Jeg skriver dette som privatperson og medlem i Øienkilen Båtforening og jeg er mektig frustrert over kommunen og planutvalgets saksbehandling i byggesak, som jeg mener er full av faktafeil og slettes ikke i allmenhetens interesse.

Havna i Øyenkilen er en liten ikke-kommersiell havn for stedes fastboende og er i økende grad utsatt for påvirkning av uvær. Dagens bryggeanlegg er i tillegg sterkt påvirket av elde og modent for utskiftning. For å bøte på dette er det søkt om et anlegg med flytebrygger med 20 meter bølgebryter i forlengelse av eksisterende molo, samt en tilsvarende utvidelse av den indre piren for å opprettholde antall båtplasser (flytebrygger tar større plass).

Kommunedirektøren har i to omganger gitt avslag på dispensasjon for dette. En gang har saken vært hos Statsforvalteren, som ga båtforening medhold. Men på nytt, etter svært lang saksbehandlingstid, har kommunedirektøren og planutvalget vendt tommelen ned, og saken sendes til Statsforvalteren igjen. Nå for endelig avgjørelse.

I forbindelse med avslaget om å gi dispensasjon for utvidelse i havna i Øyenkilen har det vært en god del som tydeligvis tror at utvidelsen er av større art, basert på kommunedirektøren og planutvalgets bruk av uttrykk som «omfattende» og «større endringer» i et «sårbart område», som virker benyttet i hytt og pine for å få områder regulert.

La meg starte med å vise hvor «omfattende» den omstridte utvidelsen er.

På kartet til venstre ser man det som ALLEREDE er godkjent, mens kartet til høyre viser det slik båtforeningen ønsker dette gjort. Forskjellen er KUN det som er utenfor den blå stiplede streken, altså en ca. 20 meter lang bølgebryter (den grønne), samt tilsvarende lengde på den øvre piren.

Helt i starten, før første behandling hadde Borg Havn en bekymring om at det kanskje kunne bli en trangere innseiling til vårt anlegg og marinaen innerst i Øyenkilen. Etter et møte mellom båtforeningen og Borg Havn der de fikk gjennomgå tegninger og planer, så endret de sitt syn på dette. De var i tillegg positive til den økede sikkerheten endringene ville medføre, som også omfattet merking med bøyer og lys.

Da klagen til Statsforvalteren i Oslo og Viken (den gang Fylkesmannen) ble sendt, så valgte Borg Havn derfor å sende et direkte brev dit (med kopi til kommunen) hvor de klart viste til at de ikke mente innseilingen ble for trang, og at de var positive til utvidelsen.

Hvorfor i alle dager skal vi ha et planutvalg om ikke medlemmene skal få lov å vurdere selv på selvstendig grunnlag? Er det dette velgerne egentlig vil?

Statsforvalteren behandlet saken og kom til at kommunen hadde benyttet feil rettsanvendelse ved å hevde at det ikke kunne gis dispensasjon, siden tiltaket gjelder for mindre utvidelse av småbåthavn. Altså ble klagen tatt til følge og sendt tilbake til kommunen for ny behandling. Kommunen betalte så omkostningene for klagen til båtforeningen, som de er pålagt å gjøre når en klage blir tatt til følge.

Nå var det mange som mente at kommunen kom til å ta til fornuft, mens andre sa at de på ny vil prøve å påtvinge båtforeningen en kostbar regulering for å unngå eventuell presedens ved å innvilge dispensasjon. De siste hadde rett: Ved andre gangs behandling kommer det ikke opp noen nye argumenter - de samme påstandene er brukt igjen, som:

«det avgjørende har vært størrelsen og virkningen som utvidelsen har på området i sjøen», «tiltaket innebærer en større endring av eksisterende forhold i området, både på land og i sjøen», «Hensynet til natur og miljø, friluftsliv og allmennhetens interesser gjør seg sterkt gjeldende, og området er av både kommunal og nasjonal interesse», «en utvidelse av bryggeanlegg vil medføre en vesentlig smalere ferdselsåre, og på den måten begrense allmennhetenes mulighet til å ferdes i sjøen».

Min påstand: Kommunens argumenter bærer preg av stor grad av synsing og faktafeil, videre er det også i konflikt med Borg Havnevesen sin oppfattelse. Min påstand begrunnes nedenfor.

