Rapporten «Idrettsglede for alle. Arbeid for mangfold og mot rasisme» av forskere Elsa Kristiansen og Lasse Sonne har skap debatt innad i idretten og ellers i samfunnet. Rapporten peker på en del utfordringer som har skapt reaksjoner blant både politikere, forskere og idretten. Alle er enige om at det forekommer rasisme i idretten, men omfanget av rasismen og måten det foregår på skaper uenighet. Jeg ønsker ikke å gå inn på hva rapporten sier om rasisme og diskriminering i idretten, men jeg undrer meg over hvordan rasisme og diskriminering bekjempes i idretten, særlig i Fredrikstad.

Rasisme og diskriminering foregår i idretten og det har mange negative konsekvenser. Det kan føre til at noen ungdommer slutter med aktiviteten, mens noen andre blir mindre motivert til å fortsette. Noen kan føle seg utenfor og lite involvert mens andre kjemper imot. Så vidt jeg vet har vi ikke noe statistisk som sier noe om hvor mange som har sluttet med aktiviteter på grunn av rasisme eller diskriminering.

I Fredrikstad har FRID prøvd å iverksette tiltak rettet mot inkludering og integrering av innvandrerbarn og ungdom i idretten. FRID har i de siste tjue årene brukt en del ressurser på inkludering i idretten. Dette inkluderingsarbeidet gir mulighet til de barna som ikke har nok ressurser til å delta i idretten.

Hvordan er det systematiske arbeidet rundt rasisme og diskriminering? Hvilke konsekvenser vil det få for dem som utsetter andre for rasisme og diskriminering?

Det er viktig å få med alle barn og ungdom i idretten, men det er enda viktigere å vite hvordan idretten bekjemper rasisme og diskriminering når det forekommer. Er det noe samarbeid mellom idretten og innvandrerforeldre i slike saker, og hvilke rolle har foreldrene?

Både tidligere leder Svein Femtehjell og nåværende leder i FRID Stefan Løkse har vært i mediene og uttalt seg om rapporten. Ingen av dem kjenner seg igjen i mye av det som står i rapporten, men sier at det kan forekomme rasisme i idretten. FRID har uten tvil prøvd å gjøre en god jobb med inkludering av innvandrerbarn og ungdom. Inkluderingsarbeidet gjør det enklere for barn og ungdom å drive med aktiviteter de ønsker, og det har jeg selv vært vitne til.

Les også

Idretten har et problem med å nå minoritetene, men ikke med rasisme

FRID har miljøkontakter som står sentralt i dette inkluderingsarbeidet og gjør en kjempejobb, men det betyr ikke nødvendigvis at det fjerner rasisme slik Løkse også har nevnt tidligere. Bekjempelse av rasisme og diskriminering krever systematisk arbeid både på samfunn-, gruppe- og individnivå. Per dags dato snakker man mye om enkelte tiltak om inkludering i idretten i Fredrikstad, men veldig lite om tiltak mot rasisme og diskriminering.

Det er kjent fra før at foreldre med innvandrerbakgrunn er lite representert i idretten. Det er liten deltagelse både som utøver og i styret. Det er mange faktorer som påvirker innvandrerforeldres deltagelse i idretten. Noen av de faktorene handler ikke om det som foregår innad i idretten, men derimot handler om foreldrenes tilknytning og holdninger til samfunnet generelt.

Foreldre som har et større nettverk, behersker språket godt eller kjenner til samfunnskoder følger tettere med barna i idretten. De deltar i dugnader og stiller opp i treningene. Forskningen viser dessverre at denne gruppen i innvandrermiljøer ikke er så stor. Det forskningen viser, er at foreldre med innvandrerbakgrunn i mindre grad er deltagende i barnets aktiviteter enn majoriteten. Det er avgjørende at foreldre med innvandrerbakgrunn er mer synlig, hvis vi skal bekjempe rasisme og diskriminering sammen.

Her etterspør jeg hva de ulike innvandrermiljøene gjør eller har gjort mot rasisme og diskriminering i idretten? Hvilke tiltak har de iverksatt for å hjelpe idretten for å bekjempe rasisme og diskriminering? Innvandrerorganisasjoner og foreninger får midler fra staten for ulike formål. Burde ikke noe av de midlene bli brukt for å drive med holdningsendrende kampanjer blant innvandrerforeldre for å være mer synlig i idretten? Mer engasjement fra foreldre kan bidra til at mange ungdommer oftere kan melde om rasisme og diskriminering til klubben.

Ungdommer som driver med aktiviteter må være en viktig aktør i bekjempelsen av rasisme og diskriminering. Det må være trygge rammer rundt dem slik at de kan melde fra om ulike utfordringer de møter i idretten, derfor er det viktig å stille en del spørsmål: Hvordan klubbene i Fredrikstad snakker med ungdommer om å melde fra om rasisme eller diskriminering? Hvordan er det systematiske arbeidet rundt rasisme og diskriminering? Hvilke konsekvenser vil det få for dem som utsetter andre for rasisme og diskriminering?

Idretten er den beste arenaen for inkludering og integrering. Rasisme og diskriminering forekommer og vil alltid forekomme i alle arenaer i samfunnet. Dessverre er det en virkelighet vi ikke kan lukke våre øyne og ører for, derfor er et godt samarbeid mellom idretten, ungdommer og foreldre avgjørende for å bekjempe rasisme og diskriminering.