For noe må det jo være. At partiets politikere kappes i å komme med støtteerklæringer til hotellplanene er så sin sak. Verre er det at argumentasjonen er påfallende løs i fisken.

Det slenges ut påstander som er nettopp kun det, og mest av alt er argumentasjonen egnet til å mane frem pubstemningen. Dette kan illustreres med en gjennomgang av de argumenter sentrale personer i Hvaler Høyre frem til nå har brakt til torgs:

■ Hotellet er så miljøvennlig som en så stor hotellvirksomhet kan være, det vil kunne skape mange titalls helårs arbeidsplasser for yngre arbeidstagere.

■ Høyden vil kunne representere det lille ekstra som gjør at hotellet klarer seg godt i konkurransen med andre hoteller.

Hva vet Hvaler Høyre egentlig om miljøvennligheten til dette prosjektet? Urørt natur, kulturminner og rødlistede arter er påpekt i debatten, men uten at dette har avstedkommet noen konkrete kommentarer, bortsett fra denne:

■ Naturødeleggelse påpekes. Ethvert inngrep i naturen er jo på sett og vis naturødeleggende, men på den aktuelle tomta er det stort sett bare fjell. Høyden gjør at man sparer areal, og denne store virksomheten tar neppe mer plass enn 4–5 eneboligtomter til sammen. Det tillater vi jo uten å blunke (Innlegg FB 17.6.22)

Utsagnet fra kommunestyrerepresentanten trenger ingen nærmere kommentar, da den vel i seg selv anskueliggjør ignoransen, og reflekterer at man som demokratisk folkevalgt synes å ta noe lett på sitt samfunnsoppdrag.

I sin iver etter å fronte hotellet på Sand, viser representanten fra Hvaler Høyre til en forstudie om reiselivet på Hvaler fra rådgivningsselskapet Mimir AS. Følgende siteres fra denne forstudien:

■ Få kommersielle aktører og varme senger gjør det vanskelig å få i gang utvikling av et mer helårlig reiseliv.

■ Reiselivsnæringen er typisk småskala- og sesongbasert og har liten evne til å være med å finansiere større utviklingstiltak for å bygge nye sesonger.

Dette skaper hallelujastemning i visse deler av Hvaler Høyre, og det utbasuneres: «Det er jo nettopp disse svakhetene som dette hotellet kan rette opp, om vi våger, og om det politiske flertallet våger.»

Da er det jo litt synd at representanten fra Hvaler Høyre ikke har lest hele forstudien, eller kanskje han bare har kommet i skade for å overse enkelte deler. Uansett årsak er det uheldig at man ikke har fått med seg følgende grunnleggende hensyn som det er vist til i forstudien:

■ Bærekraft og grønn omstilling som premiss.

■ En grunnleggende premiss er at reiselivsutviklingen må bli mer bærekraftig, dvs. at en velger løsninger som på best mulig måte tar vare på natur, kultur og miljø,

■ Styrker sosiale verdier og gir økonomisk levedyktighet. Dette er nedfelt av Innovasjon Norge i tre temaer og til prinsipper for et bærekraftig reiseliv.

■ Reiselivet er enda mer enn de fleste andre næringer avhengig av gode lokalsamfunn, ren natur og levende kultur, og er dermed en viktig partner i kommunenes arbeid med å implementere FNs bærekraftsmål.

■ Reiselivet må også ta sin del av omstillingen mot lavutslippsamfunn.

Det er altså svært mye omtrentligheter fra Hvaler Høyre i omløp i denne saken. Det siste er at Lande fra Hvaler Høyre i et oppslag i Fredriksstad Blad hevderat Hvaler kommune i bunn og grunn har to valg, enten å godkjenne hotellet eller alternativt godkjenne hytteutbygging. Når er det nok uklart for de fleste hvem det siste vil gagne, da et kjapt søk på Finn avslører at utbudet av hytter for utleie er strålende.

Lande innrømmer likevel at det finnes et tredje alternativ, nemlig å si nei til utbygger. Vi får imidlertid forståelsen for at dette er et svært lite aktuelt alternativ, da det etter Landes syn med stor sannsynlighet vil ende med søksmål fra utbygger.

Da kan det være greit å vise til Miljøverndepartementets veileder for reguleringsplaner mv., hvor det fremgår:

«Reguleringsplan gir ikke private noen velervervet og erstatningsbeskyttet rett. Dvs. at kommunen alltid kan endre en vedtatt reguleringsplan uten at dette i seg selv gir grunnlag for erstatning. Tilsvarende vil ikke begrensningen i adgangen etter forvaltningslovens § 35 til å omgjøre forvaltningsvedtak som er til gunst for en part gjelde reguleringsvedtak.».

Dette gir også mening. Noe annet ville innebære at en reguleringsplan skulle være bindende fremtidige generasjoner i uoverskuelig fremtid.

Jeg foreslår at Hvaler Høyre tar en realitetssjekk, og går gjennom sine argumenter på ny. Hvaler har faktisk ikke har råd til at beslutninger tas basert på en lettvint synsing.