De faktiske forhold

Ferdsel på sjøen: På illustrasjonen til venstre ser man det som ER godkjent, mens den til høyre viser det som båtforeningen har søkt om. Forskjellen er KUN det som er utenfor den blå stiplede streken, altså en ca. 20 meter lang bølgebryter (den grønne), samt tilsvarende lengde på den indre piren. Ca. 110 kvadratmeter til sammen. Alle seende vil kunne bekrefte at det IKKE er snakk om noen «større endring». Og tiltaket har overhode INGEN innvirkning «på land».

Grunnet badeområdet, som er merket med en rekke gule bøyer, vil den reelle innseilingsbredden være den SAMME før og etter en utvidelse av bryggeanlegget. Så hvis kommunen mener at det er for trangt, så må jo rett og slett badeområdet fjernes. Neppe i allmenhetens interesse!

Så kommer vi til den nye saksbehandlingen. Her er det som forventet ikke noen overraskelse; akkurat de samme påstandene blir brukt igjen, som «trang innseiling», uten å nevne at dette allerede er tilbakevist av Borg Havn, altså bare rent tull. Innseilingens bredde vil jo være den SAMME før og etter, grunnet badeområdet, som er merket med en rekke gule bøyer. Så hvis kommunen mener at det er for trangt, så må jo badeområdet fjernes!

La oss ta en nærmere titt på innseilingen som det påstås vil hindre «allmenhetens interesser»: På kartene har jeg satt inn en av byfergene i rett målestokk som røde firkanter. Byfergene er 15 meter lange (50 fot) og en god del bredere (6 m) enn en tradisjonell 50 fots båt. For å gjøre dette enda mer tydelig kan innseilingen sammenlignes med Kråkerøy bru. Her ser vi jo daglig stor trafikk, med ferger som krysser samtidig under broen, for å ikke snakke om trafikken på 17. mai og under Tall Ships Races.

Innseilingen i Øyenkilen vil etter en eventuell utvidelse være like bred som under Kråkerøy bru. Dette er altså det kommunen kaller trangt. Hvordan i alle dager kan kommunen da ta risikoen med å la byfergene med passasjerer få lov å seile på så «trange» steder?!

Ærlig talt, dette er ikke noe annet forsøk enn å få noen til å betale for en helt unødvendig regulering.

Miljøaspektet

Sårbart område: Kommunen kaller dette et «sårbart område» med tanke på ålegress og bunnforhold. Det ble gjort undersøkelser av profesjonelle og vedlagt søknad: Det ble ikke funnet antydning til ålegress i det gjeldende området. I denne første behandlingen i kommunen ble dette dermed ikke et forhindrende punkt, men nå, siden Statsforvalteren tok klagen til følge, så er det tydeligvis blitt en negativ faktor igjen?

Da den kommunale bryggen (gjestebrygge) i midten av havna skulle forlenges for få år siden, så var mulighet for ålegress det som Statsforvalteren satte fingeren på. Kommunen fikk da gjennom tiltak fordi tilsvarende undersøkelser ble gjort, av samme fagfolk som båtforeningen har benyttet. Kanskje de kun er å stole på når de er på oppdrag for kommunen?

Konsekvens for allmennheten ved avslag på søknad om utvidelse av bryggeanlegg

Siden utvidelsen av anlegget henger nøye sammen med de andre tiltakene båtforening har søkt om (og fått godkjent), vil følgende tiltak IKKE bli gjennomført om avslaget blir endelig, da dette blant annet skulle finansieres med innskudd på båtplasser i det nye anlegget:

■ Den allerede godkjente utbyggingen vil bli ikke gjort, siden denne også er avhengig av bølgebryter. Altså vil den gamle pelehavnen stå til den forfaller, som den allerede er godt på vei til.

■ Gjestehavnen, som er blitt veldig populær, vil fortsatt ha kun 12 plasser i stedet for 40 prosent økning av antall plasser, noe som utbyggingen ville medført.

■ Toalett- og dusjanlegget vil ikke bli påbygget og forbedret med flere toaletter/dusjer. Dette servicetilbudet benyttes av gjestebåter, bobiler samt et stort og økende antall badegjester i området.

■ Antall bobilplasser må vurderes redusert eller fjernet helt siden servicetilbudet (dusj/toalett) ikke er tilstrekkelig.

