsborg kommune.

I Fredrikstad later det til å ha bredt seg en forståelse om at S-linje er den eneste mulige løsningen, men at dobbeltsporet kan stoppe ved Seut. Da kan det være greit å ha et litt annet perspektiv.

Østfoldbanen er en del av EU sitt TEN-T, stamnettet for strekningen Gøteborg-Oslo. Derfor er Norge forpliktet til å følge TEN-T-utbyggingen og dens regelverk. Dette er vedtatt gjennom EØS-avtalen. Det omfattende TEN-T-nettet skal være ferdig innen 2050, mens kjernenettet skal være ferdig innen 2030. Østfoldbanen er en del av «The Scandinavian - Mediterranean Corridor».

Det later også til at de fleste tror høyhastighetsutredningen er lagt bort. Det er den ikke. På sine sider skriver Bane Nor:

Høyhastighetsbaner kan bygges ut i forlengelsen av Intercity (IC)-nettet i Østlandsområdet. Dobbeltspor fra Oslo til Lillehammer, Skien og Halden kan være første skritt i en høyhastighetsutbygging. Det er ingen konflikter mellom utbygging av IC-nettet med en hastighet 250 km/t, og en eventuell videre utbygging med 330 km/t.

Når S-linja gjennom Råde – Fredrikstad – Sarpsborg er lagt død, både på grunn av kostnader og fordi den ikke tilfredsstiller kravene til hastighet, er muligheten for statlig regulering absolutt til stede. Da kan det bli Y-linje Råde – Sarpsborg – Halden med sidespor til Fredrikstad, og det kan bli rett linje fra Ørmen til Skjeberg med stasjon på Rolvsøy. Mest sannsynlig er det likevel at høyhastighetsbane nå blir trukket frem fra skuffen.

Det vil si at dobbeltsporet for Intercity nå kan bli avsluttet i Råde og at det kan bygges høyhastighetsbane Ski – Sarpsborg (51 km). Så videre til Halden og svenskegrensen. Den kan benyttes både for gods- og høyhastighetstog. Dermed forserer Norge Ten-T-planene på denne strekningen med 20 år!

For Fredrikstad vil dette si at Intercity-togene kan gå på det gamle sporet fra Råde (16 km) uten nevneverdig tidstap. Reisetiden fra Fredrikstad til Oslo blir om lag 45 minutter og frekvensen kan være ned mot 15 minutter når togene passerer hverandre på Onsøy stasjon. Fra Oslo til Sarpsborg og Halden blir reisetiden henholdsvis ca. 40 og 55 minutter.