Vi leser i avisa at den nedgraderte HR- og informasjonssjefen ved Frevar, Veslemøy Hasselgård, ikke orker mer oppmerksomhet rundt sin person, og har valgt å akseptere styrets vedtatte omplassering av hennes funksjon. Ja, da er vel hele saken løst og alle problemer borte, kan vi tenke.

Snarere gir det grunn til undring og nye spørsmål om hva som foregår der ute på Øra, eller i rådhuset?

HR-sjef Hasselgård inngikk i direktør Fredrik Hellströms ledergruppe helt til styrets nestleder, Ida Julsen, i et møte tidligere i år la frem forslag om at funksjonen skulle fjernes fra ledergruppen og legges inn under virksomhetens økonomisjef. Begrunnelsen var at HR-sjefen ikke hadde personalansvar, at direktørens ledergruppe var for stor og at ledergruppens medlemmer skulle vie mer tid til strategisk arbeid for bedriften. Mot én fornuftig stemme vedtok styret, med styreleder Hege Dubec i spissen, å gi sin tilslutning til forslaget, og dermed var Hasselgård degradert i systemet.

Direktør Hellström mislikte vedtaket så sterkt at han valgte å fratre sin stilling med øyeblikkelig virkning. Hans begrunnelse var utidig og uforberedt innblanding i det han mente var hans klare ansvarsområde, og derved en uttrykt mistillit til ham som bedriftens leder.

I oppfølgingen av saken i avisa har det kommet frem at det har vært vanskelig å få til intervju med styreleder Dubec, og i den grad hun har kommet med kommentarer gjennom e-poster har de vært særdeles unnvikende og uklare. Rett nok møtte hun i bystyret og kom med enkelte beklagelser, men fastholdt at styret hadde handlet godt innenfor sitt mandat. Videre at styret ikke på noe tidspunkt hadde uttrykt mistillit til direktør Hellström.

Økonomisjef Ann-Kristin Stedjeberg ble konstituert som daglig leder i påvente av stillingsutlysning og tilsetting av ny direktør. HR-medarbeider Hasselgård skal i sin nye funksjon, hvor hun skal arbeide med de samme sakene hun hadde tidligere, rapportere til økonomisjefen som nå er konstituert direktør. Det er samme jobb, men vi må kommunisere annerledes sier Hasselgård.

I Fredriksstad Blad 14. mai kunne vi lese en stillingsannonse fra rekrutteringsfirmaet Badenoch+Clark hvor det ble søkt etter ny direktør til en av kommunens viktigste virksomheter, Frevar. I annonsen står det blant annet følgende om direktørens oppgaver: «Direktøren har ansvaret for foretakets daglige drift, for å organisere (understreket av meg) og videreutvikle bedriften.»

Fredrik Hellström valgte å slutte som direktør ved Frevar da han mente styret grep direkte inn i hans ansvar for å organisere virksomheten. Har kommunen eller styret endret oppfatning når de nå skriver i stillingsannonsen at direktøren har ansvar for organiseringen? Hvis så er tilfelle bør kanskje konstituert styreleder Ida Julsen ta en telefon til Fredrik Hellström og fortelle det. At de syns det var feil det som ble gjort for noen uker siden, at de burde hørt på styremedlem Tor Prøitz, og be Hellström komme tilbake.

Kanskje kan det spares noen kroner til rekrutteringsfirmaet Badenoch+Clark også?