■ Badeområdet vil ikke bli større enn det er nå, og stupebrett (som skulle monteres på bølgebryteren), kommer ikke på plass.

Fire av fem av disse følgene ovenfor går altså ut over Fredrikstads befolkning generelt.

Konklusjon: Det omsøkte tiltak vil BEDRE allmenhetens interesser, og IKKE medføre negativ innvirkning på miljøet.

Krav til dispensasjonssøknader

Det er en tommelfingerregel at en dispensasjonssøknad skal dokumentere at «fordeler oppveier ulemper».

Båtforeningen har som en hovedbegrunnelse i søknaden hatt sikkerhet for verdier, dvs. båter og bryggeanlegg, samt sikkerhet for liv og helse – det har de siste tre årene vært flere stygge ulykker med fall mellom pælebrygge og båter på grunn av bryggenes høyde og avstand som er nødvendig på grunn av røffe værforhold, og også et par nær drukningsulykker. I tillegg brukes havna av nødetater, som har bekreftet de utfordrende forholdene her.

Les også

Betyr sikkerhet noe? Fastboende i Øyenkilen får ikke trygg havn!

Her har kommunedirektøren ett helt annet utgangspunkt: Her betraktes dette som «fordelene og ulempene ved ikke å gjennomføre en planprosess». Og det er vel egentlig dette det egentlig handler om i kommunens avslag – er alle andre synseargumenter brukt for å villede politikere i planutvalget?

Har ikke kommunedirektøren og planutvalg en plikt ovenfor sine medborgere til å vurdere sikkerhet?

Og i det minste i dette tilfellet, da alle andre argumenter som taler mot tiltaket er basert på synsing og enkelt kan tilbakevises?

Politisk behandling

Det har tydeligvis vært mange i planutvalget som tatt stilling i saken basert på kommunedirektørens og planutvalgets leder sin bruk av svulstige uttrykk som «omfattende» og «større endringer» i et «sårbart område», begreper som tydelig brukes ukritisk for å nekte dispensasjon. Videre: I samtale med en av planutvalgets medlemmer (Ap) ble det hevdet at planutvalgsleder instruerte sine partimedlemmer om å stemme mot.

Hvorfor i alle dager skal vi ha et planutvalg om ikke medlemmene skal få lov å vurdere selv på selvstendig grunnlag? Er det dette velgerne egentlig vil?

Fremskrittspartiets medlemmer var faktisk de eneste som så ut til å gjøre en vurdering i planutvalgsmøtet, hvor de helt riktig satte forbedret sikkerhet som viktig, og dermed så fordelene som større enn ulempene, noe som de igjen mente var grunnlag for å gi dispensasjon. Man kan lure på hvordan Ap så offentlig og direkte turte å komme med en påstand om at liv og helse ikke skulle sees på som en fordel.

Rykter og misforståelser

Noen har ytret kommentarer om at «båtforeningen ønsker bare å få flere båtplasser». Det er ikke dette som er fokus i det hele tatt. Om foreningen skulle bygget ut med flytebrygger kun i det området som er godkjent nå, så ville det bli 6-7 FÆRRE båtplasser enn i dag - fordi flytebryggeplasser trenger større bredde enn peleplasser. En slik reduksjon er selvsagt uaktuell.

Dessuten er det «høl i huet» å få på plass et dyrt flytebryggeanlegg UTEN bølgebryter til å sikre en slik investering til mange millioner kroner.

Siden båtforeningen likevel beholder sine gamle båtplasser uten en utbygging, så ser en altså at et slikt avslag i hovedsak går ut over de mange bade-, bobil- og båtgjester (i hovedsak Fredrikstads befolkning) som benytter Øyenkilen.

Konsekvens av avslaget er altså en svekkelse av allmenhetens interesser, samt at sikkerhet for liv og verdier ikke ivaretas.

Og til slutt, om vi nå får alvorlige skader eller dødsfall grunnet sikkerhetssituasjonen i havna som har stadige forverrede vind/bølgeforhold, og stadig flere forsøk på å redde båter som holder på å slite seg, så skal vi absolutt tenke på kommunedirektøren og planutvalgets «omtanke» for å sikre liv og helse for sine innbyggere.

Det jeg kan garantere, er at noe slikt heller ikke kommer til å bli forbigått i stillhet!