Fredrikstad Aps maktglede viste seg på nytt i Oppvekstutvalgets møte 13.02. I saken om foreldrekompasset, hvor det etter en orientering fra prosjektleder forelå en innstilling om å ta sak og prosjekt til orientering og imøtekomme et godt prosjekt om foreldrestøtte.

KrF ønsker å gi foreldre en sterkere interessepolitisk posisjon i Fredrikstad og undertegnede foreslo et tilleggspunkt som poengterte viktigheten av at foreldre ved FAU og FUB i Fredrikstad deltar aktivt i prosessene i prosjektet. Utvalget var enige i intensjonene i KrFs forslag, men det ble så vanskelig for Ap å støtte forslaget at de fremmet et omtrent likelydende forslag.

Ap er stort nok til ikke å opptre så smålig.

Da KrF ikke var fornøyd med et forslag som svekket foreldrene og heller ikke med Aps opptreden, og leder truet med å sette forslagene opp mot hverandre og nedstemme KrF, mente undertegnede at utvalget burde kunne klare å komme til et samlet vedtak. Det ble da fra Frps side foreslått en formulering om å involvere foreldre fra FAU og FUB. Frps forslag samlet utvalget i et omforent vedtak.

Referatet forteller at Aps forslag ble vedtatt. Det er ikke helt sant og er en usynliggjøring av hva som skjedde. Det var et omforent vedtak etter forslag fra KrF, et motforslag fra Ap og til slutt et kompromissforslag fra Anita Vik i Frp – et forslag som samlet utvalget. Referatet bør endres.

Dette er en form for politisk opptreden man av og til ser, vel egnet til å usynliggjøre gode forslag fra andre partier. Ap er stort nok til ikke å opptre så smålig. Skal vi ha brede drøftinger og gode demokratiske prosesser i hovedutvalg og råd i Fredrikstad, er det etter min mening viktig at Ap ikke er så stort. Det er kommunevalg i år – vis vilje – gå og stem!