I løpet av de siste ukene har det blitt satt ut elsparkesykler til leie i Fredrikstad sentrum. Det er ikke vanskelig å forstå at det er stas å suse av gårde på en elsparkesykkel for å komme kjapt fram. Det er fleksibelt og lettvint, og erstatter i alle fall i en viss utstrekning bruk av bil, taxi og kollektivtransport på kortere turer. Samtidig er det viktig å bøte på de utfordringene elsparkesyklene fører med seg.

For friske og raske fotgjengere er det en smal sak å gå rundt hensatte elsparkesykler. For folk med barnevogn eller sykkel er det verre. Og for personer med nedsatt funksjonsevne, som for eksempel synshemming, kan uvettig bruk og parkering ha alvorlige konsekvenser. Dette har Norges Blindeforbund har gitt klart uttrykk for, blant annet gjennom aksjonen #tilhinder.

Mange byer har flere års erfaring med elsparkesykler til utleie. Vi har kunnet lese om fortau som sperres av parkerte sykler, ulykker og forsøpling når sykler kastes i bynære vann og elver. Oslo legevakt melder om pasienter som vil slite med elsparkesykkelskader livet ut.

Det synes naturlig at enhver eier, også når eieren er en kommune, må ha rett til å stille nærmere krav til bruken av eiendommen sin. Kommunen burde vel derfor, i kraft av sin eierrådighet, kunne begrense tilgangen for utleiere av elsparkesykler til kommunal grunn – det vil si byrommet. Kommunen bør kunne kreve at det inngås avtale som regulerer drift og bruk nærmere. Det vil føre for langt å redegjøre inngående for rettstilstanden her. Vi må nøye oss med å konstatere at kommunen ikke har hjemmel til det i dag. Riktignok gir vegtrafikklovgivningen kommunen hjemmel til å fjerne gjenstander som er til hinder for ferdselen, men ressursene bør selvsagt brukes på andre ting enn å rydde opp i hensatte elsparkesykler.

Etter det vi vet, er det neste vår ventet en forskrift fra statlig hold som regulerer elsparkesykler. Kommunen er derfor inntil videre henvist til å inngå frivillige avtaler med de aktørene som etablerer seg i Fredrikstad. Vi antar at seriøse aktører selv er interessert i å inngå slike avtaler. Her bør det som et minimum fastsettes at utplassering skal skje på utvalgte arealer, tiltak for å unngå at elsparkesykler ligger henslengt på steder der de er i veien for andre trafikanter, at det på utvalgte arealer ikke skal tillates parkering og at det skal være fartsbegrensning i enkelte gater.

Fredrikstad Arbeiderparti er opptatt av at byrommet vårt skal være ryddig og universelt utformet, altså at det skal være trygt og greit å ferdes der for alle. Det er derfor viktig at det raskt kommer statlige føringer på kommunenes muligheter til å regulere bruk og utleie av elsparkesykler, slik at det kan bli et positivt tilskudd til byen vår.